Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Sɩnɩ mba pɛwɛnɩ laŋa kɩbana yɔ nɛ papɩsɩ tɔm mʋyaa

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Sɩnɩ mba pɛwɛnɩ laŋa kɩbana yɔ nɛ papɩsɩ tɔm mʋyaa

ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA? Toovenim tɔm ɖomaɣ ŋga poɖu mba pɛwɛnɩ laŋa kɩbana nɛ pamʋnɩ wezuu maatɛŋ yɔ pa-taa yɔ, Yehowa lakɩ nɛ kapaɣlɩɣ. (Tʋma 13:48; 1Kɔr 3:7) Ye ɖɩsɔɔlaa se ɖa nɛ Yehowa ɖɩkpɛndɩ nɛ ɖɩla tʋmɩyɛ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩka ñʋʋ nɛ ɛyaa mba pɔɖɔŋ tɔm ndʋ pɛkpɛlɩkɩɣ-wɛ yɔ tɩ-yɔɔ yɔ ɖɔ-tɔm susuu taa. (1Kɔr 9:26) Pɩcɛyaa se Bibl kpɛlɩkɩyaa ɩnɩɩ pɩ-taa se pʋcɔ nɛ pehiɣ ñʋʋ yabʋ lɛ, pɩcɛyaa se paha pa-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm. (1Pɩy 3:21) Ye ɖɩsɩɣnɩ-wɛ se pala lɛɣzɩtʋ pe-wezuu caɣʋ taa, posusi tɔm nɛ pawɩlɩ-tʋ ɛyaa lalaa, nɛ pakpaɣ pe-wezuu nɛ paha Yehowa yɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ, ɖɩsɩɣnɩ-wɛ se papɩsɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa.​—Mat 28:19, 20.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ÐƖLA?

  • Tɔzɩ Bibl kpɛlɩkɩyaa se lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ ña nɛ wɛ ɩkpɛlɩkɩɣ yɔ, nɖɩ yɔ se ŋsɩnɩ-wɛ nɛ patɩlɩ Yehowa nɛ pala ɛ-sɔɔlɩm.​—Yoh 17:3

  • Sɩnɩ-wɛ nɛ pawa ɛjandʋ ɛzɩ wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ nɛ taabalɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖʋʋ mbʋ yɔ nɛ pɩsa nɛ pɛɖɛɛnɩ ɛsɩndaa fezuu taa

  • Pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm, nɛ pɛtɛŋ-wɛ lɩm mɩyɩsʋʋ ɖɔɖɔ lɛ, kpazɩɣ-wɛ ɖoŋ nɛ ŋseɣtiɣ-wɛ.​—Tʋma 14:22

CƆNƖ VIDEO YEHOWA KAƔ-Ŋ SƖNƲƲ, NƐ PƲWAYƖ LƐ ŊCOSI TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ:

  • Ɛbɛ pɩzɩɣ piyele nɛ sɔɔndʋ kpa nɔɔyʋ nɛ ɛɛhaɣ ɛ-tɩ se pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm?

  • Ɛzɩma ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa pɩzɩɣ nɛ pasɩnɩ Bibl kpɛlɩkɩyaa nɛ pɛɖɛɛnɩ ɛsɩndaa fezuu taa?

  • Tɔm ndʋ Izaayii 41:10 kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ Yehowa yɔɔ?

  • Paa ɖɩtɩtalɩ pilim yɔ, wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ kaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩsɛɛ Yehowa ɛzɩ pɩmʋnaʋ yɔ?

Ɛzɩma ɖa nɛ Yehowa ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛndɩ nɛ ɖɩla kpɛlɩkɩyaa?