Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Филиппилиләрә 4:1—23

МҮНДӘРИҸАТ

  • Бирлик, севинҹ вә дүзҝүн фикирләр (1—9)

    • Һеч нәјә ҝөрә нараһат олмајын (6, 7)

  • Филиппилиләрә бәхшишләринә ҝөрә тәшәккүр (10—20)

  • Салам-дуа (21—23)

4  Һәсрәтини чәкдијим, истәкли гардашларым, мәним фәрәһим вә башымын таҹы.+ Мәним әзизләрим, Рәббимизин јолунда бах белә мәтин олмалысыныз.+  Еводијаја вә Синтихијә төвсијә едирәм ки, Рәббә хидмәтдә һәмфикир олсунлар.+  Бәли, еј мәним садиг әмәкдашым, сәндән дә хаһиш едирәм ки, бу гадынлара көмәклик ҝөстәрәсән. Онлар Клемент вә адлары һәјат китабына јазылмыш диҝәр әмәкдашларымла бәрабәр мүждә уғрунда мәнимлә чијин-чијинә мүбаризә апарыблар.+  Рәббә хидмәтдә һәмишә севинин. Бир дә дејирәм, севинин!+  Гој һамы сизи дәрракәли*+ адам кими танысын. Рәбб јахындыр.  Һеч нәјә ҝөрә нараһат олмајын.+ Һәр мәсәлә барәдә диләјинизи дуа вә јалварышла, шүкр едә-едә Аллаһа билдирин.+  Онда Аллаһын һәр бир ағылдан үстүн олан сүлһү+ үрәјинизи+ вә фикирләринизи Мәсиһ Иса васитәсилә горујаҹаг.  Нәһајәт, гардашларым, доғру, ваҹиб, салеһ, пак, севилмәли, шәрәфли, нәҹиб, тәрифәлајиг нә варса, бунлар һагда дүшүнүн.+  Мәндән өјрәндијиниз, гәбул етдијиниз, мәндән ешитдијиниз вә ҝөрдүјүнүз шејләрә әмәл един.+ Онда сүлһ Аллаһы сизинлә олаҹаг. 10  Рәббин бир хидмәтчиси кими чох севинирәм ки, нәһајәт, мәним һаггымда јенидән дүшүнмәјә башламысыныз.+ Әлбәттә, әввәлләр дә дүшүнүрдүнүз, амма буну ҝөстәрмәјә имканыныз јох иди. 11  Елә билмәјин ки, буну корлуг чәкдијим үчүн дејирәм, ахы мән һәр бир шәраитдә нәјим варса, она гане олмағы өјрәнмишәм.+ 12  Мән касыбчылығын+ да, фираванлығын да нә олдуғуну билирәм. Истәр тох, истәр аҹ олум, истәр боллуг ичиндә, истәр еһтијаҹ ичиндә олум, һәр шејдә, һәр шәраитдә разы галмағын сиррини өјрәнмишәм. 13  Чүнки мәнә гүввәт верәнин сајәсиндә һәр шејә ҝүҹүм чатыр.+ 14  Бунунла белә, сағ олун ки, пис ҝүнүмдә мәнә көмәк етдиниз. 15  Еј филиппилиләр, ахы буну да билирсиниз ки, сиз мүждәни тәзә-тәзә өјрәнәндә, мән Македонијадан чыхдығым вахт сиздән башга һеч бир јығынҹаг нә мәнә көмәк етди, нә дә мәндән көмәк алды.+ 16  Мән Салоникидә оланда сиз еһтијаҹларым үчүн дүз ики дәфә мәнә јардым ҝөндәрдиниз. 17  Елә билмәјин ки, мән бәхшиш умурам, хејр, мән сиздә сизә даһа чох газанҹ ҝәтирәҹәк бәһрәләр ҝөрмәк истәјирәм. 18  Мәнә нә лазымдырса һәр шејим вар, лап артыгламасы илә. Бәли, Епафродитлә+ ҝөндәрдијиниз бәхшишләри аландан сонра һеч нәдән корлуг чәкмирәм. Бунлар хош әтир,+ Аллаһа хош ҝедән, Она мәгбул олан гурбанлардыр. 19  Бунун әвәзиндә мөһтәшәм сәрвәт саһиби олан Аллаһым Мәсиһ Иса васитәсилә бүтүн еһтијаҹларынызы там тәмин едәҹәк.+ 20  Атамыза вә Аллаһымыза әбәдијјәт боју алгыш олсун! Амин. 21  Мәсиһ Иса илә вәһдәтдә олан һәр бир мүгәддәсә мәним саламларымы чатдырын. Јанымдакы гардашлар да сизә салам ҝөндәрирләр. 22  Бүтүн мүгәддәсләр, хүсусән дә Сезарын ев әһли+ сизә салам дејир. 23  Гој Ағамыз Иса Мәсиһин лүтфү дүзҝүн әһвали-руһијјәдә олан сизләрә јар олсун.

Һашијәләр

Һәрфән: ҝүзәштә ҝедән.