Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ефеслиләрә 1:1—23

МҮНДӘРИҸАТ

  • Саламлар (1, 2)

  • Руһани немәтләр (3—7)

  • Һәр шејин Мәсиһдә бирләшмәси (8—14)

    • Тәјин едилмиш вахтда идарәчилик (10)

    • Мүгәддәс руһла мөһүрләнмәк, зәманәт (13, 14)

  • Булус ефеслиләрин иманына ҝөрә Аллаһа шүкүр едир, онлар үчүн дуа едир (15—23)

1  Аллаһын ирадәси илә Мәсиһ Исанын һәвариси тәјин едилмиш Булусдан Ефесдәки мүгәддәсләрә,+ Мәсиһ Иса илә вәһдәтдә олан садиг гардашлара мәктуб.  Атамыз Аллаһдан вә Ағамыз Иса Мәсиһдән ҝәлән лүтф вә сүлһ сизә јар олсун.  Ағамыз Иса Мәсиһин Аллаһы вә Атасына алгыш олсун. Чүнки О, Мәсиһлә вәһдәтдә олан бизләрә сәмави аләмдә һәр ҹүр руһани немәт бәхш етмиш,+  бәшәрин тәмәли гојуландан әввәл онунла бирликдә олмаг үчүн бизи дә сечмишдир ки, мәһәббәт ҝөстәрәрәк Онун гаршысында мүгәддәс вә ејибсиз+ олаг.  О, Өз истәјинә вә ирадәсинә әсасән+ бизи Иса Мәсиһ васитәсилә оғуллуға ҝөтүрмәји+ габагҹадан гәрарлашдырмышды+ ки,  Өз севимли Оғлу васитәсилә+ бизә бәхш етдији шанлы лүтфә+ ҝөрә мәдһ едилсин.  Биз Аллаһын лүтфүнүн боллуғуна әсасән, Оғлунун ганы илә өдәнмиш фидјә васитәсилә+ азадлыға, бәли, ҝүнаһларымызын әфвинә јетишмишик.+  О, бу лүтфү һәр ҹүр һикмәт вә дәрракә илә бәрабәр бизә сәхавәтлә верди  вә Өз ирадәсинин мүгәддәс сиррини+ бизә ачыглады. Бу сирр Онун истәјинә вә нијјәтинә ујғундур. 10  Онун нијјәти будур ки, тәјин едилмиш вахтын тамамында ҝөјдә вә јердә оланлары Мәсиһдә бирләшдирмәк үчүн бир идарәчилик тәсис етсин.+ Бәли, һәр шеј Мәсиһдә бирләшәҹәк. 11  Биз Мәсиһлә вәһдәтдәјик вә варис тәјин едилмишик.+ Биз һәр шеји Өз ирадәсинә ујғун гәрарлашдырыб јеринә јетирәнин нијјәтинә ҝөрә габагҹадан сечилмишик ки, 12  О, Мәсиһә биринҹи үмид бағлајан бизләрин васитәсилә шәрәфләнсин вә мәдһ олунсун. 13  Анҹаг сиз дә һәгигәт сөзүнү, хиласыныз барәсиндәки мүждәни ешидәндән сонра она үмид етдиниз. Сиз иман едәндән сонра Аллаһ Мәсиһ васитәсилә сизи вәд едилмиш мүгәддәс руһла мөһүрләди.+ 14  Бу руһ мирасымыза зәманәтдир.+ Мөһүрләнмә Аллаһа мәхсус оланларын+ Онун ҹалалынын мәдһи үчүн фидјә васитәсилә+ азадлыға чыхмасына хидмәт едир. 15  Буна ҝөрә мән дә Ағамыз Исаја бәсләдијиниз иман вә бүтүн мүгәддәсләрә бәсләдијиниз мәһәббәт барәсиндә ешидәндән бәри 16  дурмадан сизә ҝөрә Аллаһа шүкүр едирәм. Дуаларымда сизи јад едиб 17  диләјирәм ки, Ағамыз Иса Мәсиһин Аллаһы, шәрәфли Атамыз Ону јахындан таныдыгҹа сизә һикмәт вә вәһј руһу версин.+ 18  О, гәлбинизин ҝөзүнү нурландырыб ки, сиз Онун сизи һансы үмидә дәвәт етдијини, мирас кими мүгәддәсләрә һансы шәрәфли вар-дөвләти горујуб сахладығыны+ 19  вә биз иманлыларда фәалијјәт ҝөстәрән гүдрәтинин мисилсиз бөјүклүјүнү дәрк едәсиниз.+ Бу гүдрәтин бөјүклүјүнү Онун әзәмәтли ҝүҹүнүн фәалијјәтиндән ҝөрмәк олар. 20  Аллаһ бу ҝүҹү илә Мәсиһи дирилтди вә ону ҝөјләрдә, Өз сағында отуртду,+ 21  ону јалныз бу дөврдә* дејил, ҝәләҹәкдә дә һәр ҹүр һөкумәтдән, һакимијјәтдән, гүдрәтдән, игтидардан вә аддан үстүн етди.+ 22  Аллаһ һәм дә һәр шеји Мәсиһин ајаглары алтына гојараг+ она табе етди вә ону јығынҹагла бағлы һәр шејин башы тәјин етди.+ 23  Јығынҹаг Мәсиһин бәдәнидир,+ Мәсиһлә долудур. Мәсиһ һәр ҹәһәтдән һәр шеји тамамлајыр.

Һашијәләр