Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ромалылара 8:1—39

МҮНДӘРИҸАТ

  • Руһ васитәсилә һәјат вә азадлыг (1—11)

  • Оғуллуға ҝөтүрүлмә (12—17)

  • Хилгәт Аллаһын өвладларынын азадлығыны ҝөзләјир (18—25)

  • Руһ бизим әвәзимизә Аллаһа јалварыр (26, 27)

  • Аллаһ әввәлҹәдән мүәјјән етдији адамлары чағырды (28—30)

  • Аллаһын мәһәббәти сајәсиндә зәфәр чалырыг (31—39)

8  Буна ҝөрә дә Мәсиһ Иса илә вәһдәтдә оланлар мәһкум едилмирләр.  Чүнки Мәсиһ Иса илә вәһдәтдә оланлара һәјат верән руһун гануну сәни ҝүнаһ вә өлүм ганунундан азад едиб.+  Инсан ҝүнаһлы олдуғу үчүн Ганунун едә билмәдији шеји Аллаһ етди.+ О, Оғлуну ҝүнаһлы+ инсанын бәдәнинә бәнзәр бир бәдәндә ҝөндәрди+ ки, ҝүнаһы арадан галдырсын.+ Беләликлә, Аллаһ бәдәндәки ҝүнаһы мәһкум етди ки,  ҹисмани истәкләрә ујмајыб руһа ујғун јашајан бизләр+ Ганундакы әдаләтли тәләбләри иҹра едә биләк.+  Чүнки ҹисмани истәкләрин далынҹа дүшәнләрин фикри-зикри ҹисмани шејләрдәдир,+ анҹаг руһа ујғун јашајанлар даима руһани шејләр барәсиндә дүшүнүрләр.+  Даима ҹисмани истәкләр һаггында дүшүнмәк өлүм,+ руһани шејләр барәсиндә дүшүнмәк исә һәјат вә сүлһ ҝәтирир.+  Чүнки ҹисмани дүшүнҹә тәрзи Аллаһла дүшмәнчилијә ҝәтирир,+ белә ки, ҹисим Аллаһын ганунуна табе олмур вә буну һеч баҹармыр да.  Демәли, ҹисмани истәкләрин далынҹа дүшәнләр Аллаһы разы сала билмәзләр.  Диҝәр тәрәфдән, Аллаһын руһу, доғрудан да, дахилиниздәдирсә, сиз ҹисмани истәкләрә ујмур, руһа ујғун јашајырсыныз.+ Лакин кимдә Мәсиһин дүшүнҹә тәрзи* јохдурса, о, Мәсиһә мәхсус дејил. 10  Јох әҝәр Мәсиһ сизинлә вәһдәтдәдирсә,+ бәдән ҝүнаһ уҹбатындан өлү олса да, мүгәддәс руһ салеһлијә ҝөрә сизә һәјат верир. 11  Әҝәр Исаны дирилдәнин руһу дахилиниздә јашајырса, демәли, Мәсиһ Исаны дирилдән+ фани бәдәнинизи дә дахилиниздә јашајан руһу васитәсилә һәјата гајтараҹаг.+ 12  Беләликлә, гардашлар, биз ҹисмани истәкләрә бојун әјмәјә мәҹбур дејилик.+ 13  Чүнки ҹисмани истәкләрә ујғун јашасаныз, мүтләг өләҹәксиниз, анҹаг ҹисмани әмәлләри мүгәддәс руһун көмәјилә өлдүрсәниз,+ јашајаҹагсыныз.+ 14  Аллаһын руһунун ҝөстәрдији јолла ҝедәнләрин һамысы Аллаһын оғулларыдыр.+ 15  Чүнки бу руһ бизи көлә едиб јенидән горхуја салмыр, бу руһун васитәсилә биз оғуллуға ҝөтүрүлүрүк вә бу руһун тәшвиги илә «Атаҹан*, Ата!»+ — дејә чағырырыг. 16  Бу руһ бизә* тәлгин едир+ ки, биз Аллаһын өвладларыјыг.+ 17  Әҝәр биз өвладыгса, демәли, варисик, өзү дә Аллаһын варисләријик вә Мәсиһлә һәмварисик.+ Бир шәртлә ки, Мәсиһ кими әзаб чәкәк.+ Онда биз дә онун кими ҹалала јетишәрик.+ 18  Белә дүшүнүрәм ки, инди чәкдијимиз әзијјәтләр Аллаһын ашкар едәҹәји ҹалалымызла мүгајисәдә һеч нәдир.+ 19  Бүтүн хилгәт дә бөјүк сәбирсизликлә Аллаһын оғулларынын+ ҹалалынын ашкара чыхаҹағы вахты ҝөзләјир. 