Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

1 Падшаһлар 8:1—66

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әһд сандығы мәбәдә ҝәтирилир (1—13)

  • Сүлејман халга хитаб едир (14—21)

  • Һәср дуасы (22—53)

  • Сүлејман халга хејир-дуа верир (54—61)

  • Һәср мәрасими вә гурбанлар (62—66)

8  О заман Сүлејман Исраил ағсаггалларыны, бүтүн гәбилә башчыларыны, Исраилин нәсил башчыларыны топлады.+ Онлар Давуд шәһәриндән, јәни Сиондан+ Јеһованын Әһд сандығыны ҝәтирмәк үчүн Јерусәлимә, Сүлејман падшаһын јанына ҝәлдиләр.+  Једдинҹи ајда, етаним* ајында кечирилән бајрамда*+ бүтүн исраиллиләр Сүлејман падшаһын һүзурунда топлашдылар.  Бүтүн Исраил ағсаггаллары ҝәлди. Каһинләр сандығы галдырдылар.+  Онлар Јеһованын сандығыны, Һүзур чадырыны+, чадырдакы бүтүн мүгәддәс әшјалары ҝәтирдиләр. Бүтүн бунлары каһинләрлә лавилиләр дашыдылар.  Сүлејман падшаһ вә онун һүзуруна чағырылмыш бүтүн Исраил иҹмасы сандығын өнүндә иди. Саја-һесаба ҝәлмәјән мигдарда гојун, гарамал гурбан кәсилди.+  Каһинләр Јеһованын Әһд сандығыны ҝәтириб өз јеринә,+ мәбәдин ич отағына, Ән мүгәддәс јерә, кәррубларын ганады алтына гојдулар.+  Кәррубларын ганадлары сандыг гојулан јерин үстүнә ачылмышды вә кәррублар сандыгла шүвүлләрин үстүнә көлҝә салырды.+  Шүвүлләр+ елә узун иди ки, уҹлары ич отағын габағындакы Мүгәддәс јердән ҝөрүнүрдү, анҹаг бајырдан ҝөрүнмүрдү. Онлар бу ҝүнәдәк орададырлар.  Сандыгда ики даш лөвһәдән+ башга һеч нә јох иди. Муса онлары сандыға Һурибдә, Јеһова Мисирдән чыхан+ исраиллиләрлә әһд бағлајанда+ гојмушду.+ 10  Каһинләр Мүгәддәс мәкандан чыханда булуд+ Јеһованын евини долдурду.+ 11  Каһинләр булуда ҝөрә орада галыб хидмәт едә билмәдиләр. Чүнки Јеһованын еви Јеһованын ҹалалы илә долмушду.+ 12  О вахт Сүлејман деди: «Еј Јеһова! Сән демишдин ки, гаты гаранлыгда мәскән салаҹагсан.+ 13  Мән Сәнин үчүн әзәмәтли бир ев, әбәди мәскән салмаг үчүн мәкан тикдим».+ 14  Сонра падшаһ дөнүб ајаг үстә дуран Исраил иҹмасына хејир-дуа верди.+ 15  О деди: «Өз дили илә атам Давуда вәд верән, сонра да вәдини ҝерчәкләшдирән Исраилин Аллаһы Јеһоваја алгыш олсун! О демишди: 16  “Халгым Исраили Мисирдән чыхартдығым ҝүндән бәри адымы дашыјаҹаг ев+ тикмәк үчүн Исраил гәбиләләри арасындан шәһәр сечмәдим. Лакин Давуду сечдим ки, халгым Исраилин үзәриндә падшаһ олсун”. 17  Исраилин Аллаһы Јеһованын адына ев тикмәк атам Давудун үрәјинин арзусу иди.+ 18  Амма Јеһова атам Давуда демишди: “Сән адыма ев тикмәк истәјирсән. Нијјәтин јахшыдыр. 19  Лакин еви сән тикмәјәҹәксән, белиндән ҝәлән оғлун Мәним адыма ев тикәҹәк”.+ 20  Јеһова вәдини јеринә јетирди. Јеһованын вәд етдији кими, мән атам Давудун јеринә Исраил тахтында отурдум. Исраилин Аллаһы Јеһованын адына ев тикдим,+ 21  орада сандыг үчүн јер дүзәлтдим. Јеһованын ата-бабаларымызы Мисирдән чыхартдығы вахт онларла бағладығы әһд онун ичиндәдир».+ 22  Сүлејман бүтүн Исраил иҹмасынын өнүндә, Јеһованын гурбанҝаһы гаршысында дуруб әлләрини ҝөјә ачды.+ 23  О деди: «Еј Исраилин Аллаһы Јеһова! Нә јухарыда ҝөјләрдә, нә ашағыда јердә Сәнин кими Аллаһ јохдур.+ Сән әһдинә садигсән, сидги-үрәкдән өнүндә јеријән гулларына мәһәббәт ҝөстәрирсән.+ 24  Сән атама, гулун Давуда вердијин вәдә әмәл етдин. Өз дилинлә вәд етдин вә бу ҝүн һәмин вәди ҝерчәкләшдирдин.+ 25  Инди, еј Исраилин Аллаһы Јеһова, атама, гулун Давуда вердијин сөзү јеринә јетир. Сән демишдин: “Әҝәр оғулларын сәнин кими өнүмдә јерисәләр, јолларына фикир версәләр, онда һүзурумда Исраил тахтында һәмишә сәнин сүлалән олаҹаг”.