Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Зәбур 78:1—72

МҮНДӘРИҸАТ

 • Аллаһын гајғысы вә Исраилин имансызлығы

  • Ҝәләҹәк нәсилләрә нәгл едилмәли ишләр (2—8)

  • Аллаһа инанмадылар (22)

  • Ҝөјләрин тахылы (24)

  • Исраилин Мүгәддәсини инҹитдиләр (41)

  • Мисирдән вәд едилмиш дијарадәк (43—55)

  • Аллаһы сынамагдан әл чәкмәдиләр (56)

Маскил*. Асәфин мәзмуру.+ 78  Еј халгым, ганунума гулаг ас,Ағзымдан чыхан сөзләри динлә.   Ағзымы мәсәллә ачаҹағам, Гәдим тапмаҹалары данышаҹағам,+   О шејләри ки ешитмишик, билирик,Ата-бабаларымыз бизә данышыб.+   Оғулларымыздан ҝизләтмәрик,Ҝәләҹәк нәсилләрә нәгл едәрик,+Јеһованын тәрифәлајиг әмәлләрини, ҝүҹүнү,+Харигүладә ишләрини.+   О, Јагуба өјүдләрини верди,Исраилдә ганун гојду,Ата-бабаларымыза әмрләр верди ки,Онлары оғулларына өјрәтсинләр.+   Беләҹә, ҝәләҹәк нәсил,Дүнјаја ҝөз ачаҹаг ушаглар бунлары билсин,+ Онлар да өз өвладларына данышсын.+   Беләҹә, Аллаһа ҝүвәнәр, Аллаһын ишләрини унутмазлар,+Әмрләринә табе оларлар.+   Онда ата-бабалары кими олмазлар.Онлар кими дикбаш, аси нәсил,+Үрәји сәбатсыз,+Аллаһа вәфасыз бир нәсил олмазлар.   Әфраим оғуллары ох-каманла јарагланса да,Саваш мејданындан ҝери гачдылар. 10  Аллаһын әһдини поздулар,+Гануну илә ҝетмәдиләр.+ 11  Онун ишләрини,Онлара ҝөстәрдији харигәләри унутдулар.+ 12  О, ата-бабаларынын ҝөзү өнүндә мөҹүзәләр ҝөстәрди,+Мисир торпағында, Суан дијарында.+ 13  Дәнизи јарыб онлар үчүн јол ачды,Сулар дивар кими дурду.+ 14  Онлара ҝүндүз булудла,Бүтүн ҝеҹәни шәфәг сачан аловла јол ҝөстәрди.+ 15  Сәһрада гајалары јарды,Онлара дојунҹа су ичирди, санки, үммандан.+ 16  Сал гајадан су фышгыртды,Сулар чај кими ахды.+ 17  Онлар исә даһа да чох ҝүнаһ етдиләр,Һагг-Таалаја гаршы гијам галдырдылар сәһрада.+ 18  Гәлбләриндә Аллаһы сынадылар,+Тамарзы галдыглары тәамлары тәләб етдиләр Ондан. 19  Аллаһын әлејһинә данышыб дедиләр:«Мәҝәр Аллаһ бу чөл-бијабанда сүфрә ача биләр?»+ 20  Бах! О, гајаја вурду,Сулар ахды, селләр дашды.+ Јенә дедиләр: «Бәс чөрәк дә верә биләр?Халгы үчүн әт јетирә биләр?»+ 21  Јеһова буну ешидәндә јаман һирсләнди,+Од аловланды+ Јагуба гаршы.Онун Исраилә гәзәби күкрәди.+ 22  Чүнки Аллаһа инанмадылар,+Онун гуртулуш ҝүҹүнә етибар етмәдиләр. 23  О, булудлу сәмаја әмр етди,Ҝөјләрин гапыларыны ачды. 24  Онлара ҝөјләрин тахылыны верди,Манна јағдырды ки, јесинләр.+ 25  Инсан гүдрәтлиләрин*+ чөрәјини једи,Аллаһ онлара дојунҹа јемәк ҝөндәрди.+ 26  Ҝөјләрдә шәрг күләји әсдирди,Гүввәти илә ҹәнуб күләји ојатды.+ 27  Әти онларын үзәринә тоз кими јағдырды,Гушлар дәниз гуму гәдәр иди. 28  Онлары дүшәрҝәнин ортасына,Чадырларын һәндәвәринә төкдү. 29  Једиләр, боғазларына дүртдүләр.Үрәкләри истәјән һәр шеји онлара верди,+ 30  Амма һәлә иштаһаларыны дојуздурмамыш,Лохмалары һәлә ағызларында икән, 31  Онлара гаршы Аллаһын гәзәби галхды,+ Онларын пәһләванларыны өлдүрмәјә башлады,+Исраилин ҹаһыл оғулларыны јерә сәрди. 32  Бунунла белә, ҝүнаһдан әл чәкмәдиләр,+Онун харигүладә ишләринә иман ҝәтирмәдиләр.+ 33  Буна ҝөрә онларын ҝүнләрини кәсди, нәфәс кими,+Өмүрләрини нагафил дәһшәтләрлә сона јетирди. 34  Һәр дәфә Аллаһ онлары гыранда Ону ахтардылар,+Гајыдыб Ону арадылар. 