Binuhatan 5:1-42

  • Si Ananias kag si Safira (1-11)

  • Apostoles naghimo mga tanda (12-16)

  • Ginbilanggo kag ginpagua (17-21a)

  • Gindala liwat sa Sanhedrin (21b-32)

    • ‘Tumanon ang Dios sangsa tawo’ (29)

  • Laygay ni Gamaliel (33-40)

  • Pagbantala sa mga balay (41, 42)

5  May isa ka tawo nga si Ananias kag ang iya asawa nga si Safira nga nagbaligya sang propiedad.  Apang gintago niya ang bahin sang binaligyaan, kag nahibaluan man ini sang iya asawa. Ang nabilin amo lang ang ginhatag niya sa mga apostoles.+  Nagsiling si Pedro sa iya: “Ananias, ngaa gintugutan mo si Satanas nga paisugon ka nga magbinutig+ sa balaan nga espiritu+ kag gintago mo ang bahin sang bili sang duta?  Indi bala nga imo ang duta? Kag sa tapos mo mabaligya ini, indi bala nga makapagusto ka kon diin mo gamiton ang kuarta? Ngaa napensaran mo nga himuon ining malain nga butang? Nagbinutig ka, indi sa tawo, kundi sa Dios.”  Sang mabatian ini ni Ananias, natumba sia kag napatay. Kag hinadlukan gid ang tanan nga nakabati tuhoy sini.  Dayon nagtindog ang lamharon nga mga lalaki kag ginputos sia sing mga tela, kag gindala sia sa gua kag ginlubong.  Pagligad sang mga tatlo ka oras nagsulod ang iya asawa, nga wala makahibalo kon ano ang natabo.  Nagsiling si Pedro sa iya: “Sugiri ako, amo bala ini ang bug-os nga bili sang duta nga ginbaligya ninyo?” Nagsiling sia: “Huo.”  Gani nagsiling si Pedro sa iya: “Ngaa nagsugtanay kamo nga duha nga tilawan ang espiritu ni Jehova?* Tan-awa! Ang mga naglubong sa imo bana yara sa puertahan, kag dalhon ka nila sa gua.” 10  Sa gilayon natumba sia sa tiilan ni Pedro kag napatay. Sang magsulod ang mga pamatan-on, nakita nila nga patay na sia kag gindala nila sia sa gua kag ginlubong sa tupad sang iya bana. 11  Gani hinadlukan gid ang mga disipulo sa Jerusalem kag ang tanan nga nakabati tuhoy sini. 12  Padayon ang paghimo sang mga apostoles sing madamo nga tanda kag makatilingala nga mga butang sa mga tawo;+ kag tanan sila nagatipon nga may paghiusa sa Kolonada ni Solomon.+ 13  Matuod, wala nangisog ang iban sa pagbuylog sa ila; apang ginadayaw sila sang mga tawo. 14  Kag madamo pa nga mga lalaki kag mga babayi ang nagtuo sa Ginuo kag nangin mga disipulo.+ 15  Dayon gindala nila ang mga masakiton sa malapad nga mga dalan kag ginpahigda sila sa gamay nga mga hiligdaan kag mga banig, kay nagalaum sila nga kon maglabay si Pedro, maagyan sila sang iya landong kag mag-ayo.+ 16  Nag-alabot man ang madamo nga tawo halin sa mga siudad sa palibot sang Jerusalem, nga nagadala sang mga masakiton kag sang mga tawo nga ginatublag sang mga demonyo, kag nag-ayo sila tanan. 17  Apang naakig gid kag nahisa ang mataas nga saserdote kag ang tanan nga kaupod niya nga mga miembro sang sekta sang mga Saduceo. 18  Gani gindakop* nila ang mga apostoles kag ginbilanggo sila sa publiko nga bilangguan.+ 19  Apang pagkagab-i, ginbuksan sang anghel ni Jehova* ang mga puertahan sang bilangguan,+ kag ginpagua sila, kag ginsilingan: 20  “Magkadto kamo sa templo, kag padayon nga ibantala sa mga tawo ang bug-os nga mensahe tuhoy sa kabuhi nga wala sing katapusan.” 21  Pagkabati nila sini, nagsulod sila sa templo sang nagapamanagbanag kag nagpanudlo didto. Pag-abot sang mataas nga saserdote kag sang mga kaupod niya, gintipon nila ang Sanhedrin* kag ang bug-os nga katilingban sang mga gulang sang katawhan sang Israel, kag ginsugo nila ang mga guardia nga kuhaon sa bilangguan ang mga apostoles kag paatubangon sa ila. 22  Apang pag-abot didto sang mga guardia, wala nila makita ang mga apostoles sa bilangguan. Gani nagbalik sila kag ginsugid ini. 23  Nagsiling sila: “Nakita namon nga nakandaduhan ang bilangguan kag nagatindog sa mga puertahan ang mga guardia, apang pagbukas namon sang bilangguan, wala kami sing nakita nga tawo sa sulod.” 