Zacarias 8:1-23

 • Iter nen Jehova ed Sion so kareenan tan katuaan (1-23)

  • Jerusalem, “syudad na katuaan” (3)

  • “Mansalita kayoy tua ed balang sakey” (16)

  • Panag-ayunal insan ponsia (18, 19)

  • ‘Pampelengan tayon anapen si Jehova’ (21)

  • Ombemben so samploran lalaki ed kawes na sakey a Judio (23)

8  Sinmabi lamet so mensahe nen Jehova na saray armada:  “Oniay inkuan nen Jehova na saray armada, ‘Magmaliw ak a maseseg a maong parad Sion,+ tan diad baleg a sanok et magmaliw ak a maseseg parad sikato.’”  “Oniay inkuan nen Jehova, ‘Ompawil ak ed Sion+ tan manayam ak ed Jerusalem;+ tan say Jerusalem et tawagen a syudad na katuaan,*+ tan say palandey nen Jehova na saray armada et tawagen a masanton palandey.’”+  “Oniay inkuan nen Jehova na saray armada, ‘Onyurong lamet ed saray plaza na Jerusalem iray mamasiken tan akukulaw, balang sakey et sankaegnaan toy baston to lapud inkatatken to.*+  Tan saray plaza na syudad et napanoy manggagalaw ya ugugaw.’”+  “Oniay inkuan nen Jehova na saray armada, ‘Anggaman diad saraman ya agew et singa imposible itan parad saray akera ed sarayan totoo, kasin imposible met itan ed siak?’ so imbaga nen Jehova na saray armada.”  “Oniay inkuan nen Jehova na saray armada, ‘Iliktar ko ray totook ed saray dalin ed bukig tan sagur.*+  Tan awiten ko ra, tan manayam ira ed Jerusalem;+ tan magmaliw iran totook, tan siak so magmaliw a Dios da+ diad katuaan* tan inkatunong.’”  “Oniay inkuan nen Jehova na saray armada, ‘Pabiskeg yo iray lima yo,*+ sikayo a makakarengel natan ed sarayan salita a nanlapud saray propeta,+ saray salitan nibaga la diad agew ya inletneg so pundasyon na abung nen Jehova na saray armada pian ipaalagey so templo. 10  Ta antis na saman a panaon et agnauupaan so too odino ayep;+ tan mapeligroy ompaway tan onloob lapud saray kalaban, ta panlalabanen ko so amin a totoo.’ 11  “‘Balet natan et agko la pidenengan iray akera ed sarayan totoo a singa nensaman,’+ so imbaga nen Jehova na saray armada. 12  ‘Ta itanem da so bini na kareenan; manbunga so kaubasan, tan iter na dalin so bunga to,+ tan iter na tawen so linaew to; tan amin iraya et ipatawir kod saray akera ed sarayan totoo.+ 13  Tan lapud nagmaliw kayon sakey ya ayew ed saray nasyon,+ O sankaabungan na Juda tan sankaabungan na Israel, iliktar ta kayo, tan magmaliw kayon sakey a bendisyon.+ Agkayo natatakot!+ Pabiskeg yo iray lima yo.’*+ 14  “Ta oniay inkuan nen Jehova na saray armada, ‘“No panon a nandesisyon ak ya idapo so kadederal ed sikayo lapud pinasanok ak na saray inmuunan atateng yo,” so inkuan nen Jehova na saray armada, “tan agko itan nagbabawian,+ 15  nandesisyon ak met natan a manggaway maabig ed Jerusalem tan ed sankaabungan na Juda.+ Agkayo natatakot!”’+ 16  “‘Saraya so nepeg yon gawaen: Mansalita kayoy tua ed balang sakey,+ tan saray panangukom yo diad saray puerta na syudad yo et nepeg a mangipatnag na katuaan tan kareenan.+ 17  Agyo plaplanoen ed puso yo so pamasakit ed balang sakey,+ tan agyo aaroen so palson samba;+ ta kabusol ko irayan amin a bengatla,’+ so imbaga nen Jehova.” 18  Sinmabi lamet ed siak so mensahe nen Jehova na saray armada: 19  “Oniay inkuan nen Jehova na saray armada, ‘Say panag-ayunal ed komapat a bulan,+ ed komaliman bulan,+ ed komapiton bulan,+ tan ed komasamplon bulan+ et magmaliw a maliket tan magayaga iran okasyon parad sankaabungan na Juda—saray piesta na panliliket.+ Kanian aro yoy katuaan tan kareenan.’ 20  “Oniay inkuan nen Jehova na saray armada, ‘Onsabi iray totoo tan saray manaayam ed dakel a syudad; 21  tan saray manaayam ed sakey a syudad et onlad saramay walad sananey a syudad, ya ikuan da: “Pampelengan tayoy onla pian kerewen so panangasi* nen Jehova tan anapen tayoy Jehova na saray armada. Onla kami met.”+ 22  Tan onlad Jerusalem so dakel a totoo tan saray mabibiskeg a nasyon pian anapen day Jehova na saray armada+ tan kerewen day panangasi* nen Jehova.’ 23  “Oniay inkuan nen Jehova na saray armada, ‘Diad saraman ya agew, samploran lalaki a nanlapud amin a lenguahe na saray nasyon+ et ombemben, on, ombemben a malet ed andukey a kawes* na sakey a Judio,* ya ikuan dan: “Mila kami ed sikayo,+ ta nadngelan min say Dios et walad sikayo.”’”+

Paimanod leksab

Odino “inkamatoor.”
Literal, “lapud karakel na saray agew.”
Odino “ed dalin a bubutayan na agew tan ed dalin a seselekan na agew.”
Odino “inkamatoor.”
Odino “Manpakpel kayo.”
Odino “Manpakpel kayo.”
Odino “palemeken so lupa.”
Odino “palemeken day lupa.”
Odino “saloy na kawes.”
Literal, “Judion laki.”