Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Pɔɔlɩ nɛ Barnaabaasɩ pɛwɛ Sɛrɩjiyuusi Poluusi ɛsɩnda

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | TƲMA LABƲ 12-14

Barnaabaasɩ nɛ Pɔɔlɩ palabɩ kpɛlɩkɩyaa poliŋ ageeta taa

Barnaabaasɩ nɛ Pɔɔlɩ palabɩ kpɛlɩkɩyaa poliŋ ageeta taa

13:12, 48; 14:1, 21, 22

Paa paakaɖɩnɩ Barnaabaasɩ nɛ Pɔɔlɩ siŋŋ yɔ, pañaɣ pana kpem nɛ pasɩnɩ mba poluzuu pa-tɩ yɔ nɛ papɩsɩ Krɩstʋ mba

  • Posusi tɔm ɛyaa mba paalɩnɩ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ nɛ pɛ-wɛtʋ wɛɛ ndɩ ndɩ yɔ

  • Paaseɣti tɔm mʋyaa kɩfama se “pɔɖɔkɩ tisuu kpam”