Binuhatan 24:1-27

  • Panumbungon kay Pablo (1-9)

  • Pagpangapin ni Pablo sa atubangan ni Felix (10-21)

  • Kaso ni Pablo ginpaiway (22-27)

24  Pagligad sang lima ka adlaw nagkadto ang mataas nga saserdote nga si Ananias+ sa Cesarea. Kaupod niya ang pila ka gulang kag ang humalambal* nga si Tertulo. Nagkadto sila kay Gobernador Felix+ kag ginpresentar nila ang ila panumbungon batok kay Pablo.  Sang gintawag sia, ginsumbong ni Tertulo si Pablo sa atubangan ni Felix, nga nagasiling: “Naagom namon ang daku nga kalinong tungod sa imo, kag bangod sang imo maayo nga pagdumala may mga reporma sa sini nga pungsod,  gani ginapasalamatan gid namon pirme ini tanan nga butang, Labing Halangdon nga Felix.  Apang agod indi na ako makaawat pa sa imo, nagapangabay ako nga pakitaan mo kami sing kaayo kag pamatian sing makadali.  Kay nakita namon nga ini nga tawo daw peste,*+ nga nagasugyot sa tanan nga Judiyo sa bug-os nga duta nga magrebelde sa panguluhan,+ kag ginapangunahan niya ang sekta sang mga Nazaretnon.+  Wala man niya ginatahod ang templo, gani gindakop namon sia.+ 7 * ——  Kon pamangkuton mo sia, mahibaluan mo nga matuod ang tanan nga ginasumbong namon batok sa iya.”  Nag-ugyon man ang mga Judiyo sa panumbungon, kag nagsiling sila nga matuod ini. 10  Sang nagtango ang gobernador kay Pablo agod maghambal, nagsiling sia: “Nahibaluan ko nga ikaw ang hukom sini nga pungsod sa madamo na nga tuig, gani handa ako sa pagpangapin sang akon kaugalingon.+ 11  Mahimo mo pat-uron nga wala pa kapin sa 12 ka adlaw sugod sang nagtaklad ako sa Jerusalem agod magsimba.+ 12  Wala nila ako makita nga nagapakigbais kay bisan sin-o sa templo ukon nagasugyot sa mga tawo nga manggamo sa mga sinagoga ukon sa siudad. 13  Kag indi nila mapamatud-an sa imo ang ginasumbong nila karon batok sa akon. 14  Apang ginaako ko ini sa imo, nga suno sa paagi sang pagsimba sang ginatawag nila nga sekta, nagahimo ako sing sagrado nga pag-alagad sa Dios sang akon mga katigulangan,+ bangod nagapati ako sa tanan nga yara sa Kasuguan kag sa ginsulat sang mga Manalagna.+ 15  Kag may paglaum ako sa Dios, nga amo man ang paglaum sini nga mga tawo, nga may pagkabanhaw+ sang mga matarong kag mga indi matarong.+ 16  Bangod sini, nagapanikasog gid ako pirme nga ang akon konsiensia matinlo* sa atubangan sang Dios kag sang mga tawo.+ 17  Karon pagligad sang pila ka tuig, nagkadto ako sa Jerusalem kag naghatag sing kuarta+ agod buligan ang akon katawhan kag agod maghalad sa Dios. 18  Samtang ginahimo ko ini, nakita nila ako sa templo kag matinlo ako paagi sa seremonya,+ apang wala ako sing upod nga madamo nga tawo kag wala ako nagapanggamo. Apang may pila ka Judiyo halin sa probinsia sang Asia 19  nga dapat kuntani yari diri sa imo atubangan agod isumbong ako, kon may inugsumbong gid man sila batok sa akon.+ 20  Ukon pasugira mismo ang mga tawo diri kon ano nga sala ang akon nahimo sang ginhukman nila ako sa atubangan sang Sanhedrin.* 21  Isa lang ang masumbong nila batok sa akon. Kay sang didto ako sa hukmanan nagsiling ako: ‘Ginahukman ako sa atubangan ninyo kay nagapati ako sa pagkabanhaw sang mga patay!’”+ 22  Apang, bangod nahibaluan gid ni Felix ang nahanungod sa sini nga Dalan,*+ ginpaiway niya ang bista kag nagsiling: “Kon magkadto na diri si Lisias nga kumander sang militar, desisyunan ko ini nga kaso tuhoy sa inyo.” 23  Dayon ginmanduan niya ang kumander sang mga soldado nga bantayan sing maayo si Pablo, apang hatagan sia sing diutay nga kahilwayan, kag indi pagdumilian ang iya mga abyan nga buligan sia sa iya mga kinahanglanon. 24  Pagligad sang pila ka adlaw nag-abot si Felix upod ang iya asawa nga si Drusila nga isa ka Judiyo. Ginpatawag niya si Pablo kag nagpamati sia sa iya tuhoy sa pagtuo kay Cristo Jesus.+ 25  Apang sang naghambal na si Pablo tuhoy sa pagkamatarong kag pagpugong sa kaugalingon kag sa magaabot nga paghukom,+ hinadlukan si Felix kag nagsiling: “Lakat ka na lang anay, apang kon may kahigayunan ako ipatawag ko ikaw liwat.” 26  Apang nagalaum man sia nga hatagan sia ni Pablo sing kuarta. Gani pirme niya ginapatawag si Pablo kag nagapakighambal sa iya. 27  Apang pagligad sang duha ka tuig, ginbuslan ni Porcio Festo si Felix. Bangod luyag ni Felix nga kahamut-an sia sang mga Judiyo,+ ginpabay-an niya nga bilanggo si Pablo.

Footnote

Ukon “abogado.”
Ukon “nagapanggamo.” Sa literal, “nagapameste.”
Tan-awa ang Apendise A3.
Ukon “mangin wala sing kasawayan.”
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Glossary, “Dalan.”