Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әшија 30:1—33

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мисирин көмәји пучдур (1—7)

  • Ҹамаат вәһји рәдд едир (8—14)

  • «Етибар сизин ҝүҹүнүз оларды» (15—17)

  • Јеһованын халгына ҝөстәрдији лүтф (18—26)

    • Бөјүк Нәсиһәтчи Јеһова (20)

    • «Јол будур» (21)

  • Ашшура гаршы һөкмүн иҹрасы (27—33)

30  Јеһова дејир: «Тәрс оғулларын вај һалына!+Өз нијјәтләрини һәјата кечирирләр, Мәним јох,+Руһума ујғун олмајан иттифаглар гурурлар,Беләҹә, ҝүнаһа ҝүнаһ гатырлар.   Мәнимлә мәсләһәтләшмәдән+ Мисирә ҝедирләр ки,+Фирон галасында ҝизләнсинләр,Мисирин көлҝәсинә сығынсынлар.   Лакин фирон галасы сизин үчүн үз гарасы,Мисирин көлҝәси рүсвајчылыг олаҹаг.+   Онун әјанлары Суандадыр,+Елчиләри Һанисә ҝедиб чыхыб.   Һамы Мисирә ҝөрә рүсвај олаҹаг,Чүнки бу халгдан һеч кимә фајда јохдур.Онлардан һеч бир көмәк, хејир ҝәлмир,Тәкҹә рүсвајчылыг, хәҹаләт ҝәлир».+  Ҹәнуб һејванларына гаршы һөкм: Елчиләр мал-дөвләтләрини ешшәјин белинә,Тәдарүкләрини дәвә донгарына јүкләјибЗүлм-зилләт дијарындан,Асланлар, нәрилдәјән асланлар,Ҝүрзәләр, учан аловлу иланлар дијарындан кечириб апарырлар. Амма бүтүн бунларын халга һеч бир хејри дәјмәјәҹәк.   Чүнки Мисирин көмәји бошдур, һеч нәдир;+ Буна ҝөрә она «тәрпәнмәз Раһаб+» адыны вердим.   «Инди дур ҝет онларын ҝөзүнүн габағында буну лөвһәјә һәкк ет,Китаба јаз.+Гој ҝәләҹәк ҝүн үчүнДаими шәһадәт олараг галсын.+   Чүнки онлар аси халгдыр,+ јаланчы нәсилдир,+Јеһованын ганунуну* ешитмәк истәмәјән сојдур.+ 10  Ҝөрүҹүјә “ҝөрмә”, Вәһј алана “бизә доғру вәһјләр сөјләмә”+ дејирләр. Дејирләр: “Бизә хош олан сөзләр сөјлә, ујдурма хәјаллар даныш,+ 11  Јолдан дөн, ҹығырдан чых. Јанымызда Исраилин Мүгәддәсинин адыны чәкмә”».+ 12  Буна ҝөрә Исраилин Мүгәддәси белә дејир: «Бу сөзү рәдд едиб+Јалана, сахтакарлыға ҝүвәндиниз,Онлара архаландыныз.+ 13  Бу тәгсириниз чатламыш дивар кими олаҹаг,Јыхылмаг үзрә олан гарын вермиш дивар кими, Гәфилдән, бир ҝөз гырпымында учаҹаг. 14  О, ири ҝил күп кими сынаҹаг,Чилик-чилик олаҹаг,Бир гырығы белә, оҹагдан көз ҝөтүрмәјә,Ҝөлмәчәдән* су ҝөтүрмәјә јарамајаҹаг». 15  Күлли-Ихтијар Јеһова, Исраилин Мүгәддәси белә дејир: «Мәнә сары дөнүб архајынлашсајдыныз, хилас олардыныз.Сакитлик вә етибар сизин ҝүҹүнүз оларды».+ Амма истәмәдиниз.+ 16  Әксинә, дединиз: «Хејр, ата миниб гачаҹағыг!» Бәли, гачаҹагсыныз. «Јүјрәк атлара миниб чапаҹағыг!»+ Елә сизи гованлар да јүјрәк олаҹаг.+ 17  Мин нәфәр бир нәфәрин һәдәсиндән әсәҹәк,+Беш нәфәрин һәдәсиндән гачаҹагсыныз,Сиздән галанлар дағ башындакы дирәк,Тәпә башындакы бајраг кими оланадәк.