Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  август 2015

Јеһованын сарсылмаз мәһәббәти барәдә дүшүнҹәләрә далын

Јеһованын сарсылмаз мәһәббәти барәдә дүшүнҹәләрә далын

«Әмәлләрин барәдә дүшүнҹәләрә даларам» (ЗӘБ. 77:12).

НӘҒМӘ: 18, 61

1, 2. а) Нәјә ҝөрә Јеһованын Өз халгыны севдијинә әминсиниз? б) Инсанлар һансы тәләбатла јараныблар?

ЈЕҺОВАНЫН Өз халгыны севдијинә нәјә ҝөрә әминсиниз? Бу суала ҹаваб вермәздән өнҹә ашағыдакы нүмунәләрә диггәт јетирин. Баҹы-гардашлар илләрлә Тејлин баҹыја мәсләһәт ҝөрүрдүләр ки, өзүнә гаршы һәддән артыг тәләбкар олмасын. О дејир: «Әҝәр Јеһова мәни севмәсәјди, белә исрарла мәсләһәт вермәзди». Һәјат јолдашы өләндән сонра ики ушағыны тәк бөјүдән Бриҹит дејир: «Шејтан дүнјасында ушаг бөјүтмәк чох чәтиндир, әләлхүсус да, тәк валидејн үчүн. Анҹаг әминәм ки, Јеһова мәни севир. Чүнки кешмәкешли вахтларымда О, мәнә јол ҝөстәрир, һеч вахт ҝүҹүм чатмајан шејләрә јол вермир» (1 Кор. 10:13). Сандра баҹы сағалмаз хәстәлијә дүчар олуб. Бөјүк топлантыларын бириндә јахшы танынан бир гардашын һәјат јолдашы она хүсуси диггәт ҝөстәрмишди. Сандранын һәјат јолдашы дејир: «Биз о баҹыны шәхсән танымасаг да, онун гајғыкешлији бизи чох севиндирди. Баҹы-гардашларын ҝөстәрдији азаҹыг гајғыда белә, Јеһованын бизә олан бөјүк мәһәббәтини ҝөрүрәм».

2 Инсанлар севиб-севилмәк тәләбаты илә јараныблар. Анҹаг һансыса ҝөзләнилмәз һадисә баш верәндә, нәјәсә ҝөрә мәјус  оланда, хәстәләнәндә, мадди чәтинликлә үзләшәндә, хидмәтимизин бәһрәсини ҝөрмәјәндә бәзән руһдан дүшүрүк вә дүшүнүрүк ки, Јеһова артыг бизи севмир. Анҹаг белә һалларда унутмамалыјыг ки, биз Јеһова үчүн гијмәтлијик вә О, сағ әлимиздән тутуб бизә көмәк едир. Әҝәр биз Она садигиксә, О, һеч вахт бизи унутмајаҹаг (Әшј. 41:13; 49:15).

3. Јеһованын бизә сарсылмаз мәһәббәт бәсләдијинә неҹә әмин ола биләрик?

3 Јухарыда сөзләри ҝәтирилән баҹы-гардашлар инанырлар ки, чәтин вахтларында Јеһова онларла олуб. Биз дә Јеһованын бизим тәрәфимиздә олдуғуна әмин ола биләрик (Зәб. 118:6, 7). Бу мәгаләдә арашдыраҹағыг ки, Аллаһын мәһәббәти 1) јаратдығы шејләрдән, 2) Кәламындан, 3) дуадан вә 4) фидјә гурбанлығындан неҹә ҝөрүнүр. Јеһованын бизә етдији јахшылыглар барәдә дүшүндүкҹә Онун бизә сарсылмаз мәһәббәт бәсләдијинә әмин олаҹағыг вә Она олан миннәтдарлығымыз артаҹаг. (Зәбур 77:11, 12 ајәләрини охујун.)

ЈЕҺОВАНЫН ЈАРАТДЫГЛАРЫ БАРӘДӘ ДҮШҮНҮН

4. Јеһованын јаратдыглары барәдә дүшүнәндә нә ајдын олур?

