Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Ҝөзләјин!

Ҝөзләјин!

«Ҝеҹикән кими ҝөрүнсә белә, ону ҝөзлә» (ҺӘБ. 2:3).

НӘҒМӘ: 128, 45

1, 2. Јеһованын хидмәтчиләриндә һәмишә һансы әһвал-руһијјә олуб?

ЈЕҺОВАНЫН хидмәтчиләри һәмишә пејғәмбәрликләрин јеринә јетмәсини ҝөзләјибләр. Мәсәлән, Әрәмја пејғәмбәр Јәһуданын дармадағын едиләҹәјини демишди. Бу пејғәмбәрлик е.ә. 607-ҹи илдә бабиллиләрин әли илә јеринә јетмишди (Әрм. 25:8—11). Әшија пејғәмбәр Јеһованын сүрҝүн олунмуш јәһудиләри јенидән Јәһудаја гајтараҹағыны хәбәр вериб демишди: «Нә хошбәхтдир үмидини Она бағлајанлар» (Әшј. 30:18). Аллаһын гәдим халгы илә бағлы пејғәмбәрлик едән Микә пејғәмбәр дә гәтијјәтлә демишди: «Мән исә ҝөзүмү Јеһоваја дикәҹәјәм» (Мик. 7:7). Һәмчинин әсрләр әрзиндә Аллаһын хидмәтчиләри Мәсиһлә бағлы пејғәмбәрликләрин јеринә јетмәсини ҝөзләјибләр (Лука 3:15; 1 Бут. 1:10—12) *.

2 Аллаһын мүасир хидмәтчиләри дә Мәсиһлә бағлы бәзи пејғәмбәрликләрин јеринә јетмәсини ҝөзләјирләр. Чүнки Мәсиһ тезликлә бүтүн әзаблара сон гојаҹаг. О, Аллаһын Падшаһлығы васитәсилә аллаһсыз инсанлары мәһв едәҹәк вә садиг инсанлары  Шејтанын әлиндә олан бу дәјишкән дүнјадан хилас едәҹәк (1 Јәһ. 5:19). Буна ҝөрә дә ҝәлин ајыг галаг вә бу шәр дүнјанын сүрәтлә өз сонуна доғру ирәлиләдијини јадымыздан чыхармајаг.

3. Әҝәр сонун ҝәлишини чохдандыр ҝөзләјириксә, биздә һансы суал јарана биләр?

3 Јеһованын хидмәтчиләри олан бизләр Онун ирадәсинин ҝөјдә олдуғу кими, јердә дә јеринә јетмәсини һәсрәтлә ҝөзләјирик (Мәт. 6:10). Бәзи диндашларымыз артыг хејли вахтдыр ки, бу дүнјанын сонуну ҝөзләјирләр. Буна ҝөрә дә онларда суал јарана биләр: «Һансы сәбәбә ҝөрә сону ҝөзләмәлијик?» Ҝәлин бу суалын ҹавабына бахаг.

НӘЈӘ ҜӨРӘ ҜӨЗЛӘМӘЛИЈИК?

4. Ҝөзләмәк үчүн әсас сәбәбимиз нәдир?

4 Мүгәддәс Китабда бирмәналы шәкилдә ҝөстәрилир ки, биз бу дүнјанын мәһвини ҝөзләмәлијик. Иса Мәсиһ давамчыларына ојаг галмағы тапшырмышды (Мәт. 24:42; Лука 21:34—36). Бу да өз-өзлүјүндә ҝөзләмәк үчүн тутарлы сәбәбдир. Белә ки, бу, Мәсиһин әмридир! Бу саһәдә Јеһованын тәшкилаты нүмунәдир. Нәшрләримиздә дөнә-дөнә мәсләһәт ҝөрүлүр ки, Јеһованын ҝүнүнү бәрк-бәрк јадда сахлајыб ҝөзләјәк вә үмидимизи Аллаһын вәд етдији јени дүнјаја бағлајаг. (2 Бутрус 3:11—13 ајәләрини охујун.)

