Komaduan Samuel 24:1-25

  • Kasalanan nen David ed impangala toy sensus (1-14)

  • Pinatey na salot so 70,000 (15-17)

  • Nanggaway altar si David (18-25)

    • Agmangiyapay na saray bagat ya agbinayaran (24)

24  Dinmalang lamet so sanok nen Jehova ed Israel,+ sanen walay anagyat ed si David,* ya inkuan ton: “La ka, bilang mo+ so Israel tan say Juda.”+  Kanian inkuan na ari ed si Joab+ a pangulo na armada: “Ipangasim, liber mo so amin a tribu na Israel, manlapud Dan ya anggad Beer-sheba,+ tan irehistrom iray totoo pian naamtaan koy bilang da.”  Balet inkuan nen Joab ed ari: “Komon ta maminlasus a parakelen nen Jehova a Dios mo iray totoo, tan nanengneng komon iya na katawan kon ari, balet akin et oniay labay a gawaen na katawan kon ari?”  Balet naunor lanlamang so salita na ari nen say si Joab tan saray papangulo na armada. Kanian tinmaynan ed arapan na ari si Joab tan saray papangulo na armada pian irehistro da iray totoo na Israel.+  Binmaliw ira ed Jordan tan nankampo ra ed Aroer,+ diad bandad kawanan* na syudad a walad pegley na lawak,* a paarap ed dalin na saray Gadita, tan ed Jazer.+  Kayari na satan et linma ra ed Gilead+ tan diad dalin na Tatim-hodsi tan tinmuloy ira ed Dan-jaan tan linmiber ira ed Sidon.+  Insan linma rad apadiran a syudad na Tiro+ tan diad amin a syudad na saray Heveo+ tan Canaanita, tan anampot ira ed Negeb+ na Juda diad Beer-sheba.+  Kanian aliber da so interon dalin tan sinmabi ra ed Jerusalem kayari na siameran bulan tan 20 agew.  Inter nen Joab ed ari so bilang na saray totoon nirehistro. Diad Israel et 800,000 so bilang na saray sundalon aka-espada, tan 500,000 so bilang na lalaki ed Juda.+ 10  Balet agonigon so puso nen* David+ kayari ton impabilang iray totoo. Diad saman et inkuan nen David ed si Jehova: “Balbaleg so kasalanan ko+ lapud sayan ginawak. Kanian perdonam komon, Jehova, so lingo na lingkor mo,+ ta kinmiwas ak a makulangkulang.”+ 11  Kabangon nen David ed kabuasan, sinmabi so mensahe nen Jehova ed si Gad+ a propeta, samay mangipapasabi na pasingawey ed si David, ya inkuan to: 12  “La ka tan ibagam ed si David, ‘Oniay inkuan nen Jehova: “Ikdan ta kay taloran pampilian. Mamili kay sakey a gawaen kod sika.”’”+ 13  Kanian linmay Gad ed si David tan inkuan tod sikato: “Dinan ed sarayan talo so pilien mo: pitoy taon ya eras diad dalin mo,+ taloy bulan kan usil-usilan na saray kalaban mo,+ odino taloy agew a salot diad dalin mo?+ Nonot mon maong natan no antoy iyebat kod samay angibaki ed siak.” 14  Kanian inkuan nen David ed si Gad: “Mair-irap iya parad siak. Mas maong nin napelag tayo ed lima nen Jehova,+ ta abalbaleg so panangasi to,+ nen say napelag tayo ed lima na too.”+ 15  Diad saman et angidapo si Jehova+ na salot ed Israel manlapud kabuasan ya anggad nigeter a panaon, kanian 70,000 totoo so inatey manlapud Dan ya anggad Beer-sheba.+ 16  Sanen inyunat na anghel so lima to pian deralen toy Jerusalem, nagbabawian* nen Jehova so desyang,+ tan oniay inkuan tod samay anghel a mangidadapoy kadederal ed saray totoo: “Duga la! Itundam la.” Diad saman, say anghel nen Jehova et walad abay na panag-ilikan nen Arauna+ a Jebuseo.+ 17  Sanen anengneng nen David so anghel a mangakabil ed saray totoo, oniay inkuan tod si Jehova: “Siak so nankasalanan, tan siak so nanggaway mauges; balet antoy ginawa na sarayan karnero?+ Ipangasim, siak la tan say sankaabungan nen amak so dusam.”+ 18  Kanian diad saman ya agew et linmay Gad ed si David tan inkuan tod sikato: “La ka, manggawa kay altar parad si Jehova diad panag-ilikan nen Arauna a Jebuseo.”+ 19  Kanian linmay David lapud samay imbaga nen Gad, unong ya ingganggan nen Jehova. 20  Sanen abantag nen Arauna so ari tan saray lingkor to a mamapaarap ed sikato, pinmaway a tampol si Arauna tan dinmakmomo ed dalin diad arapan na ari. 21  Inkuan nen Arauna: “Katawan kon ari, akin et nilam so lingkor mo?” Inmebat si David: “Labay kon saliwen so panag-ilikan mo, ta manggawa ak ditan na altar parad si Jehova, pian ontunda lay salot ed saray totoo.”+ 22  Balet inkuan nen Arauna ed si David: “Alaen la itan na katawan kon ari tan mangiyapay ditan no antoy iisipen ton maabig.* Nia iray baka parad apay a popoolan tan say kagawaan a panag-ilik tan kagawaan ya uusaren ed saray baka pian itungo. 23  Amin iraya, O ari, et iter nen Arauna ed sika.” Insan inkuan nen Arauna ed ari: “Ipatnag komon ed sika nen Jehova a Dios mo so panangabobon to.” 24  Balet inkuan na ari ed si Arauna: “Andi, saliwen ko itan. Agak mangiyapay ed si Jehova a Dios ko na saray bagat a popoolan ya anggapoy binayaran ko.” Kanian sinaliw nen David so panag-ilikan tan saray baka ed kantidad a 50 siklo* a pilak.+ 25  Tan nanggawa ditan si David na altar+ parad si Jehova tan angiyapay na saray bagat a popoolan tan bagat a pandurungoan. Kanian inebatan nen Jehova so pikakasi ra nipaakar ed dalin,+ tan tinmunda lay salot ed Israel.

Paimanod leksab

Odino “sanen asagyat si David.”
Odino “abalaten.”
Odino “kulos.”
Odino “akonsiensia si.”
Odino “nanermenan.”
Literal, “no antoy maong ed saray mata to.”
Say sakey a siklo et 11.4 gramo. Nengnengen so Apendise B14.