Һәвариләрин ишләри 14:1—28

  • Конјада артым вә тәгиб (1—7)

  • Листра сакинләри һәвариләри аллаһ адландырыр (8—18)

  • Булус дашланыр, амма сағ галыр (19, 20)

  • Јығынҹаглар иманда мөһкәмләнир (21—23)

  • Сурија Антакјасына гајыдыш (24—28)

14  Булус вә Барнәба Конјада јәһуди синагогуна ҝирдиләр. Онлар елә данышдылар ки, һәм јәһудиләрин, һәм дә јунанларын ичиндән хејли адам иман ҝәтирди.  Амма иман ҝәтирмәјән јәһудиләр диҝәр халглардан оланлары гызышдырыб онларда гардашлара гаршы дүшмәнчилик һисси ојатдылар.+  Һәвариләр хејли вахт орада галдылар. Онлар Јеһовадан сәлаһијјәт алараг ҹәсарәтлә данышырдылар. Аллаһ онларын әли илә әламәт вә мөҹүзәләр ҝөстәрирди, бунунла да һәвариләрин Онун лүтфү һаггында дедикләрини тәсдиг едирди.+  Шәһәр әһли ики јерә бөлүнмүшдү, бир тәрәф јәһудиләри, диҝәр тәрәф исә һәвариләри дәстәкләјирди.  Диҝәр халглардан оланлар вә јәһудиләр өз рәһбәрләри илә бирләшиб һәвариләри тәһгир етмәјә вә дашламаға һазырлашырдылар.+  Һәвариләрә бу һагда хәбәр вериләндә онлар орадан гачдылар вә Ликаонија, Листра, Дербија шәһәрләринә вә бу шәһәрләрин әтраф кәндләринә ҝәлиб+  бу јерләрдә мүждәни тәблиғ етдиләр.  Листрада анаданҝәлмә шикәст бир адам вар иди. О, һеч вахт јеримәмишди.  Бу адам Булусу динләјирди. Булус она диггәтлә бахыб ҝөрдү ки, онун иманы вар вә о сағала биләр.+ 10  Онда Булус уҹадан деди: «Ајаға галх!» О, јериндән сычрајыб ҝәзмәјә башлады.+ 11  Ҹамаат Булусун бу ишини ҝөрәндә Ликаонија дилиндә уҹадан деди: «Аллаһлар инсан ҹилдиндә јанымыза енибләр!»+ 12  Онлар Барнәбаны Зевс, Булусу исә Һермес адландырдылар, чүнки әсас етибарилә о данышырды. 13  Шәһәрин ҝиришиндә јерләшән Зевс мәбәдинин каһини ҹамаатла бирликдә гурбан кәсмәк үчүн шәһәрин дарвазаларына буғалар вә чәләнҝләр ҝәтирди. 14  Һәвариләр Барнәба вә Булус исә буну ешидәндә јахаларыны ҹырдылар, өзләрини ҹамаатын арасына атыб гышгырдылар: 15  «Гардашлар, сиз нә едирсиниз? Биз дә сизин кими ади инсаныг.+ Сизә мүждә ҝәтирмишик ки, бу бош шејләрдән әл чәкиб ҝөјү, јери, дәнизи вә онларын ичиндәки һәр шеји јарадан вар олан Аллаһа тәрәф дөнәсиниз.+ 16  О, кечмишдә халглара өз јоллары илә ҝетмәјә изин вермишди.+ 17  Һәрчәнд Өзү һаггында даима шәһадәт верирди:+ сизә јахшылыг едәрәк ҝөјдән јағыш јағдырыр, бәрәкәтли мөвсүмләр+ вә бол-бол гида верир, үрәјинизи шадлыгла дојдурурду».+ 18  Бу сөзләрә бахмајараг, ҹамаат јенә дә һәвариләрә гурбан кәсмәк истәјирди. Һәвариләр онлары ҝүҹ-бәла илә сахладылар. 19  Лакин Антакја вә Конјадан ҝәлмиш јәһудиләр ҹамааты гызышдырдылар+ вә онлар Булусу даша басдылар. Сонра да ону өлмүш саныб шәһәрдән кәнара атдылар.+ 20  Шаҝирдләр онун башына јығышанда Булус ајаға галхыб шәһәрә ҝирди. Ертәси ҝүн о, Барнәба илә Дербија шәһәринә јола дүшдү.+ 21  Һәмин шәһәрдә мүждәни тәблиғ едиб хејли шаҝирд һазырлајандан сонра онлар Листраја, Конјаја вә Антакјаја гајытдылар. 22  Онлар орадакы шаҝирдләри үрәкләндириб+ иманда галмаға тәшвиг едир, дејирдиләр: «Биз Аллаһын Падшаһлығына ҝирмәк үчүн чохлу әзаб-әзијјәтдән кечмәлијик».+ 23  Һәвариләр һәмчинин һәр јығынҹагда ағсаггаллар тәјин етдиләр,+ оруҹ тутуб дуа етдикдән сонра+ шаҝирдләри иман ҝәтирдикләри Аллаһа, Јеһоваја әманәт етдиләр. 24  Булус илә Барнәба Писидијадан кечиб Памфилијаја+ ҝәлдиләр, 25  Перҝијада Аллаһын сөзүнү тәблиғ етдиләр вә сонра Атталијаја ҝетдиләр. 26  Һәвариләр орадан Антакјаја үздүләр. Баша чатдырдыглары бу иши јеринә јетирмәк үчүн онлар мәһз бу шәһәрдә Аллаһын лүтфүнә әманәт едилмишдиләр.+ 27  Һәвариләр Антакјаја ҝәлдиләр вә јығынҹагла ҝөрүшүб, Аллаһын онларын васитәсилә ҝөрдүјү чохсајлы ишләри, һәмчинин диҝәр халглара иман гапысыны ачдығыны гардашлара данышдылар.+ 28  Беләликлә, онлар бир мүддәт шаҝирдләрин јанында галдылар.

Һашијәләр