Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa koobiya ɖiɣni welisuu lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ kpaɣaa yɔ ɖɩ-tɔm

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | TƲMA LABƲ 15-16

Patɩŋnɩ Ɛsɔtɔm yɔɔ nɛ pa-tɩŋa pakpaɣ lɩmaɣzɩyɛ kʋɖʋmɖɩyɛ

Patɩŋnɩ Ɛsɔtɔm yɔɔ nɛ pa-tɩŋa pakpaɣ lɩmaɣzɩyɛ kʋɖʋmɖɩyɛ

Ɛzɩma pɔcɔnɩ tɔm tʋnɛ ti-ɖeɖe yɔ, ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ pɩ-taa?

15:1, 2—Wɛɛnɩ tɩ luzuu nɛ suuɖu. Pɔɔlɩ nɛ Barnaabaasɩ papɩzaɣ se pakpaɣ lɩmaɣza wena pɔsɔɔlaa yɔ, ɛlɛ patɩla mbʋ; peyeba se Yehowa ɛgbɛyɛ ɛwɩlɩ-wɛ nʋmɔʋ.

15:28, 29—Taa liu Ɛsɔ ɛgbɛyɛ. Ɛgbɛyɛ taa koobiya taa kaatɛma se Yehowa kaɣ tɩŋnʋʋ fezuu kiɖeɖeu nɛ Yesu Krɩstʋ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ-wɛ nʋmɔʋ ŋgʋ pɩpɔzʋʋ yɔ.

16:4, 5—Ña. Agbaa ɖɔm nʋmɔʋ ŋgʋ nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ wɩlɩ-yɛ yɔ kɩ-yɔɔ lɛ, piyeba nɛ ahuu.