4 Хилгәт Јеһованын сарсылмаз мәһәббәтинә шәһадәт едир. Әслиндә Јеһованын дүнјаны јаратмасы артыг өзлүјүндә Онун мәһәббәтинин тәзаһүрүдүр (Ром. 1:20). О, јер күрәсинин екосистемини елә јарадыб ки, биз мөвҹуд ола билирик. Лакин Јеһова садәҹә бизим мөвҹуд олмағымызы истәмир. Јашамаг үчүн бизә јемәк лазымдыр. Јеһова елә едиб ки, јердә сонсуз чешиддә биткиләр битир вә бунлардан сағлам гидалар һазырламаг олар. Һәтта јемәк јемәк белә инсана ләззәт верир! (Ваиз 9:7). Канадада јашајан Катрин адлы бир баҹы, хүсусән дә, баһар фәслиндә тәбиәти мүшаһидә етмәкдән зөвг алыр. О дејир: «Тәбиәтин ојанмасы, һәгигәтән дә, һејрәтамиздир, ҝүлләр торпагдан баш галдырыр, көчәри гушлар учуб ҝәлир, кичик калибри гушу да гајыдыб мәтбәхимин пәнҹәрәси гаршысындакы јем габындан дән дәнләјир. Бу хош һиссләри јашајанда әмин олурам ки, Јеһова бизи севир». Сәмави Атамыз јаратдығы шејләрдән зөвг алыр вә бизим дә бунлардан һәзз алмағымызы истәјир (Һәв. 14:16, 17).

5. Јеһова мәһәббәтдән ирәли ҝәләрәк инсанлары неҹә јарадыб?

5 Јеһова бизи елә габилијјәтлә јарадыб ки, биз мәһсулдар вә мәналы ишлә мәшғул ола билирик. Сөзсүз ки, бу, бизим һәјатымыза рәнҝ гатыр (Ваиз 2:24). Јеһова нијјәт етмишди ки, инсанлар төрәјиб-чохалсын вә бүтүн јер үзүнү долдурсун, балыгларын, гушларын вә диҝәр ҹанлы мәхлугларын үзәриндә һөкмранлыг етсин (Јар. 1:26—28). Үстәлик, Јеһова мәһәббәтдән ирәли ҝәләрәк, бизә елә кејфијјәтләр бәхш едиб ки, биз Она бәнзәјә биләк (Ефес. 5:1).

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНЫ ДӘЈӘРЛӘНДИРИН

6. Нәјә ҝөрә Аллаһын Кәламыны дәриндән баша дүшмәлијик?

6 Аллаһ Өз Кәламыны вермәклә бизә бөјүк мәһәббәт ҝөстәриб. Јеһова Аллаһ һаггында, Онун инсанларла рәфтары барәдә билмәли олдуғумуз шејләри бу китабдан өјрәнә биләрик. Мәсәлән, Мүгәддәс Јазылары охујанда ҝөрүрүк ки, О, тез-тез асилик едән исраиллиләрлә неҹә давранмышды. Зәбур 78:38 ајәсиндә дејилир: «Амма О, мәрһәмәт ҝөстәрирди, ҝүнаһларындан кечирди, онлары мәһв етмирди, дәфәләрлә һирсини боғурду, гәзәбини там ојатмырды». Бу ајә барәдә дүшүнсәниз, баша дүшәҹәксиниз ки, гејри-камил олсаныз да, Јеһова шәхсән сизи чох севир вә гајғыныза галыр. Әмин олун, Јеһова сизә лагејд јанашмыр. (1 Бутрус 5:6, 7 ајәләрини охујун.)

7. Нәјә ҝөрә биз Мүгәддәс Китабы чох гијмәтләндирмәлијик?

