Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Ваиз 2:1—26

МҮНДӘРИҸАТ

  • Сүлејманын ҝөрдүјү ишләр (1—11)

  • Инсан һикмәтинин мәһдудлуғу (12—16)

  • Зәһмәтин пучлуғу (17—23)

  • Јејиб-ичмәк вә зәһмәтдән зөвг (24—26)

2  Сонра үрәјимдә дедим: «Ҝәл зөвг-сәфанын дадына бах, ҝөр неҹәдир». Амма ҝөрдүм ки, бу да пучдур.   Ҝүлмәк һагда: «Дәлиликдир!» Зөвг-сәфа барәдә: «Нә фајдасы вар?» — дедим.  Гәрара алдым ки, шәрабын ләззәтини дадым,+ ҝөрүм ондан нә фајда вар, амма ағлымы ајыг сахладым. Һәтта сәфеһлији гојнума алдым ки, ҝөрүм сәма алтындакы бир нечә ҝүнлүк өмүрләриндә инсанлар үчүн ән јахшы шеј нәдир.  Бөјүк ишләр ҝөрдүм.+ Өзүмә евләр тикдим,+ үзүмлүкләр салдым.+  Бағчалар, бағлар салдым, ҹүрбәҹүр мејвә ағаҹлары әкдим.  Су һөвзәләри дүзәлтдим ки, мешәлији суварыб ағаҹлар бөјүдүм.  Гул-гарабаш алдым,+ евимдә нөкәрләрим доғулду. Мал-гарам, сүрүләрим Јерусәлимдә јашамыш сәләфләриминкиндән чох иди.+  Өзүмә гызыл, ҝүмүш јығдым,+ падшаһларда, әјаләтләрдә олан хәзинәләрдән топладым.+ Киши вә гадын ханәндәләр ҝәтирдим, бәшәр оғулларына бөјүк зөвг верән чохлу гадыным олду.  Јүксәлдим, мәндән габаг Јерусәлимдә јашајанларын һамысындан әзәмәтли олдум.+ Анҹаг һикмәтими итирмәдим. 10  Үрәјимин һеч бир истәјинә јох демәдим.+ Өзүмү һеч бир ләззәтдән мәһрум етмәдим, чүнки әлимин бүтүн зәһмәти көнлүмү шад едирди. Бу, әмәјимин мүкафаты иди.+ 11  Амма дөнүб әлләримин ҝөрдүјү бүтүн ишләрә, чәкдијим зәһмәтә баханда+ ҝөрдүм ки, һәр шеј пучдур, күләк далынҹа гачмаға бәнзәјир.+ Әслиндә, ҝүнәш алтында һеч нәјин дәјәри јохдур.+ 12  Сонра һикмәт, дәлилик вә ағылсызлығын нә олдуғуна диггәт вердим.+ Өз-өзүмә дүшүндүм: «Падшаһдан сонра ҝәлән индијәдәк ҝөрүлән ишләрдән артыг нә едә биләр ки?» 13  Анладым ки, ишыг гаранлыгдан үстүн олдуғу кими, һикмәт дә ағылсызлыгдан үстүндүр.+ 14  Һикмәтлинин ҝөзләри јериндәдир,+ ахмаг исә зүлмәтдә ҝәзир.+ Бир шеји дә баша дүшдүм: һәр икисини ејни агибәт ҝөзләјир.+ 15  Сонра үрәјимдә дедим: «Мәним дә агибәтим ахмағынкы кими олаҹаг».+ Бәс онда бу гәдәр һикмәтин мәнә нә фајдасы вар? Одур ки, үрәјимдә дедим: «Бу да пучдур». 16  Нә һикмәтли, нә дә ахмаг һәмишәлик јаддашларда галмајаҹаг.+ Ҝәләҹәкдә һамы унудулаҹаг. Һикмәтли ејнән ахмаг кими өләҹәк.+ 17  Беләҹә, һәјата нифрәт етдим,+ чүнки ҝүнәш алтында едилән һәр шеј мәнә ҹансыхыҹы ҝәлди, чүнки һәр шеј пучдур,+ күләк далынҹа гачмаға бәнзәјир.+ 18  Ҝүнәш алтында әмәк сәрф етдијим һәр шејә нифрәт етдим,+ чүнки онлары өзүмдән сонра ҝәләнә гојуб ҝедәҹәјәм.+ 19  Өзү дә ким билир, о, һикмәтли олаҹаг, јохса сәфеһ.+ Ди ҝәл, мәним ҝүнәш алтында әрсәјә ҝәтирмәк үчүн ағыл ишләдиб ҹан гојдуғум һәр шејә саһиблик едәҹәк. Бу да пучдур. 20  Ҝүнәш алтында чәкдијим бүтүн зәһмәтә ҝөрә үрәјимдә мәјус олдум. 21  Чүнки адам һикмәт, ағыл вә баҹарығыны сәрф едиб чалышыр, амма газандығы һеч бир зәһмәт чәкмәмиш адама галыр.+ Бу да пучдур, бөјүк дәрддир. 22  Ҝүнәш алтындакы бүтүн зәһмәтиндән, ону бу зәһмәтә сөвг едән истәкләриндән инсана нә фајда?+ 23  Чүнки ҝөрдүјү иш бүтүн өмрү боју она кәдәр вә мәјуслуг ҝәтирир,+ һеч ҝеҹәләр дә үрәји раһат олмур.+ Бу да пучдур. 24  Инсан үчүн јејиб-ичмәкдән, зәһмәтиндән зөвг алмагдан јахшы шеј јохдур.+ Ҝөрдүм ки, бу да Аллаһдандыр.+ 25  Мәҝәр мәндән јахшы јејиб-ичән вар?+ 26  Аллаһ разы галдығы адама һикмәт, елм вә севинҹ бәхш едир,+ ҝүнаһкара исә вар-дөвләт топламаг зәһмәтини верир ки, сонра јығдығыны Аллаһын разы галдығы бәндәјә сахласын.+ Бу да пучдур, күләк далынҹа гачмаға бәнзәјир.

Һашијәләр