Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ваиз 9:1—18

МҮНДӘРИҸАТ

  • Һамынын агибәти бирдир (1—3)

  • Фани һәјатдан һәзз ал (4—12)

    • Өлүләр һеч нә билмир (5)

    • Мәзарда һәјат јохдур (10)

    • Вахт вә тәсадүф (11)

  • Һикмәтә һәмишә дәјәр верилмир (13—18)

9  Бүтүн бунлары үрәјимдә арашдырдым. Бу гәнаәтә ҝәлдим ки, салеһләр дә, мүдрикләр дә, онларын ишләри дә Аллаһын әлиндәдир.+ Инсанлар өзләриндән өнҹә олмуш севҝидән вә нифрәтдән хәбәрдар дејилләр.  Һамынын агибәти бирдир:+ салеһин дә, писин дә,+ јахшынын да, тәмизин дә, натәмизин дә, гурбан ҝәтирәнин дә, гурбан ҝәтирмәјәнин дә. Јахшы адамын сону ҝүнаһкарынкы кими олаҹаг; анд ичәнин дә сону анд ичмәкдән горханынкы кими олаҹаг.  Ҝүнәш алтында мөвҹуд олан бир дәрд вар: һәр кәсин агибәти ејни+ олдуғу үчүн инсанларын үрәји писликлә долудур. Нә гәдәр ки јашајырлар, үрәкләриндә дәлилик вар. Сонра исә өлүб ҝедирләр.  Инсан нә гәдәр ки сағдыр, онун үчүн үмид вар, неҹә ки дири ит дә өлү ширдән јахшыдыр.+  Дириләр өләҹәкләрини билир,+ лакин өлүләр һеч нә билмир.+ Артыг онлара һеч бир музд верилмир, чүнки онларын хатирәси дә унудулуб.+  Онларын севҝиси дә, нифрәти дә, пахыллығы да јох олуб. Ҝүнәш алтында ҝөрүлән һеч бир ишдә артыг пајлары јохдур.+  Ҝет шад-хүррәм чөрәјини је, шән үрәклә шәрабыны ич,+ чүнки Аллаһ сәнин ишләриндән разыдыр.+  Гој һәмишә палтарын ағ* олсун, башындан әтирли јағ әскик олмасын.+  Аллаһын ҝүнәш алтында сәнә вердији фани өмрүндә, фани һәјатынын бүтүн ҝүнләриндә севҝили арвадынла һәјатдан кам ал.+ Чүнки бу, сәнин һәјатда пајын, ҝүнәш алтында чәкдијин зәһмәтин мүкафатыдыр.+ 10  Әлиндән нә ҝәлирсә, вар ҝүҹүнлә ет, чүнки ҝедәҹәјин Мәзарда* нә иш, нә нијјәт, нә елм, нә дә һикмәт вар.+ 11  Ҝүнәш алтында бир шеј дә ҝөрдүм: гачышы һәмишә бәрк гачанлар удмур, дөјүшдә һәмишә иҝидләр галиб ҝәлмир.+ Чөрәк һәмишә мүдрикләрә, вар-дөвләт һәмишә ағыллылара нәсиб олмур,+ уғуру да һәмишә биликли адам газанмыр.+ Чүнки һамысынын габағына вахт вә тәсадүф чыхыр. 12  Инсан өз вахтыны билмир.+ Балыг амансыз тора, гуш тәләјә дүшдүјү кими, инсан өвладыны да гәфил ҝәлән фәлакәт ҝүнү о ҹүр јахалајыр. 13  Ҝүнәш алтында һикмәтлә бағлы бир шеј ҝөрдүм, мәнә чох тәсир етди: 14  әһалиси аз, балаҹа бир шәһәр варды. Бир ҝүҹлү падшаһ һүҹум чәкиб шәһәри мүһасирәјә алды, әтрафында бөјүк мүһасирә гурғулары гурду. 15  Һәмин шәһәрдә касыб, амма ағыллы бир адам вар иди. О, өз һикмәти илә шәһәри хилас етди. Лакин һеч кәс бу касыбы хатырламады.+ 16  Өз-өзүмә дедим: «Һикмәт гүдрәтдән үстүндүр,+ лакин касыбын һикмәтинә һәгарәт едилир, онун сөзләринә мәһәл гојулмур».+ 17  Һикмәтли адамын сакит-сакит дедији сөзләрә гулаг асмаг ахмагларын арасындакы башчынын гышгырығына диггәт вермәкдән јахшыдыр. 18  Һикмәт һәрб силаһындан үстүндүр, лакин тәк бир ҝүнаһкар чохлу ҝөзәл шејләри мәһв едә биләр.+

Һашијәләр

Јәни јас палтары јох, шән овгата ишарә едән ачыг рәнҝли палтар.
Ибр. шеол. Лүғәтә бах.