Binuhatan 10:1-48

  • Palanan-awon ni Cornelio (1-8)

  • Palanan-awon ni Pedro (9-16)

  • Ginduaw ni Pedro si Cornelio (17-33)

  • Si Pedro nagbantala sa mga Gentil (34-43)

    • ‘Ang Dios wala sing pinasulabi’ (34, 35)

  • Mga Gentil nakabaton sang balaan nga espiritu kag nabawtismuhan (44-48)

10  May isa ka tawo sa Cesarea nga ang ngalan Cornelio, isa sia ka opisyal sang mga soldado* sang tropa* nga Italyano.  Debotado sia nga tawo kag mahinadlukon sa Dios pati ang bug-os niya nga panimalay. Mabinuligon sia sa mga imol kag pirme sia nagapangamuyo sing hanuot sa Dios.  Sang mga ikasiam nga oras+ sang adlaw,* nakita niya sa palanan-awon ang isa ka anghel sang Dios nga nagpalapit sa iya kag nagsiling: “Cornelio!”  Nagtulok sa iya si Cornelio nga ginahadlukan kag namangkot sia: “Ano ina, Ginuo?” Nagsiling sia sa iya: “Ginpamatian sang Dios ang imo mga pangamuyo kag nakita niya ang imo pagkamabinuligon sa mga imol.+  Gani magpadala ka sing mga tawo sa Joppe kag ipatawag si Simon nga ginatawag Pedro.  Ini nga tawo bisita ni Simon, nga isa ka manugpanit, nga may balay sa higad sang baybay.”  Sang makahalin na ang anghel nga nakighambal sa iya, gintawag niya ang duha sang iya mga alagad kag ang isa ka diosnon nga soldado nga isa sa mga nagaalagad sa iya,  kag ginsugid niya sa ila ang tanan nga natabo kag ginpakadto niya sila sa Joppe.  Sang masunod nga adlaw sang nagahinampot sila sa siudad, nagsaka si Pedro sa atop sang balay sang mga ikan-om nga oras* agod magpangamuyo. 10  Apang gingutom gid sia kag luyag niya magkaon. Samtang nagahanda sila sing pagkaon, nakakita sia sing palanan-awon+ 11  kag nakita niya nga nagbukas ang langit kag nagapaubos sa duta ang daw malapad nga habol nga ginauyatan sa apat ka pamusod sini; 12  kag yara sa sini ang tanan nga sahi sang mga sapat nga apat sing tiil kag mga reptilya* sa duta kag mga pispis. 13  Dayon may nabatian sia nga tingog nga nagsiling sa iya: “Tindog ka, Pedro. Mag-ihaw ka kag magkaon!” 14  Apang nagsiling si Pedro: “Indi, Ginuo, bangod wala pa gid ako makakaon sing bisan ano nga nadagtaan kag indi matinlo.”+ 15  Nabatian niya liwat ang tingog sa ikaduha nga tion: “Indi na pagtawga nga nadagtaan ang mga butang nga natinluan na sang Dios.” 16  Natabo pa ini sa ikatlo nga tion, kag nagpaibabaw dayon sa langit ang daw malapad nga habol. 17  Samtang nagapalibog si Pedro kon ano ang kahulugan sang palanan-awon nga iya nakita, nag-abot ang mga tawo nga ginpakadto ni Cornelio. Nagpamangkot sila kon diin ang balay ni Simon kag nagatindog na sila sa gawang sang balay ni Simon.+ 18  Nagpanawag sila kag nagpamangkot kon si Simon nga ginatawag Pedro nagadayon didto. 19  Samtang ginabinagbinag pa ni Pedro ang palanan-awon, nagsiling ang balaan nga espiritu:+ “May tatlo ka tawo nga nagapangita sa imo. 20  Magpanaug ka kag mag-upod sa ila. Indi ka magduhaduha, bangod ako ang nagpakadto sa ila sa imo.” 21  Gani nagpanaug si Pedro kag nagsiling sa mga tawo: “Ako ang inyo ginapangita. Ngaa yari kamo?” 22  Nagsiling sila: “Si Cornelio,+ isa ka opisyal sang mga soldado, matarong kag mahinadlukon sa Dios nga tawo kag maayo ang ginasugid tuhoy sa iya sang bug-os nga pungsod sang mga Judiyo. Ginsugo sia sang Dios paagi sa balaan nga anghel nga pakadtuon ka sa iya balay agod mamati sa mga butang nga ihambal mo.” 23  Gani gin-agda niya sila nga magsulod kag gin-abiabi sila subong mga bisita niya. Pagkadason nga adlaw, nagbangon sia kag nag-upod sa ila. Nag-upod man ang pila ka kauturan nga taga-Joppe. 24  Pagkadason pa gid nga adlaw nag-abot sia sa Cesarea. Ginapaabot sila ni Cornelio kag gintipon niya ang iya mga paryente kag suod nga mga abyan. 25  Pag-abot ni Pedro, ginsugata sia ni Cornelio kag naghapa sia sa tiilan ni Pedro, kag nagyaub* sa iya. 26  Apang ginpatindog sia ni Pedro kag ginsilingan: “Tindog ka; tawo man lang ako.”+ 27  Samtang nagapakighambal si Pedro sa iya, nagsulod si Pedro kag nakita niya ang madamo nga tawo nga nagtipon. 