Peteɣ hendu hɔʋ taa Ɛsɔ sɛtʋ taa Afrika Hadɛ Kiŋ ɛjaɖɛ taa

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Décembre 2018

Kɛdɛsɩ labʋ

Kɛdɛsɩ labʋ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ Ɛsɔ lɩzɩ ɛyʋ nɛ tamaɣ ŋga Ɛsɔ labɩ-ɖʋ cee wayɩ yɔɔ yɔ kɔ-yɔɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Nazɩyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ pɩsɩ tɔm susuyu kpekpeka tʋ

Sɔɔlɩ seɣaɣ Ɛsɔ sɔɔndʋ nɛ pɩkpaɖɩ ɛyaa nɛ ɛɛwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ siŋŋ lootiye nɖɩ Krɩstʋ labɩ-ɩ yɔ ɖɩ-yɔɔ. Ŋkaɣ maɣzɩnʋʋ Sɔɔlɩ, nɛ ŋkpaɣ lɩmaɣza kpɛdɛyɛ nɛ ŋɖɔ ndʋ ŋkpɛlɩkɩɣ yɔ tɩ-yɔɔ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Barnaabaasɩ nɛ Pɔɔlɩ palabɩ kpɛlɩkɩyaa poliŋ ageeta taa

Paa paakaɖɩnɩ Barnaabaasɩ nɛ Pɔɔlɩ siŋŋ yɔ, pañaɣ pana kpem nɛ pasɩnɩ mba poluzuu pa-tɩ yɔ nɛ papɩsɩ Krɩstʋ mba.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Sɩnɩ mba pɛwɛnɩ laŋa kɩbana yɔ nɛ papɩsɩ tɔm mʋyaa

Ɛzɩma ɖa nɛ Yehowa ɖɩpɩzɩɣ ɖɩkpɛndɩ nɛ ɖɩla kpɛlɩkɩyaa

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Patɩŋnɩ Ɛsɔtɔm yɔɔ nɛ pa-tɩŋa pakpaɣ lɩmaɣzɩyɛ kʋɖʋmɖɩyɛ

Ɛzɩma pɔcɔnɩ tɔm tʋnɛ ti-ɖeɖe yɔ, ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ pɩ-taa?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Tee hendu nɛ taa leleŋ nɛ ŋsa Yehowa

Ðoŋ kɩbaŋ weyi Kewiyaɣ hendu teu pɩzɩɣ pɩwɛɛnɩ ɖɔ-yɔɔ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Maɣzɩnɩ apostoloo Pɔɔlɩ tɔm susuu nɛ tɔm wɩlʋʋ taa

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ Pɔɔlɩ tɔm susuu taa?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ɩcɔnɩ mɩ-maɣmaɣ mɩ-tɩ yɔɔ nɛ ewiɖe tɩŋa yɔɔ

Ɛzʋtʋyaa calɩɣ, pakandɩyɩɣ nɛ pɔcɔŋnɩ ewiɖe yɔɔ, nɛ paasɔʋ se paa heu weyi lɛ, Yehowa yabɩ-ɩ nɛ Yesu calɩm mbʋ pɩmʋ ñɩm siŋŋ yɔ.