+ 18  Лакин Јеһова сәбирлә ҝөзләјир ки, сизә лүтф ҝөстәрсин,+О галхаҹаг ки, сизә мәрһәмәт ҝөстәрсин.+ Чүнки Јеһова һагг Аллаһдыр.+ Нә хошбәхтдир үмидини Она бағлајанлар*!+ 19  Ҹамаат Сиона, Јерусәлимә+ гајыдыб орада јашајанда артыг ағламајаҹагсан.+ Сән фәрјад едәндә О, сәнә лүтф ҝөстәрәҹәк, сәсини ешитҹәк сәнә һај верәҹәк.+ 20  Јеһова сәнә дәрди чөрәк кими, зүлмү су кими версә дә,+ Бөјүк Нәсиһәтчин артыг Өзүнү ҝизләтмәјәҹәк, Бөјүк Нәсиһәтчини+ өз ҝөзүнлә ҝөрәҹәксән. 21  Ишдир, саға вә ја сола дөнсән,+ гулағына архадан бу сәс ҝәләҹәк: «Јол будур.+ Бу јолла ҝет». 22  Ојма бүтләринизин ҝүмүш өртүјүнү, төкмә бүтләринизин гызыл өртүјүнү мурдарлајаҹагсыныз.+ Онлары ајбашы әскиси кими туллајыб дејәҹәксиниз: «Итил!»*+ 23  Онда Аллаһ сәпдијиниз тохумлара јағыш јағдыраҹаг,+ торпағын мәһсулу бол вә бәрәкәтли олаҹаг.+ О ҝүн мал-гараныз ҝениш отлагларда отлајаҹаг.+ 24  Саһәдә ишләјән өкүз вә ешшәк күрәклә, јаба илә соврулмуш, туршәнҝ гатылмыш јем јејәҹәк. 25  Бөјүк гырғын ҝүнүндә, гүлләләр јыхыланда һәр уҹа дағда, һәр һүндүр тәпәдә чајлар, архлар ахаҹаг.+ 26  Јеһова Өз халгынын сынығыны сарыдығы+ ҝүн, вурдуғу ағыр јараны сағалтдығы+ ҝүн бәдирләнмиш ајын ишығы ҝүнәш ишығы кими олаҹаг, ҝүнәш ишығы исә једди гат парлаг олаҹаг,+ једди ҝүнүн ишығы кими. 27  Будур, узаглардан Јеһованын адыГәзәби илә алышыб јанараг, топа булудларла ҝәлир. Ағзы һирсли сөзләрлә долудур,Дили јандырыб-јахан алов кимидир.+ 28  Онун руһу* боғаза чыхан сел кимидир,Халглары һәлак әләјиндә әләјәҹәк.Үммәтләри јолдан аздырмаг үчүн ағызларына јүјән тахаҹаг.+ 29  Сизин маһныныз исәБајрама һазырлашдығыныз ҝеҹә охунан маһны кими олаҹаг,+Үрәјиниз Јеһованын дағына, Исраилин Гајасына+ галхан,Ҝедә-ҝедә түтәк чалан адам кими ҹуша ҝәләҹәк. 30  Јеһова гүдрәтли сәсини+ ешитдирәҹәк.Шиддәтли гәзәблә, јандырыб-јахан аловла,+Лејсанла+, ҝөј ҝурултусујла,Долу+ илә енән голуну+ ашкар едәҹәк. 31  Јеһованын сәсиндән Ашшур ләрзәјә ҝәләҹәк;+О, ону дәјәнәклә вураҹаг.+ 32  Ашшурун үзәринә Јеһованын ендирдији ҹәза дәјәнәјинин һәр зәрбәсиГавал сәси, чәнҝ сәси илә мүшајиәт олунаҹаг,+О, јарағыны ојнадараг онларла вурушаҹаг.+ 33  Онун үчүн Тофет*+ артыг һазырдыр,Падшаһы үчүн дә һазырдыр.+ Одун галағы үчүн јери дәрин вә енли едиб,Орада чохлу одун вә ҝүҹлү алов вар. Јеһованын нәфәси пүскүрән күкүрд шырнағы кими,Ону јандырыб-јахаҹаг.

Һашијәләр

Јахуд нәсиһәтини.
Диҝәр вариант: чарһовуздан.
Јахуд Ону ҝөзләјәнләр.
Диҝәр вариант: туллајыб онлара «кир» дејәҹәксиниз.
Јахуд нәфәси. Лүғәтдә «руһ» сөзүнә бах.
Бурада Тофет мәһвин рәмзи олан мәҹази јанар јери билдирир.