28  Nagsiling sia sa ila: “Nahibaluan gid ninyo nga indi tugot sa kasuguan sang mga Judiyo nga makig-upod ukon magpalapit ang isa ka Judiyo sa isa ka tawo nga tuhay sing rasa,+ apang ginpakita sa akon sang Dios nga indi ko dapat kabigon nga nadagtaan ukon indi matinlo ang bisan sin-o nga tawo.+ 29  Gani wala gid ako magpamatok sang ginpatawag ninyo ako nga magkadto diri. Luyag ko mahibaluan kon ngaa ginpatawag ninyo ako.” 30  Nagsiling si Cornelio: “Sang nagligad nga apat ka adlaw, nagapangamuyo ako sa akon balay sang mga ikasiam nga oras;* kag hinali lang nga may isa ka lalaki nga may masilaw nga bayo nga nagtindog sa akon atubangan 31  kag nagsiling: ‘Cornelio, ginpamatian sang Dios nga may kahamuot ang imo pangamuyo, kag gindumdom niya ang imo pagkamabinuligon sa mga imol. 32  Magpadala ka sing mga tawo sa Joppe kag ipatawag si Simon nga ginatawag Pedro. Nagadayon sia sa balay ni Simon, nga isa ka manugpanit, sa higad sang baybay.’+ 33  Gani ginpakadtuan ko ikaw dayon, kag maayo nga nag-abot ka. Yari kami tanan karon sa atubangan sang Dios agod magpamati sa tanan nga butang nga ginsugo sa imo ni Jehova* nga ihambal sa amon.” 34  Dayon nagsiling si Pedro: “Nahangpan ko na gid karon nga ang Dios wala sing ginapasulabi,+ 35  apang sa tagsa ka pungsod, nahamuot sia sa tawo nga nagakahadlok sa iya kag nagahimo sing matarong.+ 36  Nagpadala ang Dios sing mensahe sa mga Israelinhon. Ang mensahe amo ang maayong balita tuhoy sa paghidait+ nga magaabot paagi kay Jesucristo. Amo ini ang maayong balita: Si Jesus amo ang Ginuo sang tanan.+ 37  Nahibaluan ninyo ang butang nga ginhambalan sa bug-os nga Judea, nga nagsugod sa Galilea+ sa tapos magbantala si Juan tuhoy sa bawtismo. 38  Ini nga butang amo ang tuhoy kay Jesus nga taga-Nazaret. Ginhaplasan sia sang Dios sing balaan nga espiritu+ kag ginhatagan sing gahom, kag naglibot sia sa kadutaan nga nagahimo sing maayo kag nagapang-ayo sa tanan nga ginapabudlayan sang Yawa,+ bangod ang Dios kaupod niya.+ 39  Kag mga saksi kami sang tanan nga ginhimo niya sa duta sang mga Judiyo kag sa Jerusalem; apang ginpatay nila sia paagi sa paglansang* sa iya sa usok.* 40  Ginbanhaw sia sang Dios sa ikatlo nga adlaw+ kag gintugutan sia nga makita sang mga tawo. 41  Wala gintugutan sang Dios ang tanan nga makita sia kundi kami lang nga nagkaon kag nag-inom upod sa iya sa tapos sia mabanhaw gikan sa mga patay. Ginpili na kami nga daan sang Dios nga amo ang makakita kag maghambal tuhoy sa iya.+ 42  Ginsugo man niya kami nga magbantala sa mga tawo kag magpanaksi sing maid-id+ nga sia ang isa nga gintangdo sang Dios nga mangin hukom sang mga buhi kag sang mga patay.+ 43  Ang tanan nga manalagna naghambal tuhoy kay Jesus.+ Nagsiling sila nga paagi sa iya ngalan patawaron sang Dios ang mga sala sang tagsatagsa nga nagatuo sa iya.”+ 44  Samtang nagahambal pa si Pedro tuhoy sini, nakabaton sing balaan nga espiritu ang tanan nga nagapamati sang pulong sang Dios.+ 45  Natingala gid ang natuli nga mga tumuluo* nga nag-upod kay Pedro, bangod nakabaton man ang mga tawo sang mga pungsod sang wala sing bayad nga dulot sang balaan nga espiritu. 46  Kay nabatian nila nga nagahambal sila sing lainlain nga lenguahe kag nagadayaw sa Dios.+ Gani nagsiling si Pedro: 47  “Ini nga mga tawo nakabaton man sing balaan nga espiritu pareho naton, gani sin-o ang makasiling nga indi sila mahimo bawtismuhan+ sa tubig?” 48  Gani ginsugo niya sila nga magpabawtismo sa ngalan ni Jesucristo.+ Dayon ginpangabay nila si Pedro nga magpabilin anay sa ila sing pila ka adlaw.

Footnote

Ukon “senturion,” nagadumala sing 100 ka soldado.
Ukon “grupo,” guban sang 600 ka Romano nga soldado.
Mga alas tres sang hapon.
Mga alas 12 sang udto.
Ukon “nagakamang nga mga sapat.”
Ukon “nagduko.”
Mga alas tres sang hapon.
Tan-awa ang Apendise A5.
Sa literal, “pagbitay.”
Ukon “kahoy.”
Ukon “mga matutom.”