5. Нәјә ҝөрә инди ојаг галмаг хүсусилә ваҹибдир?

5 Әҝәр әсрләр өнҹә јашамыш мәсиһиләр Јеһованын ҝүнүнү ҝөзләмәли идиләрсә, онда бу, бизим үчүн хүсусилә ваҹибдир. Чүнки биз Мәсиһин һүзуру дөврүндә јашајырыг. Онун һүзурунун әламәти 1914-ҹү илдән ајдын ҝөрүнүр вә дөврүн јекунунда јашадығымызы сүбут едир. Мәсәлән, Иса Мәсиһин пејғәмбәрлик етдији кими дүнјанын вәзијјәти ҝүнү-ҝүндән писләшир вә мүждә бүтүн дүнјада тәблиғ олунур (Мәт. 24:3, 7—14). Иса Мәсиһ ахырзаманын нә гәдәр чәкәҹәјини демәмишди, буна ҝөрә дә биз хүсусилә ајыг-сајыг олмалыјыг.

6. Һарадан билирик ки, сон јахынлашдыгҹа вәзијјәт даһа да пис олаҹаг?

6 Биздә суал јарана биләр: бәлкә дөврүн сону ҝәләҹәкдә, вәзијјәт лап писләшәндә олаҹаг? Дүздүр, Мүгәддәс Китабда јазылыб ки, ахырзаманда писликләр лап чохалаҹаг (2 Тим. 3:1, 13; Мәт. 24:21; Вәһј 12:12). Демәли, инди вәзијјәт нә гәдәр пис олса да, ҝәләҹәкдә даһа да бетәр олаҹаг.

7. Мәтта 24:37—39 ајәләринә әсасән, ахырзаманда дүнјада вәзијјәт неҹә олаҹаг?

7 Бәс сизҹә, бөјүк мүсибәт башламаздан әввәл вәзијјәт нә дәрәҹәдә писләшәҹәк? (Вәһј 7:14). Бәзиләри елә фикирләшә биләр ки, һәр өлкәдә мүһарибә олаҹаг, ҹамаат гуру чөрәјә мөһтаҹ галаҹаг вә евиндә хәстәси олмајан адам галмајаҹаг. Белә вәзијјәтдә һәтта һеч нәјә инанмајан инсанлар үчүн дә ајдын оларды ки, Мүгәддәс Китабдакы пејғәмбәрлик јеринә јетир. Анҹаг Иса Мәсиһ демишди ки, әксәр инсанлар онун һүзуруна мәһәл гојмајаҹаг вә башлары ҝүндәлик ишләрә гарышаҹаг, бир дә ҝөрәҹәкләр ки, артыг сон ҝәлиб. (Мәтта 24:37—39 ајәләрини охујун.) Беләликлә, Мүгәддәс Китаба әсасән, ахырзаманда дүнјадакы вәзијјәт о дәрәҹәдә пис олмајаҹаг ки, инсанлар сонун јахын олдуғуна инансын (Лука 17:20; 2 Бут. 3:3, 4).

8. Исанын ојаг галмаг әмринә әмәл едәнләр нәји ајдын ҝөрүрләр?

8 Диҝәр тәрәфдән, Мәсиһин һүзурунун  әламәтинин мәгсәди онун давамчыларыны һансы дөврдә јашадыгларындан хәбәрдар етмәкдир. Демәли, бу әламәт кифајәт гәдәр ајдын олмалыдыр ки, онлар ону ҝөрүб Исанын ојаг галын мәсләһәтинә әмәл етсинләр (Мәт. 24:27, 42). Бу әламәт 1914-ҹү илдән бәри сезилир. Һәмин вахтдан онун мүхтәлиф ҹәһәтләри јеринә јетир. Шүбһә јохдур ки, биз инди дөврүн јекунунда јашајырыг вә бу мүддәт сонсуз олараг давам етмәјәҹәк. Јеһова Аллаһ артыг бу шәр дүнјаны мәһв етмәк үчүн вахт тәјин едиб.