 7 Биз Мүгәддәс Китабы чох гијмәтләндирмәлијик, чүнки Јеһова, әсас етибарилә, онун васитәсилә бизимлә данышыр. Валидејнлә ушағын бир-биринә етибар етмәси, бир-бирини севмәси үчүн ачыг вә сәмими сөһбәт етмәләри сон дәрәҹә ваҹибдир. Јеһова да бизим Атамыздыр. Биз Ону һеч вахт ҝөрмәсәк дә, сәсини ешитмәсәк дә, О, Кәламы васитәсилә бизимлә «данышыр» вә биз Ону динләмәлијик (Әшј. 30:20, 21). Биз Јеһова Аллаһа һәср олунмуш халгыг. О, бизә рәһбәрлик етмәк вә бизи хата-баладан горумаг истәјир. Һәмчинин О, истәјир ки, биз Ону таныјаг вә Она етибар едәк. (Зәбур 19:7—11; Мәсәлләр 1:33 ајәләрини охујун.)

Јеһова Јәһу пејғәмбәр васитәсилә Јәһушафат падшаһы мәзәммәт етсә дә, онда јахшы шејләр дә ҝөрүрдү (8 вә 9-ҹу абзаса бахын)

8, 9. Јеһова бизим нәји билмәјимизи истәјир? Буну Мүгәддәс Китабда олан бир нүмунә илә изаһ един.

8 Јеһова истәјир ки, биз Ону бизи севән, диггәтини бизим гејри-камиллијимизә ҹәмләмәјән Аллаһ кими таныјаг. О, биздә јахшы шејләр ахтарыр (2 Салн. 16:9). Мисал үчүн, Јәһуда падшаһы Јәһушафатла О, мәһз белә давранмышды. Бир дәфә Исраил падшаһы Әһәб мүһарибә едиб Рамут-Ҝилады арамиләрдән алмаг истәјирди. Јәһушафат падшаһ ағылсызлыг едиб онунла јүрүшә ҝетмәјә разылашды. 400 јаланчы пејғәмбәр Әһәб падшаһын гәләбә чалаҹағыны десә дә, Јеһованын пејғәмбәри Микај онун һөкмән мәғлуб олаҹағыны сөјләди. Әһәб дөјүшдә өлдү, Јәһушафат исә ҝүҹ-бәла илә өлүмүн пәнҹәсиндән  гуртулду. Јерусәлимә гајыданда ҝөрүҹү Һәнани оғлу Јәһу ону Әһәблә иттифага ҝирдији үчүн мәзәммәт етди. Бунунла белә о, Јәһушафата деди: «Аллаһ сәндә јахшы шејләр ҝөрүб» (2 Салн. 18:4, 5, 18—22, 33, 34; 19:1—3).

9 Һакимијјәтинин әввәлиндә Јәһушафат падшаһ әмирләри, лавилиләри вә каһинләри ҝөндәрмишди ки, Јәһуданын бүтүн шәһәрләрини ҝәзиб халга Јеһованын ганунларыны өјрәтсинләр. Бу, чох јахшы нәтиҹә вермишди, һәтта әтраф халглары да Јеһованын хофу басмышды (2 Салн. 17:3—10). Дүздүр, Јәһушафат падшаһ Әһәбә гошулмагла ағылсыз етди, анҹаг Јеһова Аллаһ онун әввәлки јахшы ишләринин үстүндән хәтт чәкмәди. Мүгәддәс Китабда јазылан бу парча бизә тәсәлли верир, чүнки гејри-камиллијимиз уҹбатындан биз бәзән сәһвләрә јол веририк. Анҹаг Јеһованы үрәкдән разы салмаг истәјириксә, Онун бизә олан севҝиси һеч вахт сојумајаҹаг.

ДУА ӘНАМЫНЫ ГИЈМӘТЛӘНДИРИН

10, 11. а) Нәјә ҝөрә дуаја Јеһовадан олан хүсуси әнам кими бахмалыјыг? б) Аллаһ дуаларымыза неҹә ҹаваб верир? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

10 Гајғыкеш ата онунла данышмаг истәјән өвладларыны динләјир. О, өвладларынын нараһатчылығыны, гајғыларыны билмәк, онларын үрәјиндәкиләрдән аҝаһ олмаг истәјир. Биз дә сәмави Атамыз Јеһоваја дуа едәндә О, бизи динләјир.

