Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

31 décembre–6 janvier

Tʋma Labʋ 19-20

31 décembre–6 janvier
 • Hendu 103 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Ɩcɔnɩ mɩ-maɣmaɣ mɩ-tɩ yɔɔ nɛ ewiɖe tɩŋa yɔɔ”: (C. 10)

  • Tʋma 20:28​—Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa ɖiyiɣ ɛgbɛyɛ (w11 15/6 20-21 § 5)

  • Tʋma 20:31​—Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa lakɩ po-ɖoŋ ɖeɖe nɛ paɖʋʋ nesi ɛgbɛyɛ taa mba “ɖoo nɛ wɩsɩ” (w13 15/1 31 § 15)

  • Tʋma 20:35​—Pɩwɛɛ se ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa ɩwɛɛnɩ tɩ laʋ lɩmaɣza (bt 172 § 20)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Tʋma 19:9​—Apostoloo Pɔɔlɩ kaasusi tɔm nɛ kpekpeka, nɛ ɛlɛɣzaɣ ɛ-ɖʋtʋ se tɩmʋnɩ ɛyaa. Ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? (bt 161 § 11)

  • Tʋma 19:19-20​—Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ Efɛɛzɩ mba hawa yɔ? (bt 162-163 § 15)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Tʋma 19:1-20

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ kɩlɛlʋʋ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. Ha ɖɩɣadʋ JW.ORG tɛ carte.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tozo ñɩŋgʋ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Lɩzɩ Bibl mayaɣ ŋga ŋsɔɔlaa yɔ nɛ ŋsɩɩ ñɛ-tɛ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tigiɖe.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) jl tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 15

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 99

 • Ɩfalɩsɩ piya evelisi nzɩ sɩhaɣ sɩ-tɩ faaa yɔ: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ video. (Wolo hɔɔlʋʋ BIBL taa). Pʋwayɩ lɛ, icosi tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: Sʋʋtʋ kɩcɛyɩtʋ ndʋ ɛzʋtʋyaa wɛnɩ ɛgbɛyɛ taa? (Tʋma 20:28) Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa ɩfalɩsɩɣ lalaa? Ɛzɩma Yesu falɩsɩ e-apostoloowaa yɔ, ɛzɩma ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa pɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩnɩ-ɩ? Koobiya mba pafalɩsɩɣ-wɛ yɔ, wɛtʋ ndʋ pɩmʋnaa se pɛwɛɛna? (Tʋma 20:35; 1Tim 3:1) Ɛbɛ ɖeyi ɖeyi ɛzʋtʋyaa pɩzɩɣ pala nɛ pafalɩsɩnɩ koobiya mba? Lɩmaɣza kɩbana wena pɩmʋnaa se ɛzʋtʋyaa ɩwɛɛnɩ mba pafalɩsɩɣ yɔ pɔ-yɔɔ?

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 48

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 118 nɛ adɩma