Leta i go long man Hibru 7:1-28

  • Melkisedek, hem nomo i king mo i pris (1-10)

  • Kraes i hae pris we i hae moa (11-28)

    • Kraes i nafgud blong sevem olgeta (25)

7  Melkisedek ya i king blong Salem, mo i pris blong God Ya We i Hae Olgeta, hem i faenem Ebraham long rod mo i blesem hem. Hemia long taem ya we Ebraham i go faet long ol king, i kilim olgeta i ded, nao i stap kambak.+  Nao Ebraham i seraot olgeta samting we hem i tekem i go long ten hip, nao i givim* wan hip long hem. Nem blong hem i minim “King Blong Stret Fasin,” mo tu hem i king blong Salem, we i minim “King Blong Pis.”  Hem i no gat papa mo mama, mo i no gat laen blong hem. Mo i no gat stori we i tokbaot taem we hem i bon, mo taem we hem i ded. Be hem i kam olsem Pikinini blong God, nao hem i wan pris blong olwe.*+  !Yufala i luk, man ya i wan haeman ya! Ebraham we i hed blong famle, i seraot olgeta beswan samting we hem i winim long faet i go long ten hip, nao i givim wan hip long hem.+  I tru, Loa i talem se ol pikinini blong Livae+ we oli pris, oli mas kasem taet we ol man oli givim,+ hemia ol brata blong olgeta, nating se olgeta oli kamaot long laen blong Ebraham.*  Be man ya we i no kamaot long laen blong Livae, hem i kasem taet long Ebraham, mo i blesem man ya we i gat promes blong God.+  Nao i klia se man we i hae moa, hem i blesem man we i daon moa.  Ol Livaet oli kasem taet mo olgeta oli man nomo we oli save ded, be narafala man ya we i kasem taet, Baebol i talem se hem i laef.+  Ebraham i givim taet, taswe yumi save talem se Livae tu i givim taet, nating se hem i stap kasem taet, 10  hemia from we hem i wan smol bubu blong Ebraham, be hem i no bon yet* taem Melkisedek i mitim Ebraham.+ 11  Plan ya se ol pris oli mas kamaot long laen blong Livae,+ hem i wan loa we God i givim long ol man Isrel. Sipos ol pris we oli kamaot long laen blong Livae oli naf blong mekem ol man oli kam stret gud olgeta, ?from wanem i nidim yet wan pris we i olsem Melkisedek,+ be i no olsem Eron? 12  Taem fasin blong jusumaot pris i jenis, be Loa tu i mas jenis.+ 13  Mo man ya we olgeta samting ya oli tokbaot hem, hem i kamaot long wan narafala traeb, mo ol man long traeb ya oli neva mekem wok long olta.+ 14  I klia se Masta blong yumi i kamaot long Juda,+ be Moses i no tokbaot nating se wan pris bambae i kamaot long traeb ya. 15  Be naoia, samting ya i stap kam klia moa, from we i gat wan narafala pris+ we i olsem Melkisedek.+ 16  Hem i kam pris, i no from laen we Loa i talem, be from we hem i gat paoa ya we i givim laef long hem we i no save kam nogud.+ 17  Baebol i tokbaot hem i se: “Yu yu wan pris olwe, sem mak olsem Melkisedek.”+ 18  God i tekemaot loa ya we i stap fastaem, from we i no gat paoa, mo i no save givhan long yumi.+ 19  Loa i no save mekem evri samting we God i wantem.+ Be God i givim wan narafala hop we i moa gud.+ Hop ya i save mekem olgeta samting we God i wantem, mo i save mekem yumi kam klosap long God.+ 20  Taem God i putumap Jisas i kam pris, hem i mekem wan strong promes, 21  (i tru, i gat sam man we oli kam pris be God i no mekem wan strong promes long saed blong olgeta. Be i gat wan man nomo we God i mekem wan strong promes long saed blong hem, taem hem i talem se: “Jehova* i mekem strong promes finis, mo bambae hem i no jenisim tingting blong hem,* hem i se: ‘Yu yu wan pris olwe”),+ 22  taswe Jisas i kam olsem wan pruf* blong wan kontrak we i gud moa i bitim hemia blong bifo.+ 23  Mo tu, bifo ol pris oli stap ded, nao oli no save gohed long wok blong olgeta, from samting ya ol narafala oli mas tekem ples blong olgeta,+ 24  be pris ya i no save ded samtaem,+ taswe bambae i no gat narafala man i tekem ples blong hem. 25  Hem i naf gud blong sevem olgeta we oli prea long God long nem blong hem, from we hem i laef oltaem blong askem long God blong i givhan long olgeta.+ 26  I stret nomo blong yumi gat wan hae pris olsem we i holemstrong long God, i no gat rong, i klin,+ mo hem i defren long ol man we oli stap mekem sin, mo God i leftemap hem i hae moa i bitim heven.+ 27  Hem i no olsem ol narafala hae pris we oli mas mekem sakrefaes evri dei,+ fastaem from sin blong olgeta mo biaen from sin blong ol narafala man.+ Hem i givim sakrefaes wan taem nomo mo blong olwe, taem hem i givim hem wan olsem wan sakrefaes.+ 28  Loa i stap putumap ol man blong oli hae pris, be olgeta oli no gat paoa, oli save mekem sin.+ Be strong promes ya+ we i kam biaen long Loa, hem i putumap wan Pikinini we hem i kam naf gud,+ mo bambae i stap olsem blong olwe.

Ol futnot

PT: “seraotem.”
NT: “wan pris gogo i no save finis.”
PT: “oli kamaot insaed long Ebraham.”
PT: “hem i stap insaed long Ebraham.”
Yu luk Ap. A5.
NT: “bambae hem i no rigret from.”
NT: “wan samting we oli givim olsem garanti.”