11 Биз Јеһоваја һәр вахт дуа едә биләрик. О, бизә һеч бир мәһдудијјәт гојмур. Јеһова һәмишә бизи ешитмәјә һазыр олан Достумуздур. Јухарыда сөзләри ҝәтирилән Тејлин дејир: «Адам һәр шеји Она даныша биләр». Биз Аллаһа ән мәһрәм һиссләримизи данышанда О, бизә Мүгәддәс Китаб вә журналдакы мәгалә васитәсилә, еләҹә дә диндашымызын дили илә ҹаваб верә биләр. Јеһова бизим јалварышларымызы ешидир вә һеч ким бизи баша дүшмәсә дә, О, бизи баша дүшүр. Дуаларымыза ҹаваб вермәклә Јеһова бизә олан сарсылмаз мәһәббәтини чох ҝөзәл шәкилдә ифадә едир.

12. Нәјә ҝөрә биз Мүгәддәс Китабда гәләмә алынан дуалара диггәт јетирмәлијик? Нүмунә чәкин.

12 Биз Мүгәддәс Китабда гәләмә алынан дуалардан чох шеј өјрәнә биләрик. Буна ҝөрә дә бәзән аиләви ибадәтдә бу дуалары нәзәрдән кечирмәк фајдалы олар. Гәдимдә јашајан мөмин бәндәләрин өз мәһрәм фикирләрини Јеһова Аллаһа неҹә ачдыглары барәдә дүшүндүкҹә бизим дә дуаларымыз зәнҝинләшәҹәк. Мәсәлән, Јунус пејғәмбәрин нәһәнҝ балығын гарнында етдији төвбә дуасыны охујун (Јун. 1:17—2:10). Сүлејман падшаһын мәбәдин тәнтәнәли ачылышы заманы сидги-үрәкдән етдији дуаја диггәт јетирин (1 Пад. 8:22—53). Иса Мәсиһин бизим үчүн нүмунә олараг вердији дуанын үзәриндә дүшүнүн (Мәт. 6:9—13). Ән ваҹиби исә диләјинизи һәмишә Аллаһа билдирин. Бунун сајәсиндә «Аллаһын һәр бир ағылдан үстүн олан сүлһү үрәјинизи вә фикирләринизи... горујаҹаг». Сарсылмаз мәһәббәтинә ҝөрә бизим Јеһоваја миннәтдарлығымыз артаҹаг (Филип. 4:6, 7).

ФИДЈӘЈӘ ҜӨРӘ МИННӘТДАР ОЛУН

13. Фидјәнин сајәсиндә бәшәријјәт үчүн һансы имкан јараныб?

13 Иса Мәсиһин фидјә гурбанлығы Јеһованын бизә лүтфүдүр. Бу фидјә васитәсилә биз һәјата говушуруг (1 Јәһ. 4:9). Аллаһын мәһәббәтини ән али шәкилдә тәзаһүр етдирән фидјә барәдә һәвари Булус јазмышды: «Мәсиһ тәјин олунмуш вахтда ҝүнаһлы адамлар уғрунда өлдү. Салеһ адам уғрунда чәтин ки, кимсә өлә, амма јахшы адам уғрунда, ола билсин, кимсә ҹанындан  кечәр. Аллаһ исә Өз мәһәббәтини бизә онунла ҝөстәрир ки, биз һәлә ҝүнаһлы икән Мәсиһ уғрумузда өлдү» (Ром. 5:6—8). Бу лүтфүн сајәсиндә бәшәријјәт үчүн Јеһова Аллаһын разылығыны газанмаг мүмкүндүр.

14, 15. Фидјә мәсһ олунмуш вә јердә јашамаға үмид едән мәсиһиләр үчүн һансы мәнаны кәсб едир?

14 Бәзи инсанлар Јеһованын сарсылмаз мәһәббәтини хүсуси шәкилдә һисс едирләр (Јәһ. 1:12, 13; 3:5—7). Онлар мүгәддәс руһла мәсһ олунуб Аллаһын өвладлары олублар (Ром. 8:15, 16). Һәвари Булус Мәсиһ Иса илә вәһдәтдә олан мәсһ олунмуш мәсиһиләрин онунла бирликдә дирилдијини вә ҝөјләрдә отурдуғуну јазмышды (Ефес. 2:6). Бу, онларын руһани мөвгејини ҝөстәрир вә онлар бу мөвгени мүгәддәс руһла мөһүрләнмәјин сајәсиндә тутублар. Бу руһ онларын мирасына, јәни онлар үчүн ҝөјләрдә горунуб сахланылан үмидә зәманәтдир (Ефес. 1:13, 14; Кол. 1:5).

