Binuhatan 7:1-60

  • Pamulongpulong ni Esteban sa Sanhedrin (1-53)

    • Panahon sang mga patriarka (2-16)

    • Pagpanguna ni Moises; idolatriya sa Israel (17-43)

    • Ang Dios wala nagapuyo sa ginhimo sang tawo (44-50)

  • Pagbato kay Esteban (54-60)

7  Apang ang mataas nga saserdote nagsiling: “Matuod bala ini?”  Nagsabat si Esteban: “Mga kauturan kag mga amay, pamatii ninyo ako. Ang Dios sang himaya nagpakita sa aton katigulangan nga si Abraham samtang didto sia sa Mesopotamia, antes sia mag-istar sa Haran,+  kag nagsiling ang Dios sa iya: ‘Bayai ang imo duta kag ang imo mga paryente kag magkadto ka sa duta nga ipakita ko sa imo.’+  Dayon naghalin sia sa duta sang mga Caldeanhon kag nag-istar sa Haran. Sang mapatay ang iya amay,+ gintuytuyan sia sang Dios nga magsaylo sa sini nga duta nga inyo karon ginaistaran.+  Wala sia ginhatagan sang Dios sing bisan gamay lang nga bahin sini nga duta. Apang nagsaad sia nga ihatag sa iya ini nga duta kag magapabilin ini nga iya duta, kag para sa iya mga kaliwat.*+ Wala pa sing anak si Abraham sang ginsiling ini sang Dios sa iya.  Dugang pa, ginsugiran sia sang Dios nga ang iya mga kaliwat* mangin mga dumuluong sa iban nga pungsod kag ulipunon sila sang mga tawo kag paantuson* sila sa sulod sang 400 ka tuig.+  ‘Apang hukman ko ang pungsod nga magaulipon sa ila,’+ siling sang Dios, ‘kag pagkatapos sini magagua sila sa sina nga pungsod kag magasimba sila sa akon sa sini nga lugar.’+  “Naghimo man ang Dios sing katipan kay Abraham nga sia kag ang tanan niya nga anak nga lalaki dapat magpatuli.+ Gani sang matawo ang iya anak nga si Isaac,+ gintuli niya sia sa ikawalo nga adlaw.+ Si Jacob anak ni Isaac kag si Jacob amay sang 12 ka ulo sang panimalay.*  Ang mga ulo sang panimalay nahisa kay Jose+ kag ginbaligya sia sa Egipto.+ Apang ang Dios kaupod niya,+ 10  kag ginluwas niya sia sa tanan nga kabudlayan kag ginbuligan sia nga mangin kalahamut-an kag maalam sa atubangan sang Paraon nga hari sang Egipto. Kag sia ang ginpadumala sang Paraon sa Egipto kag sa iya bug-os nga panimalay.+ 11  Apang nag-abot sa bug-os nga Egipto kag Canaan ang tiggulutom, nga isa ka daku nga kabudlayan, kag ang aton mga katigulangan wala sing makuhaan sing pagkaon.+ 12  Nabatian ni Jacob nga may pagkaon* sa Egipto, gani ginpakadto niya didto ang aton mga katigulangan.+ 13  Sang magkadto sila sa ikaduha nga tion, ginsugiran ni Jose ang iya mga utod kon sin-o sia, kag nabalitaan sang Paraon ang tuhoy sa panimalay ni Jose.+ 14  Gani nagpadala si Jose sing mensahe kay Jacob nga iya amay kag sa tanan niya nga paryente nga maghalin sila sa Canaan kag magkadto sa Egipto.+ Sila tanan 75 ka tawo.*+ 15  Gani nagdulhog si Jacob sa Egipto,+ kag didto sia napatay,+ kag amo man ang aton mga katigulangan.+ 16  Gindala sa Siquem ang ila mga tul-an kag ginlubong sa lulubngan nga ginbakal ni Abraham gikan sa mga anak ni Hamor sa Siquem.+ 17  “Sang malapit na matuman ang ginsaad sang Dios kay Abraham, nagdamo kag nagbuad ang aton katawhan sa Egipto, 18  tubtob may bag-o na nga hari sa Egipto kag indi niya kilala kon sin-o si Jose.+ 19  Madaya nga gingamit sini nga tawo ang iya gahom batok sa aton kaliwat, gani napilitan ang aton mga amay nga pabay-an ang ila mga lapsag agod indi sila mabuhi.+ 20  Sa sina nga tion natawo si Moises, kag matahom gid sia sa atubangan sang Dios. Kag gin-atipan* sia sang iya mga ginikanan sa ila balay sa sulod sang tatlo ka bulan.