Komaduan Samuel 12:1-31

  • Impetek nen Natan si David (1-15a)

  • Inatey so anak nen Bat-sheba (15b-23)

  • Inyanak nen Bat-sheba si Solomon (24, 25)

  • Asakop so Raba a syudad na saray Ammonita (26-31)

12  Kanian imbaki nen Jehova si Natan+ ed si David. Sikatoy linma+ tan inkuan tod sikato: “Walay duaran lalaki ed sakey a syudad, samay sakey et mayaman tan samay sakey et pobri.  Amayamay so karnero tan baka na samay mayaman a too;+  balet samay pobrin too et walaan labat kalamor na sakey a melag a kabatyan a kordero a sinaliw to.+ Inasikaso to itan tan binmaleg a kaiba na saray ananak to. Mamangan itan ed daiset a naakan a walad sikato, oniinum ed kopa to, tan onuugip ed saray taklay to. Nagmaliw itan a singa dilin anak ton bii.  Agnambayag et walay sinmabin bisita na samay mayaman a too, balet agto labay ya alaen so anggan sakey ed saray karnero tan baka to pian iparungo ed samay managbiahen linmad sikato. Imbes, inala to imay kordero na pobrin too tan intarya to itan parad samay toon linmad sikato.”+  Diad saman et sinmanok a maong si David ed saman a too, tan inkuan tod si Natan: “Unong a mabilay si Jehova,+ nepeg ya ompatey imay too a nanggawad saya!  Tan nepeg a mamipat ed karakel so ibayar to parad samay kordero,+ ta ginawa to iya tan anggapoy panangasi to.”  Insan inkuan nen Natan ed si David: “Sika iman a too! Oniay inkuan nen Jehova a Dios na Israel: ‘Nilanaan ta ka bilang ari na Israel,+ tan inliktar ta ka ed lima nen Saul.+  Mabulos kon inter ed sika so sankaabungan na katawan mo+ tan inyan kod saray taklay mo iray asawa na katawan mo,+ tan inter kod sika so sankaabungan na Israel tan Juda.+ Tan no agni magenap itan et mabulos ak a mangiter ni na dakel ed sika.+  Akin et minudmoram so salita nen Jehova diad impanggawam na bengatlan mauges ed pakanengneng to? Pinatey mod espada+ si Urias a Heteo! Insan mo inalay asawa to+ kayari na impamatey mod sikato ed panamegley na espada na saray Ammonita.+ 10  Natan et ag-onsian ed dilin sankaabungan mo so sakey ya espada,+ lapud minudmora mo ak diad impangalam ed asawa nen Urias a Heteo.’ 11  Oniay inkuan nen Jehova: ‘Iyakar kod sika so desyang manlapud dilin sankaabungan mo;+ tan diad mismon pakanengneng mo et alaen ko iray asawam tan iter kod sananey a laki,*+ tan akdolan to iray asawam anggan kakkaktangan na agew.+ 12  Inyamot mo so ginawam,+ balet gawaen ko iya ed arapan na interon Israel tan ed kakkaktangan na agew.’”* 13  Insan inkuan nen David ed si Natan: “Nankasalanan ak ed si Jehova.”+ Inmebat si Natan ed si David: “Lapud satan, perdonaen nen Jehova so kasalanan mo.*+ Agka ompatey.+ 14  Balet, lapud agmo nirespeto si Jehova ed sayan ginawam, ompatey so kapkapangiyanak ya anak mon laki.” 15  Diad saman et sinmempet si Natan ed abung to. Tan kinabil nen Jehova so ugaw ya anak nen David ed samay asawa nen Urias, kanian sikatoy nansakit. 16  Akikasi si David ed tuan Dios parad samay ugaw. Nanayunal si David tan onloob ed kuarto to tan sanlabin ondukol ed dalin.