Onlad karga

Onlad saray karga

SAY PANAG-BANTAYAN No. 6 2017 | Anto so Sankarakepan ya Regalo?

ANTOY NIBAGAM?

Diad interon uniberso, siopa so angiter na sankarakepan ya regalo?

“Amin a maong tan sankaabigan a regalo et manlalapud tagey, salanti, manlalapud Ama na saray liwawa ed tawen.”​Santiago 1:17.

Naamtaan ed sayan Panag-bantayan no antoy sankarakepan ya regalo na Dios ed sikatayo.

 

MANUNAN ARTIKULO

“Aya so Sankabalibalian ya Regalo ed Siak”

Kasin labalabay moy mangiter na regalon antam ya nagustoan na pangiteran mo? Tan kasin labay mo met so makaawat na regalon nagusgustoan mo?

MANUNAN ARTIKULO

Say Pananap na Sankarakepan ya Regalo

Aliwan mainomay so mannonot na iregalo. Lalo la ta akadepende ed regaloan mo no kasin nagustoan to o andi.

MANUNAN ARTIKULO

Anto so Sankarakepan ya Regalo?

Diad amin ya regalo na Dios ed totoo, walay sakey ya sankarakepan.

Anton Talaga so Itsura nen Jesus?

Diad nilasus lan taon et dakel ya artist so angi-drowing ed si Jesus odino nanggaway estatua to. Antoy ibabaga na Kasulatan tungkol ed itsura to?

Say Dugan Isipen no Walay Alingo

Anggano antoy edad tayo odino eksperiensyado itayo la, nalilingo tayon amin. Pero antoy dugan gawaen tayo?

Akin et Dakdakel so Biblia?

Kaukolan mon naamtaan so manunan rason no akin ya walay nanduruman patalos na Biblia.

Nayari Kasin Man-Krismas Iray Kristiano?

Kasin nan-Krismas iray kakaaro nen Jesus?

Antoy Ibabaga na Biblia?

Wala ray natatakot ed salitan Armagedon, pero anton talagay tutukoyen na satan?

Arum nin Walad Online

Akin et Agmankri-Krismas Iray Tasi nen Jehova?

Dakel so mankri-Krismas anggano amta ray nanlapuan to. Amtaen no akin ya agmankri-Krismas iray Tasi nen Jehova.