20  Ахы хилгәт пучлуға өз хошу илә табе олмамышды,+ ону табе едәнин ирадәси илә табе олмушду. Амма бунунла јанашы үмид дә верилмишди ки, 21  хилгәт чүрүклүк әсарәтиндән гуртулуб Аллаһын өвладларынын шанлы азадлығына говушсун.+ 22  Биз билирик ки, бүтүн хилгәт индијә кими инилдәјиб әзаб чәкир. 23  Бундан әлавә, мирасымызын нүбарына, јәни руһа саһиб олан бизләр дә фидјә васитәсилә бәдәнимиздән азад едилиб+ оғуллуға ҝөтүрүлмәји+ сәбирсизликлә ҝөзләјәркән ичин-ичин инилдәјирик. 24  Биз бу үмидлә хилас олдуг. Лакин үмид санылан бир шеј ҝөз габағындадырса, о артыг үмид дејил. Мәҝәр инсанын үмид етдији шеј ҝөз габағындадырса, о, јенә дә ондан өтрү үмид едәр? 25  Анҹаг үмид етдијимиз шеји+ ҝөрмүрүксә,+ дөзүм ҝөстәриб ону ҝөзләјирик.+ 26  Ејнилә дә руһ зәиф вахтларымызда бизә јардым едир.+ Һәрдән дуа етмәјә еһтијаҹ дујуруг, амма билмирик нә һагда дуа едәк. Белә анларда руһ ифадә етмәдијимиз инилтиләрлә бизим әвәзимизә Аллаһа јалварыр. 27  Ахы үрәкләри тәдгиг едән Аллаһ+ руһун нәји нәзәрдә тутдуғуну билир, чүнки руһ Аллаһын ирадәсинә әсасән мүгәддәсләрдән өтрү Она јалварыр. 28  Биз бир шеји јахшы билирик: Аллаһ бүтүн ишләрини елә ҝөрүр ки, бу ишләр Ону севәнләрә, Онун нијјәтинә әсасән чағырылмышлара фајда ҝәтирсин.+ 29  Чүнки Оғулун чохлу гардашлары+ арасында илкин өвлад+ олмасы үчүн Аллаһ әзәлдән нәзәрдә тутдуғу адамларын Оғлунун шәхсијјәтини әкс етдирмәсини+ дә әввәлҹәдән мүәјјәнләшдирди. 30  О, кими әввәлҹәдән мүәјјән етмишдисә онлары да чағырды+ вә кими чағырдыса онлары да салеһ сајды.+ Нәһајәт, кими салеһ сајдыса, онлары да шәрәфә чатдырды.+ 31  Елә исә, бунлара нә дејәк? Әҝәр Аллаһ бизимләдирсә, ким бизә гаршы чыха биләр?+ 32  Оғлуну әсирҝәмәјиб һамымызын уғрунда фәда едән Аллаһ+ мәҝәр онунла бирликдә јердә галан һәр шеји дә бизә бәхш етмәјәҹәк? 33  Аллаһын сечдији адамлары ким иттиһам едә биләр?+ Ахы Аллаһ Өзү онлары салеһ сајыр.+ 34  Ким онлары мәһкум едә биләр? Өлмүш, дирилмиш вә инди Аллаһын сағында отуран+ Мәсиһ Иса биздән өтрү һавадарлыг едир.+ 35  Мәсиһин мәһәббәтиндән бизи нә ајыра биләр?+ Дәрд-бәла, ағры-аҹы, тәгибләр, аҹлыг, чылпаглыг, тәһлүкә, јохса гылынҹ?+ 36  Белә јазылыб: «Сәнә ҝөрә бүтүн ҝүнү өлүмлә үз-үзә ҝәлирик, бизи кәсимлик гојун һесаб едирләр».+ 37  Анҹаг бизи севәнин сајәсиндә биз һәр шејә галиб ҝәлирик.+ 38  Мән әминәм ки, нә өлүм, нә һәјат, нә мәләкләр, нә һакимијјәтләр, нә индики шејләр, нә ҝәләҹәк шејләр, нә бир гүввә+, 39  нә һүндүрлүк, нә дәринлик, нә дә мөвҹуд олан башга бир шеј бизи Ағамыз Мәсиһ Иса васитәсилә ифадә олунан Аллаһын мәһәббәтиндән ајыра билмәз.

Һашијәләр

Һәрфән: руһу.
Һәрфән: Абба. Арами дилиндә атаја гаршы ишләдилән нәвазишли, ејни заманда һөрмәтҹил мүраҹиәт формасы.
Һәрфән: руһумуза. Јәни дахили аләмимизә, әһвали-руһијјәмизә.