Binuhatan 2:1-47

  • Balaan nga espiritu ginbubo sang Pentecostes (1-13)

  • Pamulongpulong ni Pedro (14-36)

  • Pamulongpulong ni Pedro ginbaton sang kadam-an (37-41)

    • 3,000 ang nabawtismuhan (41)

  • Mga Cristiano nagtipon (42-47)

2  Sang adlaw sang Kapiestahan sang Pentecostes,+ nagtipon ang mga disipulo sa isa ka lugar.  Sa hinali lang, may gahod halin sa langit nga daw nagahagunos nga huyop sang hangin, kag nabatian ini sa bug-os nga balay diin nagapungko sila.+  Kag nakita nila ang mga dila nga daw kalayo nga naglapta, kag may isa nga nagtungtong sa kada isa sa ila,  kag napuno sila tanan sing balaan nga espiritu+ kag nagsugod sila sa paghambal sing lainlain nga lenguahe, suno sa lenguahe nga ginhatag sa ila sang espiritu.+  Sadto nga tion, may diosnon nga mga Judiyo halin sa tanan nga pungsod nga yara sa Jerusalem.+  Gani sang natabo ini nga ginahod, nagtipon ang madamo nga tawo kag nakibot sila, bangod nabatian sang kada isa sa ila nga ang iya lenguahe ginahambal sang mga disipulo.  Natingala gid sila kag nagsiling: “Pamatii ninyo, indi bala nga mga taga-Galilea+ ini tanan nga nagahambal?  Apang ngaa mabatian sang kada isa sa aton ang iya namat-an nga lenguahe?  Kita nga mga Partianhon, mga Medianhon,+ kag mga taga-Elam,+ mga pumuluyo sang Mesopotamia, Judea kag Capadocia, Ponto kag probinsia sang Asia,*+ 10  Frigia kag Pamfilia, Egipto kag mga rehiyon sang Libya nga malapit sa Cirene, mga dumuluong halin sa Roma, nga mga Judiyo kag mga proselita,*+ 11  mga taga-Creta, kag mga Arabianhon—mabatian naton sila nga nagahambal sa aton mga lenguahe tuhoy sa gamhanan nga mga binuhatan sang Dios.” 12  Natingala gid sila tanan, nga nagasinilingay: “Ano ang buot silingon sini?” 13  Apang, ginyaguta sila sang iban: “Mga hubog sila.” 14  Apang nagtindog si Pedro upod sa 11 ka apostoles+ kag naghambal sa ila sing mabaskog: “Mga tawo sang Judea kag kamo tanan nga pumuluyo sang Jerusalem, pamatii ninyo sing maayo ang akon isiling. 15  Ang matuod, ini nga mga tawo indi hubog, subong sang ginahunahuna ninyo, kay ikatlo nga oras sang adlaw* pa lang. 16  Kundi amo ini ang ginsiling paagi kay manalagna Joel: 17  ‘“Kag sa katapusan nga mga adlaw,” siling sang Dios, “ibubo ko ang akon espiritu sa tanan nga sahi sang tawo, kag magapanagna ang inyo mga anak nga lalaki kag ang inyo mga anak nga babayi kag makakita sing mga palanan-awon ang inyo lamharon nga mga lalaki kag magadamgo ang inyo tigulang nga mga lalaki,+ 18  sa amo nga mga adlaw, ibubo ko man ang akon espiritu sa akon mga ulipon nga lalaki kag babayi, kag magapanagna sila.+ 19  Kag magapakita ako sing makatilingala nga mga butang sa langit kag sing mga tanda sa duta—dugo kag kalayo kag mga panganod nga aso. 20  Ang adlaw magadulom kag ang bulan mangin dugo antes mag-abot ang daku kag talalupangdon nga adlaw ni Jehova.* 21  Kag ang tagsatagsa nga nagatawag sa ngalan ni Jehova* maluwas.”’+ 22  “Mga tawo sang Israel, pamatii ninyo ini: Si Jesus nga Nazaretnon, isa ka tawo nga ginpadala sang Dios. Maathag ini nga ginpakita paagi sa gamhanan nga mga buhat kag makatilingala nga mga butang kag mga tanda nga ginhimo sang Dios paagi sa iya sa tunga ninyo,+ subong sang nahibaluan ninyo. 23  Nahibaluan na nga daan sang Dios nga dakpon si Jesus, gani gintugot niya ini.+ Ginlansang ninyo sia sa usok paagi sa malaut nga mga tawo, kag ginpatay.+ 24  Apang ginbanhaw sia sang Dios+ kag ginhilway sa mga gapos sang kamatayon, bangod indi mahimo nga padayon sia nga gapuson sini.+ 25  Kay si David nagsiling tuhoy sa iya: ‘Ginahunahuna* ko si Jehova* sa tanan nga tion, bangod yara sia sa akon tuo nga kamot agod indi ako malingkang. 