9. Һансы сәбәбләрә ҝөрә бу шәр дүнјанын сонуну ҝөзләмәлијик?

9 Бәс нәјә ҝөрә мәсиһиләр бу шәр дүнјанын сонуну ҝөзләмәлидирләр? Чүнки онлар Иса Мәсиһә итаәт едирләр. Һәмчинин биз онун һүзурунун әламәтини ҝөрүрүк. Биз һәр дејиләнә кор-коранә инанмырыг, ҝөзләмәјимизин тутарлы сәбәби вар. Мүгәддәс Китабдакы дәлилләр бизи ајыг-сајыг галмаға, сәрвахт олмаға вә бу шәр дүнјанын сонуну ҝөзләмәјә тәшвиг едир.

НӘ ВАХТАДӘК?

10, 11. а) Иса шаҝирдләрини нәјә һазырламышды? б) Әҝәр сон ҝөзләдикләриндән ҝеҹ ҝәлсәјди, Иса шаҝирдләринә нә етмәји тапшырмышды? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

10 Бизләрдән чоху онилликләрдир ки, руһани ҹәһәтдән ајыг-сајыглығымызы горујуруг. Анҹаг ҝәлин јол вермәјәк ки, өтән илләр бизим әзмимизи зәифләтсин. Иса Мәсиһ бу шәр дүнјаны мәһв етмәјә ҝәләндә биз һазыр олмалыјыг. Иса Мәсиһин өз давамчыларына дедији сөзләри унутмајын: «Диггәтли олун, ојаг галын, чүнки тәјин едилмиш вахты билмирсиниз. Бу, башга өлкәјә јолланан бир адамын өз евинин нәзарәтини нөкәрләрә тапшырыб һәрәсинә бир иш вермәсинә, гапычыја да ојаг галмағы бујурмасына бәнзәјир. Буна ҝөрә дә ојаг галын, чүнки ев саһибинин нә вахт ҝәләҹәјини: ахшам, ҝеҹә јарысында, хоруз банында, јахуд сәһәр тездән ҝәләҹәјини билмирсиниз. Елә олмасын ки, о, гәфил ҝәләндә сизи јатмыш тапсын. Сизә дедијими һамыја дејирәм: ојаг галын!» (Марк 13:33—37).

11 Мәсиһин давамчылары онун һүзурунун 1914-ҹү илдә башладығыны биләндә анладылар ки, сон истәнилән вахт ҝәлә биләр. Одур ки, онлар тәблиғ ишини ҝенишләндирәрәк сонун ҝәлишинә һазырлашдылар. Иса билдирмишди ки, о, ҝеҹ — «хоруз банында, јахуд сәһәр тездән» ҝәлә биләр. Әҝәр бу, белә олсајды, онун давамчылары нә етмәли идиләр? О демишди: «Ојаг галын». Әҝәр биз узун замандыр ҝөзләјириксә, бу, о демәк дејил ки, сона һәлә чох вар, јахуд да биз о ҝүнү ҝөрмәјәҹәјик.

12. Һәбгуг Јеһовадан нә сорушду вә Аллаһ она неҹә ҹаваб верди?

12 Ҝөтүрәк Һәбгуг пејғәмбәри. Јеһова она Јерусәлимин мәһв едиләҹәјини халга сөјләмәји тапшырмышды. Артыг ондан габаг бир чох пејғәмбәрләр узун илләр иди ки, бу хәбәри бәјан едирдиләр. Һәбгуг пејғәмбәр ҝөрүрдү ки, вәзијјәт лап писләшиб, шәр адам салеһи тәкләјир, һагг-әдаләт әјилиб. Бу сәбәбдән о, Јеһовадан сорушмушду: «Еј Јеһова, нә вахтадәк имдад диләјәҹәјәм?» Пејғәмбәрин бу суалына Јеһова бирбаша ҹаваб вермәди, анҹаг садиг гулуну әмин етди ки, шәһәрин мәһви ҝеҹикмәјәҹәк. Аллаһ Һәбгуга ҝөзләмәји бујурду. (Һәбгуг 1:1—4; 2:3 ајәләрини охујун.)

