Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdɛsɩ labʋ

Kɛdɛsɩ labʋ

●○○ ÐƖCALƖƔ ƐYƲ KATƲƲ LƐ

Tɔm pɔzʋʋ: Lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ yɔɔ Ɛsɔ lɩzɩ ɛyʋ?

Bibl mayaɣ: Kiɖe 1:27, 28

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Ɛbɛ yɔɔ ɖa-taa pɩzɩɣ nɛ pɩtɛ se Ɛsɔ kaɣ ɛ-tɔm yɔɔ ɖɔm?

○●○ KAJALAƔ PƖSƖ NƐ ŊNA-Ɩ

Tɔm pɔzʋʋ: Ɛbɛ yɔɔ ɖa-taa pɩzɩɣ nɛ pɩtɛ se Ɛsɔ kaɣ ɛ-tɔm yɔɔ ɖɔm?

Bibl mayaɣ: Yoz 21:45

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Tamaɣ ŋga Ɛsɔ labɩ-ɖʋ cee wayɩ yɔɔ?

○○● PƖSƖ NƐ ŊNA-Ɩ KƖLƐLƲƲ

Tɔm pɔzʋʋ: Tamaɣ ŋga Ɛsɔ labɩ-ɖʋ cee wayɩ yɔɔ?

Bibl mayaɣ: Natʋ 21:4

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖihiɣ wazasɩ nzɩ sɩ-tɔm Ɛsɔ yɔɔdaa yɔ?