Unonan Samuel 29:1-30

  • Saray kontribusyon parad templo (1-9)

  • Say pikakasi nen David (10-19)

  • Nanliliket iray totoo; say inkaari nen Solomon (20-25)

  • Say impatey nen David (26-30)

29  Et inkuan nen Arin David ed interon kongregasyon: “Si Solomon ya ana’ko, a pinili na Dios,+ et ugaw ni tan anggapo ni eksperiensya to,+ tan balbaleg so kimey, ta aliwa itan a templo* parad too noagta parad si Jehova a Dios.+  Tan ginawak so amin a nayarian ko parad abung na Dios ko, ya angiparaan ak na balitok parad saray bengatlan pangusaran na balitok, saray pilak parad saray bengatlan pangusaran na pilak, saray gansa parad saray bengatlan pangusaran na gansa, saray balatyang parad saray bengatlan pangusaran na balatyang,+ saray kiew+ parad saray bengatlan pangusaran na kiew, saray baton onix, tan saray bato ya iiyan ed halo, saray angkekelag a bato parad moseyk, amin a klase na mablin bato, tan dakdakel a baton alabastro.  Ontan met, lapud panamablik ed abung na Dios ko+ et mangala ak ed sarilin kayamanan ko+ na balitok tan pilak ya iter ko parad abung na Dios ko, nilikud ed amin ya imparaan ko la parad masanton abung,  kaibay 3,000 talenton* balitok na Ofir+ tan 7,000 talento a puron pilak, pian itapew ed saray dingding na nanduruman kuarto,  saray balitok parad saray bengatlan pangusaran na balitok tan saray pilak parad saray bengatlan pangusaran na pilak, tan parad amin a gawaen na saray marunong a komikimey. Natan, siopay manboluntaryon ondago dia pian mangiter na regalo ed si Jehova?”+  Kanian saray prinsipe na saray pamilya na kaamaan, saray prinsipe na saray tribu na Israel, saray papangulo na nilibo tan papangulo na nilasus,+ tan saray manangasikaso ed saray kimey na ari+ et boluntaryon dinmago.  Tan nirayay inter da parad panaglingkor ed abung na tuan Dios: 5,000 talenton balitok, 10,000 darik,* 10,000 talenton pilak, 18,000 talenton gansa, tan 100,000 talenton balatyang.  Siopaman a walaan na saray mablin bato et inter da parad pananginan na kayamanan ed abung nen Jehova a walad panangasikaso nen Jehiel+ a Gersonita.+  Nanliketan na saray totoo so impangiter da na saray boluntaryon apay, ta interon puso iran angiter na saray boluntaryon apay ed si Jehova,+ tan nanliket met a maong si Arin David. 10  Insan indayew nen David si Jehova diad arapan na interon kongregasyon. Inkuan to: “O Jehova a Dios nen Israel ya ama mi, narayew ka komon ya anggad angga.* 11  O Jehova, kien mo so pakapanyari,+ biskeg,+ karakpan, karlangan, tan katagyan,*+ ta kien mo so amin a bengatlan walad tawen tan diad dalin.+ Kien mo so panarian, O Jehova.+ Sikay mangitatandoro ed inkasika bilang ulo na amin. 12  Manlalapud sika so kayamanan tan gloria,+ tan sikay manuuley ed amin a bengatla,+ tan diad limam et walay pakayari+ tan biskeg,+ tan sarag na limam a gawaen a makapanyari so siopaman+ tan ikdan na biskeg so amin.+ 13  Et natan, O Dios mi, misasalamat kamid sika tan idadayew mi so alay abig a ngaran mo. 14  “Balet, siopa ak tan siopa ray totook, a sarag mi mangiter na singa onia ran boluntaryon apay? Ta amin a bengatla et manlalapud sika, tan say inter mid sika et nanlapu lanlamang ed limam. 15  Ta diad pakanengneng mo et dayo kami tan miaayam labat, a singa saray amin ya inmuunan atateng mi.+ Ta saray agew mi diad dalin et singa labat anino+—anggapoy ilalo. 