Unonan Samuel 17:1-27

  • Aliwan si David so mangipaalagey na templo (1-6)

  • Impisipanan ed si David parad sakey a panarian (7-15)

  • Pikakasi na pisasalamat nen David (16-27)

17  Sanen manaayam lay David ed dilin abung* to, inkuan tod si propetan Natan:+ “Manaayam ak ed abung a gawad sedro,+ balet say kaban na sipanan nen Jehova et walad saray abel a tolda.”+  Oniay ebat nen Natan ed si David: “Gawam so antokaman a walad pusom, ta walad sika so tuan Dios.”  Diad saman a labi et sinmabi so mensahe na Dios ed si Natan, ya inkuan to:  “La ka tan ibagam ed si David a lingkor ko, ‘Oniay inkuan nen Jehova: “Aliwan sika so mangipaalagey na abung a panayaman ko.+  Ta manlapud samay agew ya impaway koy Israel anggad sayan agew et agak nanayam ed sakey ya abung, noagta inmalis-alis ak diad saray tolda tan diad saray tabernakulo.*+  Diad amin a panaon a wala ak ed Israel, wala tay imbagak ed siopaman ya ukom ed Israel a tinurok a manpastol ed totook, ya inkuan kon, ‘Akin et agyo ak impaalageyan na abung a gawad sedro?’”’  “Natan et oniay ibagam ed si David a lingkor ko, ‘Oniay inkuan nen Jehova na saray armada: “Inala ta kad saray panagpastolan, diad pangaasikasom na pulok, pian magmaliw a lider na Israel a totook.+  Tan wala ak ed sika inerman so laen mo,+ tan paandien kod arapan mo so amin a kalaban mo;+ tan gawaen kon bantog so ngaran mo a singa saray bantog a totoo ed dalin.+  Mamili ak na sakey a pasen parad Israel a totook tan pansiansiaen ko ra ditan, tan manayam ira ditan tan agla ran balot nagonigon; tan agla ra pairapen lamet na saray mauges a totoo a singa agawad apalabas,+ 10  manlapud agew ya anuro ak na saray ukom a mangidaulo ed Israel a totook.+ Tan taloen ko so amin a kalaban mo.+ Ontan met, ibagak ed sika, ‘Sakey a sankaabungan* so iletneg nen Jehova parad sika.’ 11  “‘“Sano manampot la ray agew mo tan nakaibam la ray inmuunan atateng mo, manuro ak ed ilalak mo,* sakey ed saray anak mon lalaki,+ tan iletneg kon malet so panarian to.+ 12  Sikato so mangipaalagey na abung parad siak,+ tan iletneg kon malet so trono to ya anggad angga.+ 13  Siak so magmaliw ya ama to, tan sikatoy magmaliw ya anak ko.+ Agko ekalen ed sikato so matoor a panangarok+ a singa ginawak ed samay akaunad sika.+ 14  Sikatoy ipasen kon manuley ya anggad angga diad abung ko tan diad panarian ko,+ tan say trono to et mansiansia ya anggad angga.”’”+ 15  Amin irayan salita tan sayan interon pasingawey et impasabi nen Natan ed si David. 16  Diad saman et linmoob si Arin David tan yinmurong ed arapan nen Jehova tan inkuan to: “O Jehova a Dios, siopa ak tan say sankaabungan ko, ya ontan lay kabaleg na ginawam parad siak?+ 17  Tan singa aliwa ni yan magenap, O Dios, ta imbagam met a mansiansia so sankaabungan na lingkor mo anggad mabayag nin arapen,+ tan impasen mo ak a singa sakey a toon nepeg a lalo nin itandoro,* O Jehova a Dios. 18  Anto ni nibagad sika na lingkor mon David, nipaakar ed kagalangan a niiter ed siak, ta kabkabat moy lingkor mo?+ 19  O Jehova, nisengeg ed lingkor mo tan unong ed panlabayan na pusom* et ginawam irayan amin a makapadinayew a bengatla, ya impaamtam a makapadinayew ka.+ 20  O Jehova, anggapoy makapipara ed sika,+ tan anggapo lay arum a Dios noag sika labat;+ paneknekan iya na amin a nadngelan mi. 21  Tan wala ta ni arum a nasyon ed dalin a mipara ed Israel a totoom?+ Dinondon ira na tuan Dios bilang totoo to.+ Nanggawa kay ngaran parad inkasika diad panamegley na saray makapadinayew tan makapakelkelaw a ginawam,+ a pinataynan mo ray nasyon diad arapan na totoom+ a dinondon mo ed Ehipto. 22  Ginawam so Israel bilang totoom diad amin a panaon;+ tan sika, O Jehova, so nagmaliw a Dios da.+ 23  Natan, O Jehova, komon ta napanmatalkan ed amin a panaon so insipan mo nipaakar ed lingkor mo tan ed sankaabungan to, tan gawaen mo komon so unong ed insipan mo.+ 24  Komon ta say ngaran mo et mansiansia* tan nitandoro+ ya anggad angga, pian ibaga na totoo, ‘Si Jehova na saray armada, say Dios na Israel, et Dios a parad Israel,’ tan komon ta niletneg a malet ed arapan mo so sankaabungan nen David a lingkor mo.+ 25  Ta impaamtam ed lingkor mo, O Dios ko, so gagalam a mangiletneg ka na sankaabungan* parad sikato. Kanian saya et matalek ya ipipikasi ed sika na lingkor mo. 26  O Jehova, sika so tuan Dios, tan insipan mo irayan maabig a bengatla nipaakar ed lingkor mo. 27  Kanian panliketan mo komon a bendisyonan so sankaabungan na lingkor mo, tan mansiansia komon itan ed arapan mo ya anggad angga, ta benendisyonan mo itan, O Jehova, kanian nabendisyonan itan ya anggad angga.”

Paimanod leksab

Odino “palasyo.”
Nayarin mankabaliksay “diad sakey a kawalaan na tolda anggad sananey tan diad sakey ya ayaman anggad sananey.”
Odino “dinastiya.”
Literal, “binim.”
Odino “sakey a toon atagey so posisyon to.”
Odino “unong ed linawam.”
Odino “napanmatalkan.”
Odino “dinastiya.”