Leta i go long man Hibru 8:1-13

  • Tabenakel hem i pija blong heven (1-6)

  • Olfala kontrak mo niu kontrak, tufala i defren (7-13)

8  Nao bigfala poen blong ol tok ya blong mifala i olsem: Yumi gat wan hae pris olsem,+ mo hem i stap long heven, i stap sidaon long raetsaed blong tron* blong Man Ya We i Hae Olgeta,+  hem i mekem minista wok* long holi ples+ mo long tent ya we i tru, we Jehova* nomo i stanemap, i no man.  Nao ol hae pris ya, God i putumap olgeta blong oli stap givim presen long hem, mo blong oli stap bonem sakrefaes. Mo long sem fasin, hae pris ya tu i mas gat samting blong givim i go long God.+  Sipos hem i stap long wol, bambae hem i no save kam wan pris,+ from we i gat ol man finis we oli stap givim ol presen olsem we Loa i talem.  Tabu wok ya we ol man ya oli stap mekem, hem i olsem wan sado nomo+ mo wan pija we i soemaot ol samting we oli stap long heven.+ Hemia i tru from we taem God i talem long Moses blong i stanemap tent, hem i talem se: “Yu mas meksua se yufala i wokem olgeta samting ya, stret olsem plan ya we mi soemaot long yu, long bigfala hil.”+  Be naoia Jisas i kasem wan nambawan minista wok* i bitim wok blong ol pris bifo, from we hem i medel man* tu+ long wan kontrak we i sem mak long narawan, be hem i gud moa,+ from we promes blong kontrak ya i folem loa mo i gud moa i bitim ol promes ya bifo.+  Sipos faswan kontrak ya i gud nomo, bambae i no nidim wan narafala kontrak.+  Be hem i luk we ol man oli mekem plante samting we i no stret, from we “Jehova* i talem se: ‘!Yu luk! I gat ol dei i stap kam we mi bambae mi mekem wan niufala kontrak wetem haos blong Isrel mo wetem haos blong Juda.  Bambae i no olsem kontrak ya we mi mekem wetem ol olfala blong olgeta long dei ya we mi bin holem han blong olgeta, mi lidim olgeta oli aot long kantri ya Ijip,+ from we olgeta oli no holemtaet kontrak blong mi. From samting ya, mi mi no moa tingbaot olgeta,’ hemia nao tok blong Jehova.* 10  “Jehova* i talem se: ‘Afta long ol dei ya, kontrak we bambae mi mekem wetem haos blong Isrel i olsem: Bambae mi putum ol loa blong mi long tingting blong olgeta, mo bambae mi raetem long hat blong olgeta.+ Mo mi bambae mi kam God blong olgeta, mo olgeta bambae oli kam ol man blong mi.+ 11  “‘Mo bambae i no gat wan long olgeta we i save go tijim neba blong hem mo brata blong hem se: “!Yufala i mas save Jehova!”* From we bambae olgeta evriwan oli save mi, stat long olgeta we oli no gat nem i go kasem ol haeman. 12  From bambae mi fogivim olgeta from ol samting nogud we oli mekem, mo mi bambae mi no moa tingbaot sin blong olgeta.’”+ 13  Nao taem hem i talem tok ya “wan niufala kontrak,” hem i mekem faswan kontrak ya i kam olfala.+ Mo samting we i olfala mo i stap kam nogud, klosap i lus.+

Ol futnot

NT: “jea blong king.”
NT: “hem i mekem wok blong givhan long ol man.”
Yu luk Ap. A5.
NT: “wan nambawan wok blong givhan long ol narafala we.”
Yu luk Diksonari.
Yu luk Ap. A5.
Yu luk Ap. A5.
Yu luk Ap. A5.
Yu luk Ap. A5.