Binuhatan 17:1-34

  • Si Pablo kag si Silas sa Tesalonica (1-9)

  • Si Pablo kag si Silas sa Berea (10-15)

  • Si Pablo sa Atenas (16-22a)

  • Si Pablo naghambal sa Areopago (22b-34)

17  Nag-agi sila sa Amfipolis kag Apolonia kag nakalab-ot sila sa Tesalonica,+ diin may isa ka sinagoga sang mga Judiyo.  Gani suno sa kinabatasan ni Pablo,+ nagsulod sia sa sinagoga, kag nagpangatarungan sia sa ila pasad sa Kasulatan+ sa sulod sang tatlo ka adlaw nga inugpahuway,  nga nagapaathag kag gingamit niya ining mga sinulatan agod pamatud-an nga ang Cristo kinahanglan mag-antos+ kag mabanhaw,+ nagsiling sia: “Ining Jesus nga ginabantala ko sa inyo amo ang Cristo.”  Bangod sini, ang pila sa ila nangin mga tumuluo kag nag-upod sila kay Pablo kag kay Silas.+ Amo man sini ang ginhimo sang madamo nga Griego nga nagsimba sa Dios kag sang madamo nga bantog nga babayi.  Apang nahisa+ ang mga Judiyo kag gintipon nila ang pila ka malaut nga tawo nga nagaistambay sa tiendahan kag naghimo sila sing grupo nga nanggamo sa siudad. Gingubat nila ang balay ni Jason kag ginpangita nila si Pablo kag si Silas agod dalhon sila sa mga tawo.  Sang wala nila sila makita, ginganoy nila si Jason kag ang pila ka kauturan pakadto sa mga manugdumala sang siudad, kag nagasinggit sila: “Yari man diri ang mga tawo nga nagapanggamo bisan diin,+  kag gin-abiabi sila ni Jason. Ginasupak sini nga mga tawo ang mga kasuguan sang Cesar,* kay nagasiling sila nga may isa pa ka hari, nga amo si Jesus.”+  Pagkabati nila sini, kinulbaan ang kadam-an kag ang mga manugdumala sang siudad;  gani sa tapos nila ginpabayad sing piyansa si Jason kag ang iban pa, ginbuy-an nila sila. 10  Pagkagab-i, ginpalakat dayon sang mga kauturan si Pablo kag si Silas sa Berea. Pag-abot nila didto, nagkadto sila sa sinagoga sang mga Judiyo. 11  Mas maayo ang panimuot sang mga taga-Berea sangsa mga taga-Tesalonica, kay nalangkag gid sila sa pagbaton sa pulong sang Dios, nga ginausisa sing maayo ang Kasulatan sa adlaw-adlaw kon bala matuod gid ini nga mga butang. 12  Gani, madamo sa ila ang nagtuo, pati ang madamo nga kilala nga Griego nga babayi kag lalaki. 13  Apang sang mabalitaan sang mga Judiyo sa Tesalonica nga ginbantala man ni Pablo sa Berea ang pulong sang Dios, nagkadto man sila didto agod sugyuton kag gamuhon ang kadam-an.+ 14  Ginpalakat dayon sang mga kauturan si Pablo pakadto sa baybay,+ apang nagpabilin didto si Silas kag si Timoteo. 15  Apang, gindul-ong sang iban si Pablo tubtob sa Atenas. Pagkatapos niya sila matugunan nga paapason gilayon si Silas kag si Timoteo+ sa iya, nagbalik dayon sila. 16  Samtang nagahulat si Pablo sa ila sa Atenas, naugot sia sang makita niya nga ang siudad puno sing mga diosdios. 17  Gani nagsulod sia sa sinagoga kag nangatarungan sa mga Judiyo kag sa iban nga mga tawo nga nagsimba sa Dios. Nangatarungan man si Pablo adlaw-adlaw sa mga tawo sa tiendahan. 