Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Колослулара 1:1—29

МҮНДӘРИҸАТ

  • Саламлар (1, 2)

  • Булус колослуларын иманына ҝөрә шүкүр едир (3—8)

  • Онларын руһани тәрәггиси үчүн дуа едир (9—12)

  • Мәсиһин мүһүм ролу (13—23)

  • Булус јығынҹағын хејри үчүн чалышыр (24—29)

1  Аллаһын ирадәсилә Мәсиһ Исанын һәвариси олан Булусдан вә гардашымыз Тимутидән+  Мәсиһлә вәһдәтдә олан Колосдакы мүгәддәс вә вәфалы гардашлара мәктуб. Атамыз Аллаһдан ҝәлән лүтф вә сүлһ сизә јар олсун.  Сизин үчүн һәр дәфә дуа едәндә Аллаһа, Ағамыз Иса Мәсиһин Атасына шүкүр едирик,  чүнки Мәсиһ Исаја олан иманыныз вә бүтүн мүгәддәсләрә бәсләдијиниз мәһәббәт һаггында хәбәримиз вар.  Бу, сизин үчүн ҝөјләрдә горунуб сахланылан+ үмиддән доғур. Сиз бу үмид һаггында сизә чатдырылмыш һәгигәт хәбәри, јәни мүждә васитәсилә ешитмишдиниз.  Бу мүждә бүтүн дүнјада бар ҝәтириб јајылдығы кими,+ Аллаһын лүтфү һаггындакы һәгигәти ешидиб өјрәндијиниз ҝүндән бәри сиздә дә бар ҝәтириб јајылыр.  Сиз бизим кими гул олан әзизимиз Епафрасдан мәһз буну өјрәндиниз. Епафрас+ Мәсиһин садиг хидмәтчиси кими бизим јеримизә чалышыр.  Мүгәддәс руһун көмәји илә јетишдирдијиниз мәһәббәт һаггында да бизә о данышыб.  Буна ҝөрә дә биз буну ешитдијимиз ҝүндән бәри сиздән өтрү һәмишә дуа едир+ вә диләјирик ки, сиз Аллаһын ирадәси һаггындакы дәгиг биликлә ашыб-дашасыныз,+ буна там һикмәтлә вә руһун вердији дәрракә илә саһиб оласыныз.+ 10  Беләҹә, Јеһованын адына лајиг јашајасыныз ки, һәр бир јахшы ишдә бәһрә ҝәтирәрәк вә ҝет-ҝедә Аллаһы јахындан таныјараг+ Ону там разы саласыныз. 11  Һәр шејә севинҹлә вә сәбирлә таб ҝәтирмәк үчүн Онун шанлы гүдрәтиндән бөјүк ҝүҹ аласыныз+ 12  вә нурда олан мүгәддәсләрә+ чатаҹаг мирасдан пај алмаг үчүн сизи јарарлы едән Атаја шүкүр едәсиниз. 13  О, бизи зүлмәтин һакимијјәтиндән+ гуртарды вә севимли Оғлунун падшаһлығына көчүртдү. 14  Биз Оғулун фидјәси васитәсилә гуртулуша, јәни ҝүнаһларымызын әфвинә јетишмишик.+ 15  О, ҝөзәҝөрүнмәз Аллаһын бәнзәри,+ бүтүн хилгәтин илкидир.+ 16  Чүнки ҝөјдә вә јердә олан һәр шеј, ҝөрүнән вә ҝөрүнмәјән шејләр:+ тахт-таҹ, игтидар, һөкумәтләр, һакимијјәт онун васитәсилә јаранды. Һәр шеј онун васитәсилә+ вә онун үчүн јарадылыб. 17  О, һәр шејин әзәлидир,+ һәр шеј онун васитәсилә мөвҹуд олуб. 18  Оғул бәдәнин, јәни јығынҹағын башыдыр.+ О, башланғыҹдыр, илк дирилән одур.+ Беләҹә, о, һәр шејдә илкдир. 19  Чүнки Аллаһ һәр шејин онда тамамланмасыны,+ 20  онун васитәсилә јердәки вә ҝөјдәки шејләрин һамысыны Өзү илә барышдырмағы+ мәгбул билди. Бу барышыг онун ишҝәнҹә дирәји үзәриндә ахыдылмыш ганы васитәсилә+ мүмкүн олду. 21  Бәли, бир вахтлар ағлыныз пис ишләрә мејилли олдуғундан сиз Аллаһа гаршы јадлашмыш вә дүшмән олмушдунуз. 22  Инди исә О, ҹаныны* гурбан вермиш Оғлунун өлүмү васитәсилә сизи Өзү илә барышдырды ки, сизи мүгәддәс, пак вә гүсурсуз һалда Өз һүзуруна чыхарсын.+ 23  Әлбәттә, бунун үчүн ҝәрәк сиз иманынызы горујасыныз,+ иман тәмәли+ үзәриндә мөһкәм, мәтин дајаныб+ ешитдијиниз мүждәнин вердији үмиддән узаглашмајасыныз. Бу мүждә сәма алтында јашајанларын һамысына тәблиғ едилиб.+ Мән Булус да бу мүждәнин хидмәтчиси олмушам.+ 24  Инди мән сизин уғрунузда әзаб чәкдијимә севинирәм.+ Мән Мәсиһә ҝөрә пајыма дүшән изтирабларын һамысыны һәлә чәкиб гуртармамышам. Бу изтираблары онун бәдәни+ олан јығынҹаг+ уғрунда чәкирәм. 25  Сизин хејриниз үчүн Аллаһын мәнә һәвалә етдији нөкәрбашы вәзифәсинә+ әсасән, мән бу јығынҹағын хидмәтчиси олдум ки, Аллаһын сөзүнү, 26  јәни гәдим дөврләрдән, кечмиш нәсилләрдән ҝизләдилмиш+ мүгәддәс сирри+ там тәблиғ едим. Бу сирр инди Онун мүгәддәсләринә ачылыб.+ 27  Аллаһ диҝәр халглар арасында ачылан бу мүгәддәс сиррин+ мөһтәшәм зәнҝинлијини онлара билдирмәји мүнасиб билди. Бу сирр сизинлә вәһдәтдә олан Мәсиһдир, онун ҹалалына шәрик олмаг үмидидир.+ 28  Биз онун һаггында тәблиғ едирик, һәр кәсә нәсиһәт веририк, һәр кәси там һикмәтлә өјрәдирик ки, һәр бир инсаны Мәсиһин јеткин давамчысы кими Аллаһа тәгдим едәк.+ 29  Бу мәгсәдә чатмаг үчүн мән әлимдән ҝәләни едирәм вә мәндә бөјүк гүдрәтлә фәалијјәт ҝөстәрән ҝүҹүн сајәсиндә ҹанла-башла чалышырам.+

Һашијәләр

Јахуд бәдәнини.