15 Фидјәјә иман едән инсанларын бөјүк әксәријјәтинин Јеһованын досту олмаг, ҝәләҹәкдә исә Аллаһын өвладлары олмаг вә Ҹәннәтдә әбәди јашамаг имканы вар. Беләликлә, фидјә Јеһованын бүтүн инсанлары севдијини ҝөстәрир (Јәһ. 3:16). Әҝәр биз јер үзүндә әбәди јашамаға үмид едириксә вә Јеһова Аллаһа сәдагәтлә хидмәт едириксә, әмин ола биләрик ки, О, јени дүнјада бизә ҝөзәл һәјат бәхш едәҹәк. Буна ҝөрә дә фидјәјә Јеһованын сарсылмаз мәһәббәтинин ән бөјүк сүбуту кими бахмалыјыг.

ЈЕҺОВАНЫН МӘҺӘББӘТИНӘ ҺАЈ ВЕРИН

16. Јеһованын бизә олан мәһәббәти үзәриндә дүшүнмәк бизи нәјә сөвг едәҹәк?

16 Јеһованын бизә олан сарсылмаз мәһәббәтинин сүбутларыны сајмагла гуртармаг олмаз. Давуд падшаһ мәзмурларын бириндә демишди: «Фикирләрин мәним үчүн чох дәјәрлидир, Илаһи, онларын сајы-һесабы јохдур. Сајмаг истәсәм, гум дәнәләриндән чохдур» (Зәб. 139:17, 18). Јеһованын мәһәббәтдән ирәли ҝәләрәк бизә етдији јахшылыглар барәдә дүшүндүкҹә, үрәјимиздә Ону севмәк арзусу ојанаҹаг. Буна ҝөрә дә ҝәлин Јеһованын јолунда һеч нәјимизи әсирҝәмәјәк.

17, 18. Јеһованы севдијимизи һансы үсулларла ҝөстәрә биләрик?

17 Јеһоваја севҝимизи бир чох үсулларла ҝөстәрә биләрик. Мәсәлән, ҹанла-башла тәблиғ едәрәк Аллаһы вә инсанлары севдијимизи ҝөстәририк (Мәт. 24:14; 28:19, 20). Һәмчинин Јеһова Аллаһы үрәкдән севдијимизи иманын сынағына дөзәрәк нөгсансызлығымызы горумагла ҝөстәририк. (Зәбур 84:11; Јагуб 1:2—5 ајәләрини охујун.) Сынагларымыз шиддәтли оланда белә, биз әмин ола биләрик ки, Јеһова чәкдијимиз әзаблардан аҝаһдыр вә мүтләг дадымыза чатаҹаг, чүнки биз Онун үчүн әзизик (Зәб. 56:8).

18 Јеһова Аллаһа олан мәһәббәтимиз бизи тәшвиг едир ки, Онун јаратдыглары вә диҝәр һејрәтамиз ишләри үзәриндә дүшүнәк. Биз Мүгәддәс Китабы дәриндән арашдырмагла Аллаһы севдијимизи вә Кәламыны јүксәк гијмәтләндирдијимизи ҝөстәририк. Мәһәббәтдән ирәли ҝәләрәк Јеһоваја дуа едиб Онунла мүнасибәтләримизи мөһкәмләндиририк. Јеһованын ҝүнаһларымыз үчүн вердији фидјә гурбанлығы үзәриндә дүшүндүкҹә Она олан мәһәббәтимиз даһа да артыр (1 Јәһ. 2:1, 2). Бу вә диҝәр үсулларла Јеһованын бизә бәсләдији сарсылмаз мәһәббәтин мүгабилиндә Ону севдијимизи ҝөстәрә биләрик.