18  Apang may pila ka Epicureo kag Estoico nga mga pilosopo nga nagpakigbais sa iya, kag ang iban nagasiling: “Ano ang luyag isugid sining babaan?” Ang iban naman nagsiling: “Daw manugbantala sia sang iban nga mga dios.” Ginsiling nila ini bangod ginabantala ni Pablo ang maayong balita tuhoy kay Jesus kag ang pagkabanhaw.+ 19  Gani gindakop nila si Pablo kag gindala sa Areopago,* kag nagsiling sila: “Mahimo bala namon mahibaluan kon ano ining bag-o nga panudlo nga ginahambal mo? 20  Nagahambal ka sing pila ka butang nga bag-o sa amon palamatin-an, kag luyag namon mahangpan kon ano ini.” 21  Ang matuod, ang tanan nga taga-Atenas kag ang mga dumuluong nga nagaistar* didto wala sing ginahimo sa ila bakante nga tion kundi magsugid ukon mamati kon ano ang bag-o nga butang. 22  Dayon nagtindog si Pablo sa tunga sang Areopago+ kag nagsiling: “Mga taga-Atenas, nakita ko nga mas mahinadlukon kamo sa mga dios* sangsa iban.+ 23  Halimbawa, samtang nagalibotlibot ako diri kag nagapanilag sa inyo ginasimba, nakita ko man ang isa ka altar nga nasulatan ‘Sa Isa ka Dios nga Wala Makilala.’ Gani, ginabantala ko sa inyo ining Dios nga wala ninyo makilala. 24  Ang Dios nga naghimo sang kalibutan kag sang tanan nga butang sa sini, kag amo ang Ginuo sang langit kag duta,+ wala nagapuyo sa mga templo nga ginhimo sang kamot.+ 25  Indi niya kinahanglan ang bulig sang tawo nga daw may kinahanglan sia,+ bangod sia mismo ang nagahatag sa tanan nga tawo sang kabuhi kag sang ginhawa+ kag sang tanan nga butang. 26  Ginhimo niya halin sa isa ka tawo+ ang tagsa ka pungsod sang mga tawo, agod mag-istar sa bug-os nga duta.+ Gintalana niya ang mga tion kag ginbutang ang mga dulunan kon diin maistar ang mga tawo,+ 27  agod magpanikasog gid sila nga pangitaon ang Dios, kag makita nila sia,+ apang, ang matuod, indi sia malayo sa tagsa sa aton. 28  Kay paagi sa iya, may kabuhi kita kag nagahulag kag nagaluntad, pareho sa ginsiling sang pila sa inyo mga mamalaybay, ‘Kay mga anak* man niya kita.’ 29  “Gani, bangod mga anak* kita sang Dios,+ indi naton dapat paghunahunaon nga ang Dios kaangay sa bulawan ukon pilak ukon bato, kaangay sa isa ka butang nga gintigib suno sa hunahuna kag desinyo sang mga tawo.+ 30  Matuod, ginpaligad sang Dios ang mga tion nga wala sing nahibaluan ang mga tawo;+ apang karon ginapahayag niya sa tanan nga katawhan bisan diin nga dapat sila maghinulsol. 31  Bangod nagtalana sia sing isa ka adlaw agod hukman+ niya ang kalibutan sing matarong paagi sa isa ka tawo nga gintangdo niya, kag naghatag sia sing garantiya sa tanan nga tawo paagi sa pagbanhaw niya sa iya.”+ 32  Pagkabati nila tuhoy sa pagkabanhaw sang mga patay, ang iban nagsugod sa pagyaguta,+ samtang ang iban nagsiling: “Mamati pa kami sa imo nahanungod sini sa iban nga tion.” 33  Gani ginbiyaan sila ni Pablo, 34  apang may mga tawo nga nag-upod sa iya kag nangin mga tumuluo. Lakip sa ila si Dionisio, nga isa ka hukom sa hukmanan sang Areopago, kag ang babayi nga si Damaris, kag may iban pa.

Footnote

Ukon “sang Emperador.”
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “nagabisita.”
Ukon “mas relihioso kamo.”
Ukon “kaliwat.”
Ukon “kaliwat.”