26  Bangod sini nagakalipay ang akon tagipusuon kag nagahambal ako nga may daku nga kasadya. Kag magakabuhi ako* nga may paglaum; 27  bangod indi mo ako* pagpabay-an sa Lulubngan,* kag indi ka magtugot nga madunot ang lawas sang imo mainunungon nga alagad.+ 28  Ginpakita mo sa akon ang dalan padulong sa kabuhi; pun-on mo ako sing kasadya sa imo atubangan.’*+ 29  “Mga kauturan, mahimo ko ihambal sa inyo nga wala sing pagpangalag-ag ang nahanungod sa ulo sang panimalay nga si David, nga napatay sia kag ginlubong,+ kag ang iya lulubngan yari sa aton siudad tubtob karon. 30  Bangod isa sia ka manalagna kag nakahibalo sia nga ang Dios nanumpa sa iya nga papungkuon niya sa iya trono ang isa sa iya kaliwat,*+ 31  nakita na niya nga daan kag naghambal sia nahanungod sa pagkabanhaw sang Cristo, nga wala sia pagpabay-i sa Lulubngan* ukon nadunot ang iya lawas.+ 32  Ini nga Jesus ginbanhaw sang Dios, kag kami tanan mga saksi sini.+ 33  Gani, nagkayab sia sa langit kag nagpungko sa tuo sang Dios+ kag nabaton niya ang balaan nga espiritu nga ginsaad sang Amay,+ kag ginbubo niya ini sa aton subong sang inyo nakita kag nabatian. 34  Kay si David wala magkayab sa langit, kundi nagsiling sia, ‘Si Jehova* nagsiling sa akon Ginuo: “Pungko ka sa akon tuo 35  tubtob mahimo ko ang imo mga kaaway nga palatungan sang imo mga tiil.”’+ 36  Gani, dapat gid mahibaluan sang bug-os nga panimalay sang Israel nga si Jesus nga ginpatay ninyo sa usok ginhimo sang Dios nga Ginuo+ kag Cristo.”+ 37  Sang nabatian nila ini, daw ginbuno ang ila tagipusuon, kag nagsiling sila kay Pedro kag sa iban pa nga mga apostoles: “Mga kauturan, ano ang amon himuon?” 38  Nagsiling si Pedro sa ila: “Maghinulsol kamo,+ kag magpabawtismo kamo+ sa ngalan ni Jesucristo para sa kapatawaran sang inyo mga sala,+ kag mabaton ninyo ang wala sing bayad nga dulot sang balaan nga espiritu. 39  Kay ginsaad ini+ sa inyo kag sa inyo mga anak, kag sa tanan nga yara sa malayo, sa tanan nga pilion ni Jehova* nga aton Dios.”+ 40  Nagpaathag pa gid sia sa ila kag nagpanaksi sing maid-id kag naglaygay sa ila: “Luwasa ang inyo kaugalingon sa sining tiko nga kaliwatan.”+ 41  Gani ginbawtismuhan ang mga nagbaton sang iya pulong,+ kag sa sina nga adlaw mga 3,000 ka tawo* ang nadugang sa kadamuon sang mga disipulo.+ 42  Kag padayon sila nga nag-ukod sa pagtuon sang mga ginatudlo sang mga apostoles, sa pagpakig-upod,* sa pagkaon sing tingob,+ kag sa mga pangamuyo.+ 43  Madamo nga makatilingala nga butang kag mga tanda ang ginhimo sang mga apostoles.+ Nakita ini sang tanan* kag nagkahadlok sila sa Dios. 44  Ang tanan nga nagtuo kay Jesus nagtingob kag nagpaambitay sang tanan nga butang, 45  kag ginpamaligya nila ang ila duta+ kag mga pagkabutang kag ginpanagtag ang bili sini sa tanan. Ginhatagan nila ang kada isa sang iya kinahanglan.+ 46  Kag adlaw-adlaw nagatipon sila sa templo nga may isa ka katuyuan, kag nagakaon sila sa puluy-an sang isa kag isa nga may daku nga kasadya kag sinsero nga tagipusuon, 47  nga nagadayaw sa Dios kag nahamut-an sang tanan nga tawo. Sa amo man nga tion, padayon nga gindugang sa ila ni Jehova* adlaw-adlaw ang mga tawo nga iya ginaluwas.+

Footnote

Tan-awa ang Glossary.
Ukon “nakumbertir nga mangin Judiyo.” Tan-awa ang Glossary.
Mga alas nuebe sang aga.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “Yara sa atubangan.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Sa literal, “ang akon unod.”
Ukon “ang akon kalag.”
Ukon “Hades,” nga amo ang kabilugan nga lulubngan sang katawhan. Tan-awa ang Glossary.
Ukon “sa atubangan sang imo nawong.”
Sa literal, “ang isa nga bunga sang iya balikawang.”
Ukon “Hades,” nga amo ang kabilugan nga lulubngan sang katawhan. Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “kalag.”
Ukon “sa pagpaambitay.”
Ukon “tanan nga kalag.”
Tan-awa ang Apendise A5.