13. Һәбгугун ағлындан нәләр кечә биләрди вә нәјә ҝөрә онун белә фикирләшмәси дүзҝүн олмазды?

13 Тәсәввүр едәк ки, Һәбгуг руһдан  дүшүб фикирләшир: «Ҝөр нә вахтдандыр Јерусәлимин мәһви олаҹағыны дејирләр. Бәлкә һәлә чох вар? Нә ваҹибдир ки, бу барәдә пејғәмбәрлик едим? Шәһәр бирдән-бирә мәһв олан дејил ки. Буну башгалары пејғәмбәрлик едәр». Һәбгуг белә фикирләшсәјди, Јеһова ондан разы галмазды вә бабиллиләр Јерусәлими мәһв едән вахт һәјатыны итирәрди.

14. Нәјә ҝөрә әмин ола биләрик ки, ҝөзләдијимизә ҝөрә пешман олмајаҹағыг?

14 Тәсәввүр един ки, јени дүнјадасыныз. Сон ҝүнләрлә бағлы дејилмиш бүтүн пејғәмбәрликләр Јеһованын дедији кими јеринә јетиб. Һадисәләрин неҹә баш вердији барәдә фикирләшәндә Јеһоваја етибарыныз артаҹаг вә Онун башга вәдләрини дә јеринә јетирәҹәјинә даһа да әмин олаҹагсыныз. (Јушә 23:14 ајәсини охујун.) Биз дөврләри вә тарихләри тәјин етмәк ихтијарына саһиб олан Аллаһа шүкүр едәҹәјик ки, вахтилә бизә һәр шејин сонунун јахын олдуғуну јадда сахлајараг јашамағы нәсиһәт едиб (Һәв. 1:7; 1 Бут. 4:7).

ҜӨЗЛӘЈӘРКӘН ФӘАЛ ОЛУН

Мүждәни ҹан-дилдән тәблиғ едирсиниз? (15-ҹи абзаса бахын)

15, 16. Нәјә ҝөрә тәблиғ етмәк индики зәманәдә ән ағыллы һәрәкәтдир?

15 Јеһованын тәшкилаты бүтүн һәјатымызы хидмәтә ҹәмләмәји бундан сонра да бизә хатырладаҹаг. Белә хатырлатмалар садәҹә башымыз хидмәтә гарышсын дејә едилмир, бу хатырлатмаларын мәгсәди һәм дә одур ки, биз Мәсиһин һүзурунун әламәтинин һазырда јеринә јетдијини јаддан чыхармајаг. Ағыллы адам бу дөврдә мүждәни сәјлә тәблиғ едәрәк Падшаһлығы вә Аллаһын тәләб етдији салеһлији һәр шејдән үстүн тутмалыдыр (Мәт. 6:33; Марк 13:10).