+ 21  Apang sang ginpabay-an sia,+ ginkuha sia sang anak nga babayi sang Paraon kag ginpadaku sia subong kaugalingon niya nga anak.+ 22  Gani gintudluan si Moises sing tanan nga kaalam sang mga Egiptohanon. Makapahulag sia maghambal kag naghimo sia sing daku nga mga butang.+ 23  “Sang 40 ka tuig na sia, nagdesisyon sia nga tan-awon* ang kahimtangan sang iya mga kauturan, ang mga Israelinhon.+ 24  Sang nakita niya nga ginapintasan sang isa ka Egiptohanon ang isa ka Israelinhon, ginbuligan niya ang iya utod kag gintimalos niya sia kag ginpatay niya ang Egiptohanon. 25  Naghunahuna sia nga mahangpan sang iya mga kauturan nga luwason sila sang Dios paagi sa iya, apang wala nila ini mahangpan. 26  Pagkadason nga adlaw ginkadtuan niya sila kag nakita niya nga nagaaway ang duha sa ila. Gintambagan niya sila kag ginsilingan: ‘Mag-utod kamo. Ngaa nagaaway kamo?’ 27  Apang gintiklod sia sang isa nga nagapintas sa iya isigkatawo, nga nagasiling: ‘Sin-o ang naghimo sa imo nga manugdumala kag hukom namon? 28  Patyon mo man bala ako subong sang pagpatay mo sa Egiptohanon kahapon?’ 29  Pagkabati sini ni Moises, nagpalagyo sia halin sa Egipto kag nag-istar subong dumuluong sa Midian. Sang ulihi nagpangasawa sia kag nangin amay sang duha ka anak nga lalaki.+ 30  “Pagligad sang 40 ka tuig, nagpakita sa iya ang isa ka anghel sa nagadabdab nga tunukon nga kahoykahoy sa kamingawan sang Bukid Sinai.+ 31  Natingala si Moises sa iya nakita. Apang sang nagpalapit sia agod tan-awon kon ano ini, nabatian ang tingog ni Jehova:* 32  ‘Ako ang Dios sang imo mga katigulangan, ang Dios ni Abraham kag ni Isaac kag ni Jacob.’+ Nagkurog si Moises kag hinadlukan sia nga tan-awon kon ano ini. 33  Nagsiling sa iya si Jehova:* ‘Ubaha ang imo mga sandalyas, kay balaan ang duog nga imo ginatindugan. 34  Nakita ko ang pagpigos sa akon katawhan sa Egipto, kag nabatian ko ang ila pag-ugayong,+ kag nagpanaug ako agod luwason sila. Gani dali ka, ipadala ko ikaw sa Egipto.’ 35  Ini nga Moises nga ila ginsikway kag ginsilingan: ‘Sin-o ang naghimo sa imo nga manugdumala kag hukom?’+ amo ang tawo nga ginpadala+ sang Dios subong manugdumala kag manluluwas paagi sa anghel nga nagpakita sa iya sa tunukon nga kahoykahoy. 36  Gintuytuyan sini nga tawo+ ang mga Israelinhon pagua sa Egipto+ sa tapos sia maghimo sing makatilingala nga mga butang kag mga tanda sa Egipto, kag sa Pula nga Dagat+ kag sa kamingawan sa sulod sang 40 ka tuig.+ 37  “Amo ini ang Moises nga nagsiling sa mga Israelinhon: ‘Magapadala sa inyo ang Dios sing isa ka manalagna pareho sa akon halin sa inyo kauturan.’+ 38  Amo ini ang isa nga upod sang mga Israelinhon sa kamingawan; didto sia upod sa anghel+ nga nagpakighambal sa iya+ sa Bukid Sinai kag upod sa aton mga katigulangan. Nakabaton sia sing buhi kag sagrado nga mga pulong sang Dios agod ihatag sa aton.+ 39  Wala magtuman sa iya ang aton mga katigulangan, kundi ginbalewala nila sia+ kag sa ila tagipusuon naghandum sila nga magbalik sa Egipto,+ 40  nga nagasiling kay Aaron: ‘Himui kami sing mga dios nga manguna sa amon. Kay wala kami makahibalo kon ano ang natabo kay Moises, nga nagtuytoy sa amon pagua sa duta sang Egipto.’+ 41  Gani naghimo sila sadto sing tinday nga baka kag nagdala sila sing halad sa sini nga diosdios kag nagsinadya sila sa ila ginhimo.