Binuhatan 20:1-38

  • Si Pablo sa Macedonia kag Gresya (1-6)

  • Si Eutico ginbanhaw sa Troas (7-12)

  • Sa Troas pakadto sa Mileto (13-16)

  • Si Pablo nakigkita sa mga gulang (17-38)

    • Pagpanudlo sa mga balay (20)

    • “Mas malipayon ang nagahatag” (35)

20  Sang nagpuas na ang kinagamo, ginpatawag ni Pablo ang mga disipulo. Pagkatapos niya sila mapalig-on kag makapaalam sa ila, nagkadto sia sa Macedonia.  Pagkatapos niya makadtuan ang pila ka lugar didto kag mapalig-on ang mga disipulo paagi sa madamo nga laygay, nagkadto sia sa Gresya.  Nagtener sia sing tatlo ka bulan didto. Masakay na sia kuntani sa barko pakadto sa Siria, apang bangod nagplano ang mga Judiyo nga patyon sia,+ nagdesisyon sia nga magbalik na lang kag mag-agi sa Macedonia.  Nag-upod sa iya si Sopater nga anak ni Pirro nga taga-Berea, si Aristarco+ kag si Segundo nga mga taga-Tesalonica, si Gayo nga taga-Derbe, si Timoteo,+ kag halin sa probinsia sang Asia, si Tiquico+ kag si Trofimo.+  Nag-una sila kag naghulat sa amon sa Troas;  apang pagkatapos sang Kapiestahan sang Tinapay nga Wala sing Lebadura,+ nagpanakayon kami halin sa Filipos kag nakalab-ot kami sa ila sa Troas sa sulod sang lima ka adlaw nga biyahe. Nagtener kami didto sing pito ka adlaw.  Sa nahauna nga adlaw sang semana, sang nagtipon kami agod magkaon, nagpamulongpulong sa ila si Pablo, kay malakat na sia sa masunod nga adlaw. Nagpamulongpulong sia sa ila tubtob sa tungang-gab-i.  Gani may madamo nga suga sa kuarto sa ibabaw diin kami nagtipon.  Ang pamatan-on nga si Eutico nga nagapungko sa bintana natulugan samtang nagapamulongpulong si Pablo, gani nahulog sia halin sa ikatlo nga panalgan kag napatay. 10  Apang nagpanaug si Pablo, kag naghapa sa iya kag ginhakos sia+ kag nagsiling: “Untati ninyo ang pagkinagula, kay buhi sia.”*+ 11  Dayon nagsaka si Pablo kag gintipiktipik niya ang tinapay kag nagkaon. Pagkatapos niya makighambal sa ila sing malawig, tubtob sa pamanagbanag, naglakat na sia. 12  Gani gindala nila ang bata kag nalipay gid sila kay buhi sia. 13  Nagsakay kami sa barko kag nagkadto una sa Asos, bangod nagsiling si Pablo nga hapiton namon sia didto kay malakat lang sia pakadto didto. 14  Gani pagkitaay namon sa Asos, ginpasakay namon sia kag nagkadto kami sa Mitilene. 15  Halin didto, nagpanakayon kami pagkadason nga adlaw kag nag-abot kami sa pihak sang Kios. Apang pagkadason nga adlaw nagdungka kami sa Samos, kag pagkadason pa gid nga adlaw nag-abot kami sa Mileto. 16  Nagdesisyon si Pablo nga indi na maghapit sa Efeso+ agod indi sia magtener sa probinsia sang Asia, kay nagadali sia nga makaabot sa Jerusalem+ sa adlaw sang Kapiestahan sang Pentecostes. 17  Apang, halin sa Mileto nagpadala sia sing mensahe sa Efeso agod pakadtuon sa iya ang mga gulang sang kongregasyon. 18  Pag-abot nila, nagsiling sia sa ila: “Nahibaluan gid ninyo kon ano ang ginhimo ko sugod sang una nga adlaw nga nag-abot ako sa Asia.