Binuhatan 8:1-40

  • Si Saulo nga manughingabot (1-3)

  • Ministeryo ni Felipe sa Samaria (4-13)

  • Si Pedro kag si Juan ginpadala sa Samaria  (14-17)

  • Baklon ni Simon ang balaan nga espiritu (18-25)

  • Etiopianhon nga eunuco (26-40)

8  Nag-ugyon si Saulo sa pagpatay kay Esteban.+ Daku gid ang paghingabot sadto sa kongregasyon sa Jerusalem; nag-alaplaag ang tanan nga disipulo sa bug-os nga mga rehiyon sang Judea kag Samaria luwas sa mga apostoles.+  Apang ginlubong sang mahinadlukon sa Dios nga mga tawo si Esteban, kag naghaya sila tungod sa iya.  Ginpintasan ni Saulo ang kongregasyon. Ginasulod niya ang kada balay, kag ginaganoy pagua ang mga lalaki kag mga babayi, kag ginapabilanggo sila.+  Apang, ginbantala sang nag-alaplaag nga mga disipulo ang maayong balita sang pulong sang Dios sa mga lugar nga ila ginkadtuan.+  Nagdulhog si Felipe sa siudad* sang Samaria+ kag ginbantala niya sa mga tawo didto ang tuhoy sa Cristo.  Nagpamati gid sing maayo ang bug-os nga kadam-an samtang nagahambal si Felipe kag nakita nila ang mga tanda nga iya ginahimo.  Kay madamo ang ginsudlan sang demonyo, kag nagasinggit ini sing mabaskog kag nagagua sa ila.+ Nag-ayo man ang madamo nga paralisado kag mga piang.  Gani nalipay gid ang mga tawo sa amo nga siudad.  May isa ka tawo sa siudad nga ang ngalan Simon, nga nagahimo sang madyik nga nagapahayanghag sa katawhan sang Samaria, kag nagsiling sia nga may gahom sia. 10  Ang tanan, halin sa pinakakubos tubtob sa pinakadungganon, nagapati sa iya kag nagasiling: “Ini nga tawo amo ang Gahom sang Dios, nga ginatawag Gamhanan.” 11  Madugay na nga nagasunod sila sa iya kay nahayanghag sila sa iya mga madyik. 12  Apang sang ginbantala ni Felipe ang maayong balita tuhoy sa Ginharian sang Dios+ kag tuhoy sa ngalan ni Jesucristo, nagpati sila sa iya kag ginbawtismuhan, ang mga lalaki kag mga babayi.+ 13  Bisan si Simon nangin tumuluo man, kag sang nabawtismuhan na sia, nag-upod sia kay Felipe.+ Natingala gid sia sang makita niya ang mga tanda kag mga milagro nga ginahimo ni Felipe. 14  Sang mabatian sang mga apostoles sa Jerusalem nga ginbaton sang Samaria ang pulong sang Dios,+ ginpadala nila didto si Pedro kag si Juan. 15  Gani nagkadto sila sa mga Samaritano kag nagpangamuyo para sa ila agod mabaton nila ang balaan nga espiritu.+ 16  Kay nabawtismuhan sila sa ngalan ni Ginuong Jesus, apang wala pa sing bisan isa sa ila nga nakabaton sing balaan nga espiritu.+ 17  Gani gintungtong nila ang ila mga kamot sa ila+ kag nakabaton sila sing balaan nga espiritu. 18  Sang makita ni Simon nga nakabaton sing balaan nga espiritu ang bisan sin-o nga gintungtungan sang mga apostoles sang ila mga kamot, gintanyagan niya sila sing kuarta, 19  kag nagsiling sia: “Hatagi man ako sini nga gahom, agod ang bisan sin-o nga tungtungan ko sang akon mga kamot makabaton man sing balaan nga espiritu.” 20  Apang si Pedro nagsiling sa iya: “Kabay pa nga madula ka kag ang imo kuarta, bangod ginhunahuna mo nga mabakal mo ang wala sing bayad nga dulot sang Dios.