Binuhatan 3:1-26

  • Gin-ayo ni Pedro ang lupog (1-10)

  • Si Pedro nagpamulongpulong sa Kolonada ni Solomon (11-26)

    • ‘Pagpasag-uli sang tanan nga butang’ (21)

    • Manalagna pareho ni Moises (22)

3  Nagkadto si Pedro kag si Juan sa templo para sa oras sang pangamuyo, sang ikasiam nga oras.*  Ginadala didto ang isa ka lalaki nga lupog halin pa sa iya pagkabun-ag. Ginabutang nila sia adlaw-adlaw malapit sa puertahan sang templo nga ginatawag Matahom, agod magpakilimos sa mga nagasulod sa templo.  Sang makita niya si Pedro kag si Juan nga manugsulod na sa templo, nagpakilimos sia sa ila.  Apang si Pedro kag si Juan nagtulok sa iya kag nagsiling: “Tuluka kami.”  Gani nagtulok man sia sa ila nga nagapaabot nga may ihatag sila sa iya.  Apang nagsiling si Pedro: “Wala ako sing pilak kag bulawan, apang may ihatag ako sa imo. Sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon, maglakat ka!”+  Dayon gin-uyatan ni Pedro ang iya tuo nga kamot kag ginpatindog sia.+ Sa gilayon nagbakod ang iya mga tiil kag mga bukobuko;+  kag nagtumbo sia+ kag naglakat. Dayon nagsulod sia sa templo upod sa ila, nga nagalakat kag nagatumbo kag nagadayaw sa Dios.  Nakita sang tanan nga tawo nga nagalakat sia kag nagadayaw sa Dios. 10  Kag nakilala nila sia nga amo ang lalaki nga nagapungko kag nagapakilimos sadto sa Matahom nga Gawang sang templo,+ kag natingala gid sila sing daku sa natabo sa iya. 11  Samtang nagauyat ang lalaki kay Pedro kag kay Juan, nagdinalagan ang tanan nga tawo pakadto sa ila sa lugar nga ginatawag Kolonada ni Solomon,+ kag natingala gid sila. 12  Sang makita ini ni Pedro, nagsiling sia sa katawhan: “Mga tawo sang Israel, ngaa natingala gid kamo, kag ngaa ginatulok ninyo kami nga daw subong bala ginpalakat namon sia paagi sa amon kaugalingon nga gahom ukon diosnon nga debosyon? 13  Ang Dios ni Abraham kag ni Isaac kag ni Jacob,+ ang Dios sang aton mga katigulangan, naghimaya sa iya Alagad+ nga si Jesus,+ nga ginsikway ninyo sa atubangan ni Pilato kag gintugyan sa mga tawo agod patyon+ bisan pa namat-od si Pilato nga buy-an sia. 14  Ginsikway ninyo ang isa nga balaan kag matarong, kag ginpangayo ninyo kay Pilato nga buy-an ang isa ka tawo nga manugpatay,+ 15  samtang ginpatay ninyo ang Pangulo nga Ahente* sang kabuhi.+ Apang ginbanhaw sia sang Dios, kag kami mga saksi sini.+ 16  Kag paagi sa iya ngalan, kag bangod nagatuo kami sa iya ngalan, nagbakod ini nga tawo nga inyo nakita kag nakilala. Ang amon pagtuo paagi sa iya amo ang nagpaayo sa sini nga tawo sa atubangan ninyo tanan. 17  Mga kauturan, nahibaluan ko nga wala kamo makahibalo kon ano ang inyo ginahimo,+ pareho sa ginhimo man sang inyo mga manugdumala.+ 18  Apang paagi sini gintuman sang Dios ang mga butang nga iya ginpahibalo sang una paagi sa tanan nga manalagna, nga ang iya Cristo magaantos.+ 19  “Gani, maghinulsol kamo+ kag magbag-o*+ agod mapatawad* ang inyo mga sala,+ agod mag-abot ang mga tion sang kaumpawan halin kay Jehova* 20  kag agod ipadala niya si Jesus nga amo ang Cristo nga gintangdo sang Dios para sa inyo. 21  Dapat sia magpabilin sa langit tubtob sa tion nga mapasag-uli sang Dios ang tanan nga butang nga ginsaad niya paagi sa balaan nga mga manalagna sang una. 22  Ang matuod, nagsiling si Moises: ‘Magapadala sa inyo si Jehova* nga inyo Dios sing isa ka manalagna pareho sa akon halin sa inyo kauturan.+ Pamatii ninyo ang tanan nga isiling niya sa inyo.+ 23  Sa pagkamatuod, ang bisan sin-o* nga indi magpamati sa sini nga Manalagna laglagon sang Dios.’+ 24  Ang tanan nga manalagna halin pa kay Samuel, maathag nga nagpahayag man tuhoy sa sini nga mga adlaw.+ 25  Mga anak kamo sang mga manalagna kag sang katipan nga ginhimo sang Dios sa inyo mga katigulangan.+ Nagsiling sia kay Abraham: ‘Kag paagi sa imo kaliwat* pakamaayuhon ang tanan nga pamilya sa duta.’+ 26  Sa tapos matangdo sang Dios ang iya Alagad, ginpadala niya sia sa inyo sing una+ agod pakamaayuhon kamo paagi sa pagbulig sa inyo nga magbiya sa inyo malain nga ginahimo.”

Footnote

Mga alas tres sang hapon.
Tan-awa ang Glossary.
Sa literal, “magliso.”
Sa literal, “mapanas.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “ang bisan sin-o nga kalag.”
Sa literal, “binhi.”