+ 19  Nagpaulipon ako sa Ginuo nga may daku gid nga pagpaubos*+ kag paghibi kag mga pagtilaw bangod sa mga plano sang mga Judiyo nga patyon ako, 20  kag wala ako magpugong sa pagsugid sa inyo sing bisan ano nga butang nga mapuslanon* ukon sa pagtudlo sa inyo sing dayag+ kag sa mga balay.+ 21  Nagpanaksi ako sing maid-id sa mga Judiyo kag sa mga Griego nga dapat sila maghinulsol,+ magsimba sa Dios, kag magtuo sa aton Ginuong Jesus.+ 22  Bangod sa pagtuytoy* sang balaan nga espiritu, makadto ako sa Jerusalem, bisan pa wala ako makahibalo kon ano ang matabo sa akon didto, 23  luwas lamang sa pirme ginapaandam sa akon sang balaan nga espiritu nga bilangguon ako kag hingabuton sa mga siudad nga kadtuan ko.+ 24  Apang, wala ko ginakabig nga importante ang akon kabuhi,* agod lamang matapos ko ang akon dalaganon+ kag ang ministeryo nga akon nabaton kay Ginuong Jesus, nga magpanaksi ako sing maid-id sa maayong balita tuhoy sa wala tupong nga kaayo sang Dios. 25  “Nahibaluan ko nga indi na ninyo ako makita liwat, kamo tanan nga ginbantalaan ko sing Ginharian. 26  Gani ginpatawag ko kamo karon agod mahangpan ninyo nga wala ako sing salabton sa dugo sang bisan sin-o nga tawo,+ 27  kay wala ako magpugong sa pagsugid sa inyo sang kabubut-on* sang Dios para sa katawhan.+ 28  Bantayi ninyo ang inyo kaugalingon+ kag atipana ang bug-os nga panong, nga sa ila gintangdo kamo sang balaan nga espiritu subong mga manugtatap,+ agod bantayan ang kongregasyon sang Dios,+ nga ginbakal niya paagi sa dugo sang iya Anak.+ 29  Nahibaluan ko nga kon makahalin na ako magasulod sa tunga ninyo+ ang mga tawo nga daw mapiguson nga mga lobo kag pintasan nila ang panong, 30  kag halin sa inyo may mga tawo nga magahambal sing tiko nga mga panudlo agod ipahilayo ang mga disipulo kag pasundon sa ila.+ 31  “Gani padayon kamo nga magbantay, kag dumduma ninyo nga sa sulod sang tatlo ka tuig,+ sa adlaw kag gab-i, wala ako mag-untat sa paglaygay sa tagsatagsa sa inyo nga may paghibi. 32  Kabay pa nga amligan kamo sang Dios kag sang mensahe tuhoy sa iya wala tupong nga kaayo, nga makapalig-on sa inyo kag makahatag sa inyo sang butang nga ginahatag sang Dios para sa mga pinili nga mangin balaan.+ 33  Wala ko ginhandum ang pilak ukon bulawan ukon bayo sang bisan sin-o nga tawo.+ 34  Nahibaluan gid ninyo nga nag-obra ako para sa akon mga kinahanglanon+ kag sa akon mga kaupod. 35  Ginpakita ko sa inyo sa tanan nga butang nga paagi sa sini nga pagpangabudlay+ dapat ninyo buligan ang mga maluya kag dapat ninyo dumdumon ang ginsiling ni Ginuong Jesus: ‘Mas malipayon ang nagahatag+ sangsa nagabaton.’” 36  Sang mahambal niya ini, nagluhod sia upod sa ila tanan kag nagpangamuyo. 37  Naghinibi sila tanan, kag ginhakos nila si Pablo* kag mapinalanggaon nga ginhalukan sia, 38  kay nasubuan gid sila sa ginsiling ni Pablo nga indi na nila sia makita liwat.+ Dayon gindul-ong nila sia sa barko.

Footnote

Ukon “ang iya kalag yara sa iya.”
Ukon “pagkamapainubuson sing hunahuna.”
Ukon “para sa inyo kaayuhan.”
Ukon “pagpahulag.”
Ukon “kalag.”
Ukon “bug-os nga katuyuan.”
Sa literal, “nagsubsob sa liog ni Pablo.”