Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | TƲMA LABƲ 9-11

Nazɩyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ pɩsɩ tɔm susuyu kpekpeka tʋ

Nazɩyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ pɩsɩ tɔm susuyu kpekpeka tʋ

9:15, 16, 20-22

Sɔɔlɩ ɖɔm ndʋ ɛkpɛlɩkaa yɔ tɩ-yɔɔ lɛɛ lɛɛ. Ɛbɛ yɔɔ Sɔɔlɩ pɩzaa nɛ ɛla mbʋ, ŋgʋ ɛyaa lalaa ñataapɩzɩ nɛ pala mbʋ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, eseɣaɣ Ɛsɔ sɔɔndʋ nɛ pɩkpaɖɩ ɛyaa nɛ ɛɛwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ siŋŋ lootiye nɖɩ Krɩstʋ labɩ-ɩ yɔ ɖɩ-yɔɔ. Ye ŋwɛɛ nɛ ŋkpɛlɩkɩɣ Bibl nɛ patɩmɩyɩsɩtɩ-ŋ lɩm, ŋkaɣ maɣzɩnʋʋ Sɔɔlɩ nɛ ŋkpaɣ lɩmaɣza kpɛdɛyɛ nɛ ŋɖɔ tɔm ndʋ ŋkpɛlɩkɩɣ yɔ tɩ-yɔɔ?