Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | TƲMA LABƲ 17-18

Maɣzɩnɩ apostoloo Pɔɔlɩ tɔm susuu nɛ tɔm wɩlʋʋ taa

Maɣzɩnɩ apostoloo Pɔɔlɩ tɔm susuu nɛ tɔm wɩlʋʋ taa

17:2, 3, 17, 22, 23

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ apostoloo Pɔɔlɩ?

  • Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ Masɩ nɛ ɖɩcɔlɩ ɛyaa lɩmaɣza, ɖɩpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ɖɩcɔlɩ ɖɔ-tɔm nɛ tɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɖɔ-tɔm welisiyaa wɛɛ yɔ

  • Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖisusi tɔm lona wena a-taa ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩna ɛyaa yɔ, nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩna-wɛ nɛ pɩkɩlɩ yɔ

  • Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpaɣnɩ lɛɣtʋ nɛ ɖɩtɩŋnɩ tisuu mbʋ ɛyaa wɛna yɔ pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩyɔɔdɩ tɔm ndʋ tiyeki se ɖa nɛ wɛ ɖɩnɩɩnɩ ɖama natʋyʋ yɔɔ yɔ