Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

24-30 décember

Tʋma Labʋ 17-18

24-30 décember
 • Hendu 78 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Maɣzɩnɩ apostoloo Pɔɔlɩ tɔm susuu nɛ tɔm wɩlʋʋ taa”: (C. 10)

  • Tʋma 17:2, 3​—Pɔɔlɩ tɩŋnɩ Masɩ yɔɔ nɛ ɛcɔlɩ ɛyaa lɩmaɣza, ɛlabɩnɩ-sɩ tʋmɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛwɩlaɣ tɔm yɔ (Tʋma 17:2, 3, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “pɛkpɛzɩnɩ ɖama”, “Ɛlɩzɩɣ-wɛ tɩ-tɔbʋʋ [ɛtɩŋaɣnɩ masɩ yɔɔ nɛ ɛlɩzɩɣ-wɛ tɩ-tɔbʋʋ]”)

  • Tʋma 17:17​—Pɔɔlɩ susaɣ tɔm lona wena a-taa payɩ ɛnaɣaɣ ɛyaa yɔ (Tʋma 17:17, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “kadaɣ sɔsɔɔ taa [kɩyakʋ taa]”])

  • Tʋma 17:22, 23​—Pɔɔlɩ kaasɩm cɔnʋʋ camɩyɛ nɛ ɛyɔɔdaɣ tɔm ndʋ tiyeki se ɛ nɛ ɛyaa panɩɩnɩ ɖama natʋyʋ yɔɔ nɛ pɩsa nɛ esusi-wɛ tɔm yɔ (Tʋma 17:23, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “Ɛsɔ weyi paasɩŋɩ-ɩ yɔ”)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Tʋma 18:18​—Suwe ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩ ɖuutu ndʋ Pɔɔlɩ kaaɖuwaa yɔ tɩ-yɔɔ? (w08 5 15/5 32 § 5)

  • Tʋma 18:21​—Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩñɩnɩɣ se ɖɩtalɩ fezuu taa kaɖʋsɩ lɛ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ Pɔɔlɩ? (Tʋma 18:21, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “ye Ɛsɔ ɛsɔɔlaa kɔyɔ”)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Tʋma 17:1-15

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ kɩlɛlʋʋ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. Labɩnɩ tʋmɩyɛ video Ɛzɩma ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl? Ña nɛ ɖɩɣdʋ ɩtazɩ kɩ-taa. (Ŋŋlakɩ ña-tʋmɩyɛ lɛ, taawɩlɩ video).

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tozo ñɩŋgʋ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Lɩzɩ Bibl mayaɣ ŋga ŋsɔɔlaa yɔ, nɛ ŋha takayɩsɩ nzɩ ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa yɔ sɩ-taa nakɛyɛ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) jl tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 7

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 70

 • Susi nɛ ŋwɩlɩ tɔm kɩbandʋ camɩyɛ: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ video Hɔʋ taa Ɛsɔ sɛtʋ—Pɔɔlɩ susi tɔm kɩbandʋ camɩyɛ. (Wolo hɔɔlʋʋ BIBL taa). Pʋwayɩ lɛ, ŋpɔzɩ tɔm tʋnɛ: Ɛzɩma hɔʋ ŋgʋ ɖɩna video taa yɔ, kɩlaba nɛ kiɖiɣzina se pɩpɔzaa se kɩla lɛɣzɩtʋ tɔm susuu hɔɔlʋʋ taa? Hɔɔlɩŋ weyi taa pamaɣzɩnɩ apostoloo Pɔɔlɩ tɔm susuu taa? Wazasɩ nzɩ pehiɣaa? Lɩmaɣza wena ŋpɩzɩɣ nɛ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ hɔʋ taa Ɛsɔ sɛtʋ taa?

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 47

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 151 nɛ adɩma