Komaduan Samuel 15:1-37

  • Impanrebelde nen Absalom (1-12)

  • Tinaynan nen David so Jerusalem (13-30)

  • Dinmapag si Ahitofel ed si Absalom (31)

  • Nibaki si Husai pian kontraen si Ahitofel (32-37)

15  Kayari na sarayan amin ya agawa, awalaan si Absalom na karwahe tan saray kabayo tan 50 lalaki ya ombabatik ed unaan to.+  Masakbay ya ombabangon si Absalom tan onaalagey ed gilig na dalan a paarap ed puerta na syudad.+ No walay toon mangiyakar na kaso to ed ari parad panangukom,+ sikatoy tawagen nen Absalom tan tepetan to: “Iner a syudad so nanlapuan mo?” tan iyebat to: “Say lingkor mo et nanlapud sakey ed saray tribu na Israel.”  Oniay ikuan nen Absalom ed sikato: “Nengneng mo, duga tan manepeg labat so reklamom, balet anggapoy tinuro na ari ya ondengel ed kasom.”  Ibaga nen Absalom: “No naturo ak labat ya ukom ed sayan dalin, amin a walaay kaso odino mankaukolan na panangukom et nayarin onasingger ed siak, tan seguroen kon naawat toy hustisya.”  Tan no onasingger so sakey a too pian ondakmomo ed sikato, iyawat nen Absalom so lima to tan bembenan tan angoban to.+  Oniay gagawaen nen Absalom ed amin ya Israelita ya oonlad ari parad panangukom; kanian tatakewen nen Absalom so puso na saray totoo ed Israel.+  Diad pansampot na apat taon,* inkuan nen Absalom ed ari: “Ipangasim, abuloyan mo ak ya onlad Hebron+ pian sumpalen ko so sipan kod si Jehova.  Ta oniay insipan na lingkor mo+ sanen manaayam ak nid Gesur+ diad Sirya: ‘No ipawil ak nen Jehova ed Jerusalem, mangiyapay ak ed* si Jehova.’”  Kanian inkuan na ari ed sikato: “La ka, niwala komon ed sikay kareenan.” Diad saman et sikatoy inmalagey tan linmad Hebron. 10  Angibaki natan si Absalom na saray espiya diad amin a tribu na Israel, ya inkuan to: “Sano narengel yo so tanol na tambuyog, iyabawag yo, ‘Nagmaliw ya ari si Absalom diad Hebron!’”+ 11  Natan et walay 200 a lalakin nanlapud Jerusalem a kaiba nen Absalom a linma diman; intagar to ra tan linma ra ya anggapoy amta rad getma to, tan agda amta no antoy nagagawa. 12  Ontan met, sanen inyapay nen Absalom iray bagat, impatawag toy Ahitofel+ a Gilonita, say mananimbawa nen David,+ manlapud syudad to a Gilo.+ Nantultuloy a binmiskeg so rebelyon, tan dinmakel so totoon onsusuportad si Absalom.+ 13  Agnambayag et walay angibalitad si David, ya inkuan to: “Say puso na saray totoo na Israel et tinmumbok lad si Absalom.” 14  Tampol ya inkuan nen David ed amin a lingkor ton kaiba tod Jerusalem: “Alagey kayo, tan ombatik tayo la,+ ta anggapod sikatayo so makatakas ed si Absalom! Apura yo, ta ompan naabotan to itayon tampol tan mauges so gawaen tod sikatayo tan deralen toy syudad ed panamegley na espada!”+ 15  Oniay inyebat ed sikato na saray lingkor to: “Antokaman ya ibaga na ari a katawan mi, akaparaan iray lingkor mo a manggawa.”+ 16  Kanian pinmaway so ari tan manumtumbok ed sikato so interon sankaabungan to, balet intilak na ari so samplora ya onkokomaduan asawa to+ pian asikasoen da so abung.* 17  Tan nantultuloy a pinmaway so ari a manumtumbok ed sikato so amin a totoo, tan tinmunda ra ed Bet-merhak. 18  Amin a lingkor ton ontataynan a kaiba to* tan amin a Kereteo, Peleteo,+ tan saray Gitita,+ ya 600 a lalakin nanlapud Gat+ a tinmumbok ed sikato, et ondadalan legan a nenengnengen na ari so kipapasen da.