+ 21  Wala ka sing bisan ano man nga bahin sa sini nga butang, kay ang imo tagipusuon indi matarong sa panulok sang Dios. 22  Gani maghinulsol ka, kag untati ang imo malain nga ginahimo. Magpangamuyo ka sing hanuot kay Jehova* kag bag-uha ang imo malain nga panghunahuna agod patawaron ka niya; 23  kay nakita ko nga puno ka sing kahisa kag malain pirme ang luyag mo himuon.” 24  Nagsabat si Simon: “Palihug, magpangamuyo kamo sing hanuot kay Jehova* agod indi matabo sa akon ang ginsiling ninyo.” 25  Sang nakapanaksi na sila sing maid-id kag nabantala nila ang pulong ni Jehova,* nagbalik sila sa Jerusalem, kag ginbantala nila ang maayong balita sa madamo nga baryo sang mga Samaritano.+ 26  Apang, ang anghel+ ni Jehova* nagsiling kay Felipe: “Magkadto ka sa bagatnan sa dalan nga padulhog sa Gaza halin sa Jerusalem.” (Dalan ini sa desyerto.) 27  Gani nagkadto sia didto, kag nakita niya ang isa ka Etiopianhon nga eunuco, nga isa ka mataas nga opisyal sa idalom sang rayna* sang Etiopia, kag sia ang nagadumala sa tanan nga bahandi sang rayna. Nagkadto sia sa Jerusalem agod magsimba,+ 28  kag nagapauli na sia. Nagapungko sia sa iya kangga, kag ginabasa niya sing mabaskog ang libro ni manalagna Isaias. 29  Dayon ang espiritu nagsiling kay Felipe: “Lagsa ang kangga kag magpalapit ka sa sini.” 30  Gani nagdalagan si Felipe sa tupad sini kag nabatian ni Felipe nga ginabasa niya sing mabaskog ang libro ni Isaias nga manalagna. Nagpamangkot si Felipe: “Nahangpan mo gid bala ang imo ginabasa?” 31  Nagsabat sia: “Paano ko ini mahangpan kon wala sing magpaathag sa akon?” Gani gin-agda niya si Felipe nga magsakay sa iya kangga kag magpungko sa iya tupad. 32  Ang bahin sang Kasulatan nga ginabasa niya sing mabaskog amo ini: “Kaangay sia sang isa ka karnero nga gindala sa ilihawan, kag kaangay sang isa ka kordero nga wala nagatingog sa atubangan sang iya manug-alot,* gani indi sia magtikab sang iya baba.+ 33  Ginpakahuy-an sia, kag wala ginhatagan sing hustisya.+ Sin-o ang magasugid sang mga detalye sang iya kaliwatan? Bangod mapatay sia sa duta.”+ 34  Nagsiling ang eunuco kay Felipe: “Palihug sugiri ako, sin-o ang ginapatuhuyan sini sang manalagna? Ang iya bala kaugalingon ukon iban nga tawo?” 35  Ginpaathag ini sa iya ni Felipe, sugod sa sini nga bahin sang kasulatan, kag ginbantala niya sa iya ang maayong balita tuhoy kay Jesus. 36  Samtang padayon ang ila paglakbay, nakalab-ot sila sa isa ka lugar nga may tubig. Nagsiling ang eunuco: “Tan-awa! May tubig diri; ano ang nagapugong sa akon sa pagpabawtismo?” 37 * —— 38  Gani ginpadulog niya ang kangga, kag naglusong sa tubig si Felipe kag ang eunuco, dayon ginbawtismuhan sia ni Felipe. 39  Sang makatakas na sila sa tubig, gilayon nga ginkuha sang espiritu ni Jehova* si Felipe, kag wala na sia makita sang eunuco, kag ang eunuco nagpadayon sa paglakbay pauli nga masinadyahon. 40  Apang si Felipe nagkadto sa Asdod, kag ginbantala niya ang maayong balita sa tanan nga siudad tubtob nakalab-ot sia sa Cesarea.+

Footnote

Ukon mahimo, “isa ka siudad.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Ang Griego nagdugang sing ‘Candace,’ isa ka titulo sang pila ka rayna sang Etiopia.
Ang “pag-alot” nagapatuhoy sa suop nga paggunting sang balahibo sang karnero.
Tan-awa ang Apendise A3.
Tan-awa ang Apendise A5.