24  Sang mabatian ini sang kapitan sang templo kag sang puno nga mga saserdote, nagpalibog sila kon ano ang masunod nga matabo. 25  Apang may nag-abot kag nagsugid sa ila: “Ang mga lalaki nga inyo ginbilanggo yara sa templo kag nagapanudlo sila sa mga tawo.” 26  Dayon nagkadto ang kapitan upod sa iya mga opisyal kag ginkuha ang mga apostoles, apang wala nila sila ginpuersa, kay nahadlok sila nga batuhon sang mga tawo.+ 27  Gindala nila ang mga apostoles sa Sanhedrin. Dayon ang mataas nga saserdote nagpamangkot sa ila 28  kag nagsiling: “Ginmanduan gid namon kamo nga indi na magpanudlo sa sini nga ngalan,+ apang ginpuno ninyo ang Jerusalem sang inyo panudlo, kag luyag gid ninyo nga kami ang basulon sa kamatayon sini nga tawo.”+ 29  Nagsabat si Pedro kag ang iban pa nga mga apostoles: “Dapat namon tumanon ang Dios subong manuggahom sa baylo sang mga tawo.+ 30  Ang Dios sang aton mga katigulangan nagbanhaw kay Jesus, nga inyo ginpatay paagi sa paglansang* sa iya sa usok.*+ 31  Ginbayaw sia sang Dios sa iya tuo+ subong Pangulo nga Ahente*+ kag Manluluwas,+ agod ang Israel maghinulsol kag patawaron sang Dios ang ila mga sala.+ 32  Kag kami mga saksi sa sini,+ kag amo man ang balaan nga espiritu,+ nga ginhatag sang Dios sa mga nagatuman sa iya subong manuggahom.” 33  Sang mabatian nila ini, naakig gid sila* kag luyag nila patyon ang mga apostoles. 34  Apang may isa ka tawo nga nagtindog sa Sanhedrin; si Gamaliel+ nga isa ka Fariseo kag isa ka manunudlo sang Kasuguan nga ginatahod sang tanan nga tawo, kag nagsugo sia nga paguaon anay ang mga apostoles. 35  Dayon nagsiling sia sa ila: “Mga tawo sang Israel, mag-andam kamo tuhoy sa inyo ginaplano nga himuon sa sini nga mga lalaki. 36  Halimbawa, sang nagligad lang may isa ka tawo nga si Teudas, nga nagasiling nga sia isa ka tawo nga prominente, kag mga 400 ka lalaki ang nagbuylog sa iya grupo. Apang ginpatay sia, kag ang tanan nga nagasunod sa iya naglinapta kag wala na batia. 37  Madason sa iya, sa tion sang pagparehistro, si Judas nga taga-Galilea naghaylo sa mga tawo nga magsunod sa iya. Apang napatay man sia, kag nag-alaplaag ang tanan nga nagasunod sa iya. 38  Gani bangod sini, amo ini ang masiling ko sa inyo, indi ninyo paghilabti ini nga mga lalaki, kundi pabay-i ninyo sila. Kay kon ini nga katuyuan ukon ini nga buhat halin sa tawo, mapukan ini; 39  apang kon ini halin sa Dios, indi ninyo sila mapukan,+ kay basi nagapakig-away na kamo sa Dios.”+ 40  Ginsunod nila ang iya laygay, kag ginpatawag nila ang mga apostoles, ginbunal sila,+ kag ginmanduan sila nga mag-untat na sa paghambal sa ngalan ni Jesus, kag ginbuy-an sila. 41  Gani naghalin sila sa atubangan sang Sanhedrin, nga nagakasadya+ bangod ginkabig sila nga takus pakahuy-an tungod sa iya ngalan. 42  Kag adlaw-adlaw sa templo kag sa mga balay+ wala sila mag-untat sa pagpanudlo kag sa pagbantala sing maayong balita tuhoy kay Jesus, nga amo ang Cristo.+

Footnote

Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “gin-aresto.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “kahoy.”
Sa literal, “pagbitay.”
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “nasakitan gid sila.”