Leta i go long man Hibru 5:1-14

  • Jisas i hae moa long ol narafala pris long wol (1-10)

    • Pris olsem Melkisedek (6, 10)

    • Hem i lanem fasin blong obei taem hem i safa (8)

    • Prapa man blong sevem man blong olwe (9)

  • Woning i go long olgeta we oli no kam bigman yet (11-14)

5  Yumi save se oltaem God i stap jusumaot wan long ol man, i putumap hem i kam hae pris, blong hem i mekem ol wok long fes blong hem, long bihaf blong ol narafala man,+ nao hem i save givim presen i go long God, mo i bonem sakrefaes blong sin.+  Hem i save sore* long olgeta ya we oli no save samting nao oli stap mekem sin,* from we hem i luksave se hem tu i no strong,  mo from samting ya, hem i mas givim ol ofring from prapa sin blong hem, stret olsem we hem i mekem from sin blong ol narafala man.+  I no gat man we hem nomo i save jusumaot hem wan se bambae hem i hae pris. God nomo i save singaot man blong i tekem wok blong hae pris, olsem we hem i singaot Eron bifo.+  Long sem fasin, Kraes i no jusumaot hem wan+ blong i kam hae pris, be God nomo i leftemap hem, mo i talem long hem se: “Yu yu pikinini blong mi, tede mi mi kam papa blong yu.”+  Mo long wan narafala ples, hem i talem se: “Yu yu wan pris olwe, sem mak olsem Melkisedek.”+  Taem Kraes i stap long wol,* hem i stap prea long God ya we i naf blong tekemaot hem long ded. Hem i stap askem ol samting long God long bigfala voes, mo i krae i go long hem blong i givhan long hem, we wota blong ae blong hem i stap ron,+ mo God i harem hem from we hem i fraet* long God.  Nating se hem i pikinini blong God, be hem i lanem fasin blong obei, taem ol samting oli mekem hem i safa.+  Mo afta we hem i naf gud,+ hem i kam prapa man blong sevem man blong olwe, blong hem i sevem olgeta we oli obei long hem,+ 10  from we God i putumap hem i hae pris olsem Melkisedek.+ 11  Mifala i gat plante samting yet blong talem long saed blong hem, be i hadwok blong eksplenem olgeta, from we yufala i slo tumas blong kasem save.* 12  Yufala i harem ol tok ya longtaem finis, mo naoia i stret blong yufala i tijim ol narafala long hem, be nogat. Yufala i nidim narafala man yet blong i tijim yufala bakegen, stat long ol stamba tijing+ we i stap long ol tabu tok blong God. Mo hemia i olsem we yufala i gobak, yufala i stap dring melek, yufala i no kakae strong kakae. 13  Man we i stap gohed blong dring melek nomo, hem i wan smol pikinini, from we hem i no save ol tok blong stret fasin.+ 14  Be strong kakae i blong olgeta we oli kam bigman finis, hemia olgeta we oli yusum tingting blong olgeta oltaem, mo taem oli mekem olsem, oli trenem tingting blong olgeta blong luksave samting we i stret mo samting we i rong.

Ol futnot

NT: “Hem i kaen.”
NT: “stronghed.”
PT: “Long taem ya we hem i gat bodi blong man.”
NT: “tinghevi.”
NT: “slo blong lesin.”