Јагуб 1:1—27

 • Саламлар (1)

 • Сынаглара таб ҝәтирән хошбәхтдир (2—15)

  • Сынанмыш иманын дәјәри (3)

  • Иманла диләјин (5—8)

  • Нәфс ҝүнаһа вә өлүмә апарыр (14, 15)

 • Һәр бир ҝөзәл пај јухарыдандыр (16—18)

 • Сөзү ешидиб она әмәл етмәк (19—25)

  • Ҝүзҝүјә бахан адам (23, 24)

 • Пак вә гүсурсуз диндарлыг (26, 27)

1  Аллаһын вә Ағамыз Иса Мәсиһин гулу Јагубдан+ јер үзүнә сәпәләнмиш он ики гәбиләјә мәктуб: Сизә салам олсун!  Гардашлар, үзләшдијиниз мүхтәлиф сынаглары севинҹлә гаршылајын.+  Билин ки, сынанмыш иманыныз сиздә дөзүм һасил едир.+  Гој дөзүм өз ишини тамамласын ки, сиз камил вә һәр ҹәһәтдән сағлам оласыныз, һеч нәдә әскијиниз олмасын.+  Әҝәр сизләрдән киминсә һикмәти чатышмырса, гој һәр кәсә сәхавәтлә вә гынамадан верән+ Аллаһдан диләсин*+ вә она вериләҹәк.+  Амма гој иманла диләсин,+ зәррә гәдәр дә шүбһә етмәсин.+ Чүнки шүбһә едән адам күләјин галдырыб ора-бура чырпдығы дәниз далғасына бәнзәр.  Гој белә адам Јеһовадан һеч нә уммасын,  чүнки о, бүтүн ишләриндә гәтијјәтсиз+ вә сәбатсыз адамдыр.  Гој фағыр гардаш уҹалдылмасы илә,+ 10  варлы исә алчалдылмасы илә фәхр етсин,+ чүнки варлы адам чөл чичәји кими солуб ҝедәҹәк. 11  Неҹә ки ҝүнәш доғанда онун јандырыб-јахан истиси биткиләри гурудур, онларын чичәкләри төкүлүр вә ҝөзәллији итиб ҝедир, ејнилә, варлы адам да иш-ҝүҹүнүн ичиндә солуб ҝедәҹәк.+ 12  Сынаглара таб ҝәтирән адам хошбәхтдир.+ Чүнки о, бәјәнилиб Јеһованын Ону севәнләрә вәд етдији+ һәјат таҹыны алаҹаг.+ 13  Сынагларла үзләшәндә гој һеч кәс: «Аллаһ мәни сынаға чәкир», — демәсин, чүнки Аллаһ һеч кәси писликлә сынамыр вә Онун Өзүнү дә писликлә сынамаг мүмкүн дејил. 14  Лакин һәр кәс өз нәфси илә товланыб алданараг сынаныр.+ 15  Сонра нәфс бојлу галыб ҝүнаһ доғур, төрәдилмиш ҝүнаһ исә, өз нөвбәсиндә, өлүмә апарыр.+ 16  Әзиз гардашларым, алданмајын. 17  Һәр бир ҝөзәл пај вә һәр бир камил немәт јухарыдан,+ сәмави нурларын Атасындан назил олур.+ О, көлҝә кими дәјишкән дејил.+ 18  О, Өз ирадәсинә мүвафиг олараг, хилгәти арасында бир нөв нүбар+ олмағымыз үчүн бизи һәгигәт сөзү васитәсилә+ вар етди. 19  Әзиз гардашларым, бунлары унутмајын: һәр бир инсан ешитмәјә һазыр олмалы, данышмаға+ вә һирсләнмәјә тәләсмәмәлидир.+ 20  Чүнки инсанын гәзәби ону Аллаһ гаршысында салеһ етмир.+ 21  Буна ҝөрә дә өзүнүзү һәр ҹүр чиркабдан вә пислијин һәр зәррәсиндән* тәмизләјин+ вә сизи хилас етмәјә гадир олан сөзүн ичиниздә әкилмәсинә һәлимликлә јол верин. 22  Һәм дә сөзүн иҹрачысы олун,+ јанлыш фикирләрә алданыб ону тәкҹә ешитмәклә кифајәтләнмәјин. 23  Ким Аллаһын сөзүнү ешидир, амма әмәл етмирсә,+ о, ҝүзҝүдә өз сифәтинә бахан адама бәнзәјир. 24  О, өзүнә бахыр, сонра чыхыб ҝедир вә дәрһал ҝөрүнүшүнү унудур. 25  Анҹаг камил азадлыг ганунуна+ диггәтлә бахан вә она бағлы галан адам унутган динләјиҹи олмајыб ешитдикләринә әмәл етдији үчүн өз ишиндә хошбәхт олаҹаг.+ 26  Әҝәр кимсә диндар олдуғуну дүшүнүр, амма дилини ҹиловламырса,+ о, өз-өзүнү алдадыр вә онун диндарлығы бошдур. 27  Атамыз Аллаһын гаршысында пак вә гүсурсуз диндарлыг будур: чәтинликләрлә үзләшән+ јетимләрә+ вә дул гадынлара+ гајғы ҝөстәрәсән вә өзүнү бу дүнјада ләкәсиз сахлајасан.+

Һашијәләр

Јахуд даима диләсин.
Диҝәр вариант: чох писликдән.