+ 17  Kanian nanalagey ed abay to iray mamatatken ed sankaabungan to tan sinali ran paalageyen, balet agto labay tan agmangan a kaiba ra. 18  Diad komapiton agew et inatey imay ugaw, balet antakot iray lingkor nen David a mangibaga ed sikato ya inatey la imay ugaw. Inkuan da: “Sanen mabilay ni imay ugaw, nansalita itayo ed sikato, balet agto itayo dinengel. Kanian panoy pangibaga tayod sikato ya inatey la imay ugaw? Ompan walay makapuy a gawaen to.” 19  Sanen anengneng nen David a maneesaesan iray lingkor to, atalosan nen David ya inatey la imay ugaw. Inkuan tod saray lingkor to: “Inatey la imay ugaw?” Inmebat ira: “Inatey la.” 20  Kanian inmalagey si David. Sikatoy nanames, nampuyok na larak,+ nampales, tan linmoob ed abung+ nen Jehova tan dinmakmomo. Kayari na satan, sikatoy linma ed abung* to tan nampaala na naakan, tan angan. 21  Intepet ed sikato na saray lingkor to: “Akin et ontay ginawam? Sanen mabilay ni so ugaw, nanayunal ka tan agka tinmundan nanakis; balet kapatey na ugaw et inmalagey ka tan angan ka.” 22  Oniay inyebat to: “Sanen mabilay ni so ugaw, nanayunal ak+ tan agak tinmundan nanakis, ta inisip kon, ‘Agla pigan ipatnag nen Jehova ed siak so panangasi to tan abuloyan ton manbilay ni so ugaw.’+ 23  Natan ta sikatoy inatey la, akin et manayunal ak ni? Kasin sikatoy nipawil ko?+ Onla ak ed sikato,+ balet sikatoy ag-ompawil ed siak.”+ 24  Insan niligliwa nen David so asawa ton si Bat-sheba.+ Sikatoy nila to tan inakdolan to. Asabi panaon et sikatoy angiyanak na laki, a ningaran a Solomon.*+ Tan sikatoy inaro nen Jehova,+ 25  tan impaibaga tod si propetan Natan+ a sikatoy ingaran a Jedidias,* lapud si Jehova. 26  Nantultuloy ya akilaban si Joab ed Raba+ na saray Ammonita,+ tan asakop toy syudad na ari.*+ 27  Kanian angibaki si Joab na saray mensahero a mangibaga ed si David: “Akilaban ak ed Raba,+ tan asakop koy syudad a kawalaan na saray danum.* 28  Tipon mo natan iray arum a sundalo tan mankampo kayo sumpad syudad tan sakop yo itan. Ta no andi et siak so manakop ed syudad, tan siak so nirayew.”* 29  Kanian tinipon nen David so amin a sundalo tan linma rad Raba tan akilaban ira diman tan sinakop da. 30  Insan inala toy korona ed ulo nen Malcam. Manbelat itan na sakey a talento* a balitok, a pati saray mablin bato, tan inyan itan ed ulo nen David. Dakdakel met so asamsam to+ ed syudad.+ 31  Tan inala to ray totoo ditan tan impankimey to ra ya uusaren da iray lagari na bato, makdem a kagawaan a balatyang tan saray wasay a balatyang, tan ginawa to ran managgawa na laryo. Ontan so ginawa to ed amin a syudad na saray Ammonita. Diad kaunoran et pinmawil lad Jerusalem si David tan say amin a sundalo.

Paimanod leksab

Odino “kaparam a too.”
Literal, “arap na agew.”
Odino “palabasen nen Jehova so kasalanan mo.”
Odino “palasyo.”
Nanlapud Hebreon salita a mankabaliksay “Kareenan.”
Kabaliksan toy “Inad-aro nen Jah.”
Odino “syudad na say panarian.”
Posiblin manutukoy ed saray panag-alaay danum a parad syudad.
Literal, “tan natawag itan ed ngaran ko.”
Say sakey a talento et 34.2 kilo. Nengnengen so Apendise B14.