Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Ефеслиләрә 2:1—22

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мәсиһлә бирликдә һәјата гајтарды (1—10)

  • Арадакы дивар дағыдылды (11—22)

2  Сиз тәгсир вә ҝүнаһ уҹбатындан өлү идиниз, Аллаһ исә сизи һәјата гајтарды.+  Бир заманлар тәгсир вә ҝүнаһларыныз ичиндә бу зәманәјә ујғун јашајырдыныз,+ һал-һазырда итаәтсиз адамларда фәалијјәт ҝөстәрән һаванын+, руһун+ һакимијјәтинин һөкмдарына ујмушдунуз.  Бәли, бир вахтлар һамымыз онларын арасында ҹисмани истәкләрә ујғун јашамыш,+ ҹисмимизин вә зеһнимизин арзуларынын+ далынҹа дүшәрәк башгалары кими анаданҝәлмә Аллаһын гәзәбинә лајиг идик*.+  Анҹаг мәрһәмәти бол олан+ Аллаһ бизә дујдуғу бөјүк мәһәббәтинә ҝөрә+  биз һәлә тәгсирләримиздә өлү икән, бизи Мәсиһлә бирликдә һәјата гајтарды.+ (Бәли, сиз лүтф сајәсиндә хилас олдунуз.)  Үстәлик, Мәсиһ Иса илә вәһдәтдә олан бизләри+ онунла бирликдә дирилтди вә ҝөјләрдә отуртду ки,  ҝәләҹәкдә лүтфүнүн мисилсиз зәнҝинлијини Мәсиһ Иса илә вәһдәтдә олан бизләрә сәхавәтлә нүмајиш етдирсин.  Сиз бу лүтф сајәсиндә иман васитәсилә+ хилас олмусунуз, амма буна өзүнүз наил олмамысыныз, бу, Аллаһын әнамыдыр.  Бәли, һеч кәсин өјүнмәјә сәбәби олмасын дејә, бу хилас әмәлләрин нәтиҹәси дејил.+ 10  Биз Аллаһын әлинин ишијик вә Мәсиһ Иса илә вәһдәтдә+ олдуғумуза ҝөрә јарадылмышыг+ ки, Аллаһын бизим үчүн габагҹадан гәрарлашдырдығы јахшы ишләри ҝөрәк. 11  Буна ҝөрә дә унутмајын ки, ҹисмән диҝәр халглардан олан сизләри инсан әли илә сүннәт едилмишләр бир вахтлар сүннәтсиз адландырырды. 12  О вахт сиз Мәсиһсиз идиниз, Исраил ҹәмијјәтиндән кәнарда галыб вәд әсасында бағланмыш әһдләрә јад идиниз.+ Бу дүнјада үмидсиз вә Аллаһсыз јашајырдыныз.+ 13  Бир вахтлар Аллаһдан узаг олан сизләр инди Мәсиһ Иса илә вәһдәтдәсиниз, онун ганы сајәсиндә Аллаһа јахынлашмысыныз. 14  Чүнки Мәсиһ бизә сүлһ ҝәтирди,+ ики тәрәфи бир-бириндән ајыран+ дивары дағытды вә бу ики тәрәфи бирләшдирди.+ 15  О, өз бәдәни илә дүшмәнчилији арадан галдырды, јәни һөкмләрдән вә әмрләрдән ибарәт Гануну ләғв етди ки, өзү илә вәһдәтдә олан ики тәрәфдән јени бир инсан јаратсын,+ сүлһү бәргәрар етсин вә 16  ишҝәнҹә дирәји*+ васитәсилә ики халгдан бир бәдән тәшкил едиб ону Аллаһла там барышдырсын. О, өз бәдәни илә дүшмәнчилији арадан галдырды.+ 17  О ҝәлиб сүлһ һаггындакы мүждәни һәм узагда олан сизләрә, һәм јахында оланлара бәјан етди, 18  чүнки онун сајәсиндә бизим, јәни һәр ики халгын бир руһ васитәсилә Аллаһа манеәсиз јахынлашмаг имканы вар. 19  Буна ҝөрә дә сиз артыг јаделли вә гәриб дејилсиниз,+ сиз мүгәддәсләрин сојдашы+ вә Аллаһын аиләсинин үзвләрисиниз.+ 20  Сиз һәвариләрдән вә пејғәмбәрләрдән+ ибарәт тәмәлин үзәриндә тикилмисиниз, бу тәмәлин ҝушә дашы исә Мәсиһ Исадыр.+ 21  Онунла вәһдәтдә олан вә бүтүн һиссәләри һәмаһәнҝ шәкилдә бирләшән+ бүтүн бина уҹала-уҹала Јеһова үчүн мүгәддәс мәбәд олур.+ 22  Беләликлә, Аллаһын Өз руһу илә мәскән салмасы үчүн онунла вәһдәтдә олан сизләрдән бир мәкан уҹалдылыр.+

Һашијәләр

Һәрфән: гәзәбин өвладлары идик.