Habacuc 2:1-20

 • ‘Mantultuloy ak a manbantay no antoy ibaga to’ (1)

 • Ebat nen Jehova ed propeta (2-​20)

  • ‘Itultuloy mon ilaloan so pasingawey’ (3)

  • Manbilay so matunong lapud inkamatoor (4)

  • Limaran kairapan parad saray Caldeo (6-20)

   • Napanoy dalin na pikakabat ed si Jehova (14)

2  Manalagey ak ed pambabantayan ko,+Tan ompuesto ak ed tagey na pandepensan padir. Mantultuloy ak a manbantay pian nanengneng ko no antoy paibaga tod siakTan no antoy iyebat ko sano nipetek ak.   Insan oniay ebat nen Jehova ed siak: “Isulat mo so pasingawey, tan iyukit mon malinlinew ed saray tapyas,+Pian mainomay* a nabasa na samay manbasan maksil.+   Ta say pasingawey et parad aturon panaon,Tan maples a mamaarap ed anggaan* to, tan agmantila. Anggano naatrasado itan,* itultuloy mon ilaloan!*+ Ta seguradon ontua itan. Ag-itan manbayag!   Nengneng mo imay mapasirayew;*Mauges so inkatoo to. Balet say matunong et manbilay lapud inkamatoor* to.+   On, lapud mapalikdo so alak,Agnadampot na mapasirayew a too so gagala to. Papabalegen ton singa say Lubok* so inkasiba* to;Sikatoy singa patey tan agnapepenek. Titiponen toy amin a nasyonTan aalaen toy amin a totoo parad sarili to.+   Agta mangibalikas iran amin na sakey a proverbio, panangipasagilig, tan saray pabitla sumpad sikato?+ Ibaga ran: ‘Pakaskasi la imay paparakelen toy agto kayarian—Anggad kapigan?—Tan papabalegen to ni ingen so utang to!   Agta biglan onalagey iramay akautangan mo? Ombangon ira tan yugayogen da kan maong,Tan samsamen da iray kayarian mo.+   Lapud sinamsam mo iray kayarian na dakel a nasyon,Samsamen na saramay akeran totoo iray kayarian mo,+Lapud amaagus kay dala na totooTan nanggawa kay inkaruksa diad dalin,Diad saray syudad tan saray manaayam ed saratan.+   Pakaskasi la imay manaanap na mauges a nabang parad sankaabungan to,Pian niiyan tod atagey a pasen so ubong to,Ta pian naliktaran to so kadederal! 10  Inyan mod kababaingan so sankaabungan mo. Nankasalanan ka ed sarilim* diad impamatey moy dakerakel a totoo.+ 11  Ta oneyag so sakey a bato ed padir,Tan ebatan itan na tabla ed kagawaan a kiew. 12  Pakaskasi la imay manpapaalagey na sakey a syudad ed panamegley na panagpaagus na dala,Tan samay mangileletneg na sakey a baley ed panamegley na ag-inkatunong! 13  Agta gagala nen Jehova na saray armada a mankimey na impasya irayan totoo pian nasungloran day apoy,Tan mankesaw iray nasyon parad anggapoy kakanaan?+ 14  Ta say dalin et napano na pikakabat ed gloria nen JehovaA singa saray danum a mamapano ed dayat.+ 15  Pakaskasi la imay mangiiter na nainum ed saray kaulop to,Ya aaruman to na sanok tan pasnok, pian nabuek iraTan nanengneng to so inkalakseb da! 16  Napesel kay kabandayan imbes a say gloria. Pati sika—oninum ka tan iparungtal mo ya agka asegat.* Onsabi ed sika so kopa a walad kawanan a lima nen Jehova,+Tan sakbongan na kababaingan so gloriam; 17  Ta sakbongan ka na inkaruksan ginawam ed Lebanon,Tan onsabi ed sika so panagderal ya impanaktakot mod saray ayayep,Lapud amaagus kay dala na totooTan nanggawa kay inkaruksa diad dalin,Diad saray syudad tan saray manaayam ed saratan.+ 18  Antoy nagunggona ed sakey ya inukit ya imahen,Anta inukit itan na samay nanggawa? Antoy nagunggona ed sakey a metal ya estatua, tan sakey a managbangat na katilaanAnggano panmamatalekan itan na samay nanggawa,Tan sikatoy manggagawa na andi-kakanaan iran dirios ya agmakasalita?+ 19  Pakaskasi la imay mangibabaga ed piraso na kiew, “Liing ka!” Odino ed agmakasalitan bato, “Bangon ka! Bangatan mo kami!” Abalkot itan na balitok tan pilak,+Tan ag-itan onlilinawa.+ 20  Balet si Jehova et walad masanton templo to.+ Mandeen kayod arapan to, interon dalin!’”+

Paimanod leksab

Odino “marlas.”
Odino “kasumpalan.”
Odino “singa naatrasado itan.”
Odino “magunaet mon alagaren!”
Odino “Nia! Asibok so kamarerwa to.”
Odino posiblin, “pananisia; sisiaen.”
Odino “Sheol,” salanti, say lubok na katooan. Nengnengen so Glosaryo.
Odino “kamarerwa.”
Odino “kamarerwam.”
Odino posiblin, “tan mantugingging ka.”