Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Tee hendu nɛ taa leleŋ nɛ ŋsa Yehowa

Tee hendu nɛ taa leleŋ nɛ ŋsa Yehowa

Alɩwaatʋ ndʋ Pɔɔlɩ nɛ Silaasɩ paawɛ salaka taa lɛ, pete hendu nɛ pasa Yehowa. (Tʋma 16:25) Pɩtʋʋ fɛyɩ se hendu ndʋ tɩɩkpazɩ-wɛ ɖoŋ nɛ pɔɖɔkɩ kpam. Nɛ ɖa yɔ? Hendu ndʋ ɖiteɣ kediɣzisi taa yɔ, nɛ JW Tɔm Ðɩyɔɔdɩyɛ yɔɔ hendu pɩzɩɣ nɛ tɩkpazɩ-ɖʋ ɖoŋ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖe-siɣsiɣ wɛtʋ kpam alɩwaatʋ ndʋ ɖɩwɛɣ takɩm taa yɔ. Pɩtasɩ lɛ, hendu ndʋ, tɩsaŋ Yehowa. (Keɣa 27:7) Peseɣti-ɖʋ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ hendu ndʋ tɩ-taa natʋyʋ nɛ ɖɩsɩm-tʋ ɖa-ñʋʋ taa. Ŋtɛm tɩ-taa natʋyʋ kpɛlɩkʋʋ na? Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpaɣ hɔʋ taa Ɛsɔ sɛtʋ alɩwaatʋ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩnɩ hendu natʋyʋ nɛ tɩcaɣ ɖa-ñʋʋ taa.

CƆNƖ VIDEO PIYA TEƔ HENDU NƐ SƖSAŊ YEHOWA NƐ ŊCOSI TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ:

  • Ðoŋ kɩbaŋ weyi Kewiyaɣ hendu teu pɩzɩɣ pɩwɛɛnɩ ɖɔ-yɔɔ?

  • Ɛzɩma videowaa labʋ tʋmɩyɛ lakɩ nɛ pakpakɩɣ hendu tatasɩ yɔɔ?

  • Ɛzɩma piya nɛ sɩ-lʋlɩyaa pɔñɔɔzʋʋ pa-tɩ pʋcɔ nɛ pakpakɩɣ piya nɔsɩ tatasɩ yɔɔ?

  • Kewiyaɣ hendu ndʋ ŋkɩlɩ sɔɔlʋʋ?