16 Бир баҹы демишди: «Аллаһын Падшаһлығы һагда мүждәни тәблиғ етмәклә биз, инсанлары дүнјанын башынын үстүнү кәсдирән фәлакәтдән хилас едә биләрик». Фәлакәтдән хилас олмағын нә демәк олдуғуну о, өз тәҹрүбәсиндән билир. Белә ки, 1945-ҹи илдә ән дәһшәтли ҝәми гәзаларындан бири баш вермишди: «Уилјам Густлоф» адлы ҝәми батмышды. Анҹаг баҹы әри илә бирликдә хилас олмушду. Һәтта белә бир фәлакәт вахты да, инсан нәјин ваҹиб олдуғуну нәзәрдән гачыра биләр. Бир гадын һәмин вахт фәрјад едирди: «Чамаданларым! Чамаданларым! Гызылларым! Бүтүн гызылларым кабинәдә галды. Һәр шејими итирдим!» Анҹаг ондан фәргли олараг, бәзи сәрнишинләр өзләрини тәһлүкәјә атыб буз кими судан инсанлары хилас едирдиләр. Һәмин фәдакар сәрнишинләр кими, биз дә инсанлара көмәк етмәк үчүн әлимиздән ҝәләни едирик. Биз тәблиғ  ишинин ваҹиблијини һәмишә јадда сахлајырыг вә нә гәдәр ки ҝеҹ дејил инсанлара дүнјаны һаглајан фәлакәтдән хилас олмаға көмәк едирик.

Вердијиниз гәрарлар сизә сајыг галмаға көмәк едир? (17-ҹи абзаса бахын)

17. Нәјә ҝөрә биз инанырыг ки, сон һәр ан ҝәлә биләр?

17 Дүнјадакы һадисәләр ајдын шәкилдә ҝөстәрир ки, Мүгәддәс Китаб пејғәмбәрлији јеринә јетир вә бу шәр дүнја тезликлә дағылаҹаг. Биз «он бујнуз» вә «вәһши һејван»ын јалан динин дүнја империјасы олан Бөјүк Бабили мәһв етмәсини ҝөзләјирик (Вәһј 17:16). Анҹаг дүшүнмәмәлијик ки, дүнјадакы һадисәләрин ҹәрәјан едиб о мәгама чатмасы үчүн чох вахт лазымдыр. Ҝәлин унутмајаг ки, Бөјүк Бабили мәһв етмәји «он бујнуз»ун вә «вәһши һејван»ын үрәјинә Аллаһ гојаҹаг вә бу, бир ан ичиндә, истәнилән вахт ола биләр (Вәһј 17:17). Бу дүнја чох чәкән дејил. Она ҝөрә биз Исанын бу хәбәрдарлығына гулаг асмалыјыг: «Өзүнүзә фикир верин, үрәјинизи гарынгулулуг, сәрхошлуг вә һәјатын гајғылары илә јүкләмәјин ки, о ҝүн үстүнүзә тор кими гәфләтән, бир ан ичиндә ҝәлмәсин» (Лука 21:34, 35; Вәһј 16:15). Ҝәлин сајыглығымызы горујаг, бундан сонра да Јеһоваја хидмәт едәк вә архајын олаг ки, Јеһова «Она тәвәккүл едәнләр уғрунда һәрәкәтә кечир» (Әшј. 64:4).

18. Нөвбәти мәгаләдә биз нәдән данышаҹағыг?

18 Бу шәр дүнјанын сонуну ҝөзләјә-ҝөзләјә ҝәлин Јәһуданын мәсләһәтинә әмәл едәк: «Әзиз гардашлар, өзүнүзү сон дәрәҹә мүгәддәс иманынызын тәмәли үзәриндә мөһкәмләндирмәклә вә мүгәддәс руһла дуа етмәклә, Ағамыз Иса Мәсиһин әбәди һәјата апаран мәрһәмәтини ҝөзләјәркән Аллаһын мәһәббәтиндән ајрылмајын» (Јһд. 20, 21). Бәс биз Аллаһын вәд етдији јени дүнјаны һәсрәтлә ҝөзләдијимизи неҹә ҝөстәрә биләрик? Нөвбәти мәгаләдә мәһз бундан данышылыр.

^ абз. 1 Мәсиһлә бағлы дејилән бәзи пејғәмбәрликләр вә онларын јеринә јетмәси һагда өјрәнмәк үчүн «Мүгәддәс Китаб әслиндә нә өјрәдир?» китабынын 200-ҹү сәһифәсинә бахын.