+ 42  Gani ginbiyaan sila sang Dios kag ginpabay-an sila nga magsimba sa mga butang sa langit,+ subong sang nasulat sa libro sang mga Manalagna: ‘O panimalay sang Israel, ako bala ang ginhalaran ninyo sing gin-ihaw nga mga sapat kag sing mga halad sa sulod sang 40 ka tuig sa kamingawan? 43  Apang ang inyo gindala amo ang tolda ni Moloc+ kag ang imahen sang bituon nga dios nga si Refan. Amo ini ang mga imahen nga ginhimo ninyo agod simbahon. Gani itapok ko kamo sa unhan sang Babilonia.’+ 44  “Ang aton mga katigulangan may tolda sang pamatuod sa kamingawan. Ginsugo sang Dios si Moises nga himuon ini kag ginhimo nila ini suno sa sulundan nga ginpakita sa iya sang Dios.+ 45  Sang ulihi, ginkuha sang mga anak sini nga mga katigulangan ini nga tolda kag gindala nila ini sang mag-upod sila kay Josue sa duta sang iban nga katawhan.+ Nakita sang aton mga katigulangan nga gintabog sang Dios ining iban nga katawhan halin sa ila pungsod.+ Nagpabilin ini didto tubtob sa mga adlaw ni David. 46  Nahamut-an sia sang Dios kag nagpangabay sia nga magpatindog sing balay para sa Dios ni Jacob.+ 47  Apang, si Solomon ang nagpatindog sing balay para sa iya.+ 48  Ugaling, ang Labing Mataas nga Dios wala nagapuyo sa mga balay nga ginhimo sang mga kamot sang tawo,+ subong sang ginsiling sang manalagna: 49  ‘Ang langit amo ang akon trono,+ kag ang duta amo ang palatungan sang akon mga tiil.+ Ano nga sahi sang balay ang patindugon ninyo para sa akon? siling ni Jehova.* Ukon diin nga lugar ang papuy-an ninyo sa akon? 50  Indi bala nga ako ang naghimo sini tanan nga butang?’+ 51  “Mga tawo nga batinggilan nga nagapabungol kag nagapakatig-a sang buot,* pirme ninyo ginapamatukan ang balaan nga espiritu; ginahimo man ninyo ang ginhimo sang inyo mga katigulangan.+ 52  Sin-o sa mga manalagna sang una ang wala ginhingabot sang inyo mga katigulangan?+ Ginpatay nila ang mga nagpahibalo sang pag-abot sang isa nga matarong,+ nga inyo ginluiban kag ginpatay.+ 53  Gingamit sang Dios ang mga anghel+ agod ihatag sa inyo ang Kasuguan, apang wala ninyo ini gintuman.” 54  Sang mabatian nila ini, naakig gid sila,* kag nagpabagrot sang ila mga ngipon batok sa iya. 55  Apang sia, nga puno sang balaan nga espiritu, nagtangla sa langit kag nakita niya ang himaya sang Dios kag si Jesus nga nagatindog sa tuo sang Dios,+ 56  kag nagsiling sia: “Nakita ko ang langit nga nabuksan kag ang Anak sang tawo+ nga nagatindog sa tuo sang Dios.”+ 57  Bangod sini nagsinggit sila sing mabaskog kag gintakpan nila ang ila mga dulunggan kag nagdinaguso sila pakadto sa iya. 58  Kag sang mapagua na nila sia sa siudad, ginbato nila sia.+ Ginbutang sang mga saksi+ ang ila mga kunop sa tiilan sang isa ka lamharon nga lalaki nga si Saulo.+ 59  Samtang ginabato nila si Esteban, nagapangabay sia: “Ginuong Jesus, ginatugyan ko ang akon kabuhi* sa imo.” 60  Dayon, nagluhod sia kag nagsinggit sing mabaskog: “Jehova,* indi sila pagsiluti sa sini nga sala.”+ Kag pagkatapos niya mahambal ini, nagtulog sia sa kamatayon.*

Footnote

Sa literal, “binhi.”
Sa literal, “binhi.”
Ukon “maltrataron.”
Ukon “patriarka.”
Ukon “uyas.”
Ukon “kalag.”
Ukon “ginpadaku.’
Ukon “usisaon.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “ang panit sang tagipusuon kag ang mga dulunggan wala matuli.”
Ukon “nasakitan gid sila.”
Ukon “espiritu.” Sa Griego, pneuʹma. Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “napatay sia.”