Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

2 Салнамәләр 16:1—14

МҮНДӘРИҸАТ

  • Аса Арамла сазиш бағлајыр (1—6)

  • Һәнани Асаны мәзәммәт едир (7—10)

  • Асанын өлүмү (11—14)

16  Асанын һакимијјәтинин отуз алтынҹы илиндә Исраил падшаһы Баша+ Јәһудаја һүҹум етди вә Јәһуда падшаһы Асанын јанына ҝедиб-ҝәләнләрин гаршысыны алмаг үчүн Раманы+ мөһкәмләндирмәјә башлады.+  Онда Аса Јеһованын евиндәки вә падшаһын сарајындакы хәзинәдән гызыл-ҝүмүш ҝөтүрүб+ Дәмәшгдә јашајан Арам падшаһы Бәнһәдада+ ҝөндәрди вә деди:  «Мәнимлә сәнин, мәним атамла сәнин атан арасында сазиш вар. Мән сәнә гызыл вә ҝүмүш ҝөндәрирәм. Ҝәл, Исраилин падшаһы Баша илә бағладығын сазиши поз. Гој о, торпагларымдан чәкилсин».  Бәнһәдад Аса падшаһын сөзүнү гәбул етди вә сәркәрдәләрини Исраил шәһәрләринин үстүнә ҝөндәрди. Онлар Ијуну+, Даны+, Абил-Маими вә Нифталы шәһәрләриндәки бүтүн анбарлары дармадағын етдиләр.+  Баша бунлары ешидән кими Рамадакы тикинтини дајандырды.  Аса падшаһ бүтүн Јәһуданы сәфәрбәр етди. Онлар Башанын тикинтидә истифадә етдији дашлары,+ тирләри Рамадан+ дашыдылар. Аса падшаһ онларла Ҝибаны+ вә Миспаһы+ мөһкәмләндирди.  Һәмин вахт ҝөрүҹү Һәнани+ Јәһуда падшаһы Асанын јанына ҝәлиб деди: «Сән Аллаһын Јеһоваја јох, Арам падшаһына архаландығын үчүн Арам падшаһынын ордусу сәнин әлиндән гуртулду.+  Мәҝәр һәбәшләрин, ливијалыларын гошунлары аз иди? Онларын о гәдәр ҹәнҝ арабалары, сүвариләри вар иди. Амма Јеһова Она архаландығын үчүн онлары сәнә тәслим етди.+  Јеһова бүтүн јер үзүнү нәзәрдән кечирир ки,+ сидги-үрәкдән Она бағлы оланларын рифаһы үчүн ҝүҹүнү ҝөстәрсин.+ Сән исә ахмаглыг етдин, бундан сонра һәмишә мүһарибә ичиндә олаҹагсан».+ 10  Бу сөзләр Асаја тохунду. О, бәрк гәзәбләнди вә ҝөрүҹүнү зиндана салды. О вахт Аса башгаларына да зүлм етмәјә башлады. 11  Асанын илк ишләриндән сон ишләринә гәдәр һамысы Јәһуда вә Исраил падшаһларынын китабында јазылыб.+ 12  Һакимијјәтинин отуз доггузунҹу илиндә Асанын ајаглары хәстәлијә тутулду. Ҝет-ҝедә хәстәлији шиддәтләнди. Һәтта хәстә һалында да о, Јеһоваја јох, тәбибләрә үз тутду. 13  Аса һакимијјәтинин гырх биринҹи илиндә өлүб ата-бабаларына говушду.+ 14  Ону Давуд шәһәриндә+ өзү үчүн дүзәлтдији мөһтәшәм гәбирдә дәфн етдиләр. Ону балзамла, мүхтәлиф јағлардан хүсуси һазырланмыш әтирлә долу јатаға гојдулар.+ Һәмчинин онун шәрәфинә мисли ҝөрүнмәмиш мигдарда бухур јандырдылар.

Һашијәләр