* 19  Insan inkuan na ari ed si Ittai+ a Gitita: “Akin et mimila ka met ed sikami? Pawil ka tan miayam kad balon ari, ta sakey kan dayo tan agka la makapawil ed pasen a nanlapuan mo. 20  Karuman labat so insabim, kanian akin et ipila ta ka natan ed panteyengteyeng mi? Agmo kaukolan so mila sano onla ak ed inerman a laen ko. Pawil ka tan ipilam iray agagim, tan ipatnag komon nen Jehova ed sika so matoor a panangaro tan inkamatoor!”+ 21  Balet inkuan nen Ittai ed ari: “Unong a mabilay si Jehova tan unong a mabilay so katawan kon ari, inerman so kawalaan na ari, balanglan parad bilay odino patey, diman met so kawalaan na lingkor mo!”+ 22  Diad saman et inkuan nen David ed si Ittai:+ “Sige, la ka tan beltang ka.” Kanian binmeltang si Ittai a Gitita pati amin a totoo to tan saray ugugaw. 23  Manak-akis so amin a totoo ed saman a dalin legan ya ombebeltang iran amin, tan akaalagey so ari diad abay na Lawak na Kidron;+ amin a totoo et ombebeltang diad dalan a mamaarap ed kalawakan. 24  Wadman met si Zadok+ tan kaiba to so amin a Levita+ a manasakbat ed kaban+ na sipanan na tuan Dios;+ tan inggaton da so Kaban na tuan Dios; tan sinmabi diman si Abiatar,+ legan ya ombebeltang so amin a totoo a nanlapud syudad. 25  Balet inkuan na ari ed si Zadok: “Ipawil yod syudad so Kaban na tuan Dios.+ No nagamoran ko so panangabobon nen Jehova, papawilen to ak met tan abuloyan ton nanengneng ko itan tan say pasen ya ayaman na satan.+ 26  Balet no ibaga ton, ‘Agak naliliketan ed sika,’ awaten ko so antokaman a gawaen tod siak.” 27  Inkuan na ari ed si Zadok a saserdote: “Agta sakey kan too a makakatalos na pasingawey?+ Pawil kayod syudad tan niwalad sikayo komon so kareenan, tan ipilam si Ahimaaz ya anak mo tan si Jonatan+ ya anak nen Abiatar. 28  Manalagar ak ed abay na saray atapew a kulos na kalawakan anggad onsabi ed siak so balitan nanlapud sika.”+ 29  Kanian impawil nen Zadok tan Abiatar so Kaban na tuan Dios diad Jerusalem, tan nansiansia ra diman. 30  Manak-akis si David legan ya ontatatdang ed Palandey na Saray Olibo;+ sinakbongan toy ulo to tan kasalisalin manaakar. Sinakbongan met na amin a totoon kaiba to so ulo ra tan manak-akis ira legan iran ontatatdang. 31  Insan oniay nibalita ed si David: “Kaiba si Ahitofel ed saramay akikomplot+ ed si Absalom.”+ Diad saman et inkuan nen David: “O Jehova,+ ipangasim, pagmaliw mon makulangkulang so simbawa nen Ahitofel!”+ 32  Sanen akasabi si David ed toktok, a diman so pandadakmomoan nensaman na saray totoo ed Dios, wadman si Husai+ ya Arkita+ pian onabet ed sikato, ya apilat so kawes to tan walay dabok ed ulo to. 33  Balet oniay inkuan nen David ed sikato: “No mila kad siak ya ombeltang, magmaliw kan pabelat ed siak. 34  Balet no ompawil kad syudad tan ibagam ed si Absalom, ‘Siak so lingkor mo, O Ari. Dati ak a lingkor nen amam, balet natan et lingkor mo ak la,’+ diad ontan et sarag mon deralen so simbawa nen Ahitofel parad siak.+ 35  Agta kaibam diman iray saserdoten si Zadok tan Abiatar? Nepeg mon ibagad sikara so amin a narengel mod abung na ari.+ 36  Kaiba da diman iray duaran ananak da, si Ahimaaz+ ya anak nen Zadok tan si Jonatan+ ya anak nen Abiatar, tan diad panamegley da et ipasabi yod siak so amin a narengel yo.” 37  Kanian linmad syudad si Husai a kaaro* nen David+ legan ya onloloob ed Jerusalem si Absalom.

Paimanod leksab

Odino posiblin, “40 taon.”
Odino “mandayew ak ed.” Literal, “manggawa ak na panaglingkor ed.”
Odino “palasyo.”
Odino “ombebeltang a kabansag to.”
Odino “et ombebeltang ed arapan na ari.”
Odino “panmamatalkan.”