16  O Jehova a Dios mi, amin iyan kayamanan ya imparaan mi pian nipaalageyan mi kay abung parad masanton ngaran mo et nanlapu lanlamang ed limam, tan kayarian mo irayan amin. 17  Amtak, O Dios ko, ya uusisaen moy puso+ tan panliliketan mo so integridad* na sakey.+ Diad kaptekan* na pusok et boluntaryok ya inyapay irayan amin a bengatla, tan pinasyay liket ko sanen anengneng ko ray totoom a wadia a mangiiter na boluntaryon apay ed sika. 18  O Jehova a Dios nen Abraham, Isaac, tan Israel ya inmuunan atateng mi, saray onian motibo tan kanonotan et pansiansiam komon ya anggad angga ed kapusoan na totoom, tan iteen da komon ed sika so kapusoan da.+ 19  Tan ikdan mo komon si Solomon ya ana’ko na matoor a puso,*+ pian nasumpal to ray ganggan mo,+ saray panonot mo, tan saray totontonen mo, tan nagawaan to irayan amin a bengatla tan nipaalagey toy templo* ya imparaanan ko.”+ 20  Insan inkuan nen David ed interon kongregasyon: “Natan, idayew yo si Jehova a Dios yo.” Et indayew na interon kongregasyon si Jehova a Dios na inmuunan atateng da tan tinmalimukor ira tan dinmakmomo rad si Jehova tan ed ari. 21  Tan diad tinmumbok ya agew et intuloy day angiyapay ed si Jehova na saray bagat tan angiyapay irad si Jehova na saray apay a popoolan,+ 1,000 kilaw a kalakian a baka, 1,000 kalakian a karnero, 1,000 kalakian a kordero, tan saray apay da ya iinumen;+ dakdakel so inyapay dan bagat parad interon Israel.+ 22  Diad saman ya agew et malikeliket iran angan tan inminum diad arapan nen Jehova,+ tan diad komaduan pankanawnawa et inyabawag dan ari si Solomon ya anak nen David tan sikatoy nilanaan da bilang lider diad arapan nen Jehova,+ ontan met si Zadok bilang saserdote.+ 23  Et yinmurong si Solomon diad trono nen Jehova+ bilang ari a kasalat nen David ya ama to, tan sikatoy tinmalona, tan amin ya Israelita et matulok ed sikato. 24  Saray amin a prinsipe,+ saray mabibiskeg a sundalo,+ tan amin ya anak a lalaki nen Arin David+ et nampasakop ed si Solomon ya ari. 25  Tan ginawa nen Jehova a lalon makapanyari si Solomon diad arapan na interon Israel tan inikdan to na ontan lan kagalangan bilang ari ya agbalot agamoran na anggan siopan ari ed Israel ya akaunad sikato.+ 26  Diad ontan, si David ya anak nen Jesse et nanuley ed interon Israel, 27  tan say karukey* na impanuley to ed Israel et 40 taon. Sikatoy nanuley na 7 taon legan a walad Hebron,+ tan nanuley na 33 taon legan a walad Jerusalem.+ 28  Et sikatoy inatey a matatken,+ a napnek ed andukey a bilay,* ed kayamanan, tan kagalangan; tan si Solomon ya anak to so nagmaliw ya ari a kasalat to.+ 29  Tan saray agawa ed si Arin David, manlapud gapo anggad sampot, et nilaktip ed saray insulat di Samuel a makakatalos na pasingawey, Natan+ a propeta, tan Gad+ a makakanengneng na pasingawey, 30  pati say amin a nipaakar ed impan-ari to, say inkabiskeg to, tan saray agawa diad panaon to nipaakar ed sikato tan ed Israel tan ed amin a walad paliber a panarian.

Paimanod leksab

Odino “panag-amotan; palasyo.”
Say sakey a talento et 34.2 kilo. Nengnengen so Apendise B14.
Say darik et sakey a balitok a sinsilyo na saray Persiano. Nengnengen so Apendise B14.
Odino “manlapud andi-anggaan ya anggad andi-anggaan.”
Odino “kagalangan.”
Odino “kaptekan.”
Odino “inkasimoon.”
Odino “na puson walaay sigpot a debosyon.”
Odino “panag-amotan; palasyo.”
Literal, “saray agew.”
Literal, “ed saray agew.”