35  Јадларына дүшүрдү ки, Аллаһдыр онларын гајасы,+Аллаһ-Тааладыр онларын хиласкары.+ 36  Додаглары илә Ону алдатмаға чалышдылар,Дилләри илә Она јалан данышдылар. 37  Үрәкләри Она бағлы дејилди,+Онун әһдинә вәфа етмәдиләр.+ 38  Амма О, мәрһәмәт ҝөстәрирди,+Ҝүнаһларындан кечирди, онлары мәһв етмирди,+ Дәфәләрлә һирсини боғурду,+Гәзәбини там ојатмырды. 39  Унутмурду ки, онлар әтдән, сүмүкдәндирләр,+Әсиб ҝери гајытмајан күләк кимидирләр*. 40  Нечә дәфә сәһрада Она аси олдулар,+Бијабанда Ону кәдәрләндирдиләр.+ 41  Дөнә-дөнә Аллаһы сынадылар,+Исраилин Мүгәддәсини инҹитдиләр. 42  Јада салмадылар Онун ҝүҹлү әлини,Онлары дүшмәндән гуртардығы ҝүнү,+ 43  Мисирдә ҝөстәрдији әламәтләри,+Суан дијарындакы мөҹүзәләрини. 44  Ахар сулар ичмәли олмасын дејә,Нил архларынын сујуну неҹә гана чевирдијини унутдулар.+ 45  Онлары ҝөндәрдији мозаланлара јем етди,+Өлкәни виран гојмаг үчүн гурбағалар ҝөндәрди.+ 46  Әкинләрини аҹҝөз чәјирткәјә,Әлләринин зәһмәтини чәјирткә сүрүсүнә верди.+ 47  Үзүм тәнәкләрини долу илә,Әнҹир ағаҹларыны долу дәнәләри илә мәһв етди.+ 48  Јүк һејванларыны долујла,Сүрүләрини илдырымла* вурду.+ 49  Онларын үзәринә аловлу гәзәб,Һирс, һиддәт, бәла јағдырды,Фәлакәт мәләкләрини ҝөндәрди, алајларла. 50  Гәзәбинә јол ачды, Ҹанларыны өлүмдән гуртармады,Онлары азара дүчар етди. 51  Ахырда Мисирдәки бүтүн илкинләри,Һамын чадырларындакы илк өвладлары мәһв етди.+ 52  Сонра халгыны сүрүтәк орадан чыхартды,+Сүрүтәк апарды сәһрада онлары. 53  Онлары асајишлә апарды,Горху нәдир билмәдиләр,+Дүшмәнләрини исә дәрјада гәрг етди.+ 54  Онлары мүгәддәс мәканына,Сағ әли илә фәтһ етдији дағлыг бөлҝәјә ҝәтирди.+ 55  Онларын гаршысындан халглары бир-бир говду,+Ирс торпагларыны өлчү ипи илә араларында бөлүшдүрдү,+Исраил гәбиләләрини өз јурдларында мәскунлашдырды.+ 56  Онлар исә Аллаһ-Тааланы сынамагдан, Она гаршы чыхмагдан әл чәкмәдиләр,+Онун өјүдләрини һеј гулагардына вурдулар.+ 57  Аталары кими дөнүклүк етдиләр, хәјанәт етдиләр,+ Етибарсыз чыхдылар, ипи бошалмыш камана бәнзәдиләр.+ 58  Сәҹдәҝаһлары* илә Ону гәзәбләндирдиләр,+Ојма бүтләри илә Онун һирсини ојатдылар.+ 59  Бунлары ешидән Аллаһ бәрк һиддәтләнди,+Исраилдән тамамилә үз дөндәрди. 60  Ахырда Шилодакы чадырыны,Инсанлар арасында галдығы чадыры тәрк етди.+ 61  Ҝүҹүнүн нишаныны әсарәтә ҝөндәрди,Ҝөзәллијини дүшмәнә тәслим етди.+ 62  Халгыны гылынҹын габағына верди,+Ирсинә гаршы гәзәбләнди. 63  Ҹаванларыны алов удду,Гызларына тој маһнысы охунмады. 64  Каһинләри гылынҹдан кечирилди,+Дул галан арвадлары ҝөз јашы төкмәди.+ 65  О заман Јеһова, санки, јухудан ојанды,+Санки, пәһләван+ шәрабын тәсириндән ајылды. 66  Дүшмәнләри ҝери атды,+Онлары әбәдилик хар етди. 67  Јусифин чадырыны рәдд етди,Әфраим гәбиләсини сечмәди. 68  Јәһуда гәбиләсини,Севдији Сион дағыны сечди.+ 69  Мүгәддәс мәканыны ҝөјләр кими,+Әбәдилик гојдуғу Јер кими даими бина етди.+ 70  Гулу Давуду сечди,+Ону гојун ағылларындан ҝөтүрдү,+ 71  Јаныбалалы гојунларын ардындан ҝөтүрдү,Халгы Јагубун,Ирси Исраилин үзәринә чобан гојду.+ 72  Давуд да онлары садиг үрәклә отарды,+Баҹарыглы әли илә онлара рәһбәрлик етди.+

Һашијәләр

Јахуд мәләкләрин.
Диҝәр вариант: руһ чыхыр вә ҝери гајытмыр.
Диҝәр вариант: гыздырма илә.
Һәрфән: јүксәкликләри.