+ 26  Еј Исраилин Аллаһы! Инди атама, гулун Давуда вердијин вәди ҝерчәкләшдир. 27  Бәс Аллаһ јердә јашајармы?+ Сән ҝөјләрә, ҝөјләрин ҝөјүнә сығмазсан,+ о ки галды мәним тикдијим евә!+ 28  Еј Аллаһым Јеһова! Гулунун дуасыны, лүтф диләјини динлә. Гулунун имдад чағырышыны, бу ҝүн өнүндә етдији дуасыны ешит. 29  Гој нәзәрин ҝеҹә-ҝүндүз бу евин, “адым бурада олаҹаг”+ дедијин јерин үстүндә олсун вә гулунун бу евә үз тутуб етдији дуаны ешит.+ 30  Бу гулунун лүтф диләјини вә бура үз тутуб дуа едән халгын Исраилин диләјини динлә, ҝөјләрдәки мәскәниндән ешит.+ Ешит вә бағышла.+ 31  Әҝәр кимисә башгасына гаршы ҝүнаһда тәгсирләндирәр вә ону анд ичдириб андын мәсулијјәти алтына саларларса, о да андын мәсулијјәти алтында бу евдәки гурбанҝаһынын өнүнә ҝәләрсә,+ 32  онда Сән ҝөјләрдән ешит вә гулларыны мүһакимә ет. Шәр адамы ҝүнаһкар чыхарыб еләдијини башына ҝәтир, салеһ адамы да ҝүнаһсыз елан едиб салеһлијинә ҝөрә мүкафатландыр.+ 33  Әҝәр халгын Исраил Сәнә гаршы ҝүнаһ етдијинә ҝөрә дүшмәнә мәғлуб оларса,+ бундан сонра Сәнә сары дөнүб адыны уҹа тутарса,+ бу евдә дуа едиб Сәндән лүтф диләјәрсә,+ 34  Сән ҝөјләрдән ешит вә халгын Исраилин ҝүнаһларыны бағышла, онлары әҹдадларына вердијин торпаға гајтар.+ 35  Халгын Сәнә гаршы ҝүнаһ етдијинә ҝөрә+ ҝөјләр бағлананда,+ јерә јағыш јағмајанда онлар бу јерә үз тутуб дуа едәр вә адыны уҹа тутарларса, онлары рам етдијин үчүн ҝүнаһларындан әл чәкәрләрсә,+ 36  Сән ҝөјләрдән ешит вә гулларынын, халгын Исраилин ҝүнаһыны бағышла. Беләҹә, онлара ҝетмәли олдуглары доғру јолу өјрәт,+ халгына ирс вердијин торпаға јағыш јағдыр.+ 37  Өлкәдә аҹлыг+, хәстәлик баш галдыранда, сәмум јели әсәндә, өлкәни киф+, чәјирткә сүрүсү, аҹҝөз һәшәратлар басанда, дүшмәнләр өлкәнин һансыса шәһәрини мүһасирәјә аланда, јахуд башга бир бәла, мәрәз јајыланда+ 38  бир бәндә, јахуд бүтүн халгын Исраил әлләрини бу евә тәрәф ачыб дуа етсә, Сәндән лүтф диләсә+ (ахы һәр кәс өз үрәјинин дәрдини билир),+ 39  Сән ҝөјләрдән, Өз мәскәниндән ешит,+ бағышла,+ дурма, һәр кәсә өз әмәлинә ҝөрә әвәз вер,+ чүнки Сән инсанын үрәјини ҝөрүрсән вә јалныз Сән инсанын үрәјиндәкиләриндән аҝаһсан.+ 40  Онда ата-бабаларымыза вердијин торпагда јашадығы бүтүн вахт әрзиндә халгын Сәндән горхар. 41  Һәмчинин халгын Исраилдән олмајан, узаг дијарлардан адыны тутуб ҝәлән јаделли+ 42  (чүнки онлар Сәнин бөјүк адын,+ ҝүҹлү әлин, гүввәтли голун һагда ешидәҹәкләр) бу евә үз тутуб дуа едәрсә, 43  Сән ҝөјләрдән, мәскәниндән+ ону ешит, јаделлинин Сәндән диләдији хаһиши јеринә јетир. Гој дүнјанын бүтүн халглары Сәнин адыны билсин, халгын Исраил кими, Сәндән горхсун.+ Гој билсинләр ки, тикдијим бу ев Сәнин адыны дашыјыр. 44  Еј Јеһова, әҝәр халгын Сәнин дедијин јолла дүшмәнлә мүһарибәјә ҝетсә,+ сечдијин шәһәрә,+ Сәнин адына тикдијим евә тәрәф үз тутуб дуа етсә,+ 45  ҝөјләрдән онларын дуасыны, лүтф диләјини ешит, онлар үчүн әдаләти бәргәрар ет. 46  Әҝәр онлар Сәнә гаршы ҝүнаһ етсәләр (чүнки елә адам јохдур ки, ҝүнаһ етмәсин)+ вә Сән гәзәбләниб онлары дүшмәнә тәслим етсән, дүшмәнләр онлары јахын-узаг өлкәләрә әсир апарсалар+ 47  вә орада ағыллары башларына ҝәлсә,+ әсарәтдә олдуглары өлкәдә Сәнә сары дөнсәләр,+ “ҝүнаһ етмишик, гәләт еләмишик, наһаг белә етдик”+ дејиб јалварсалар, лүтфүнү диләсәләр,+ 48  әсир ҝетдикләри јағы дијарында сидги-үрәкдән+, ҹан-дилдән Сәнә тәрәф дөнсәләр, ата-бабаларына вердијин өлкәјә, сечдијин шәһәрә, адына тикдијим евә тәрәф үз тутуб дуа етсәләр,+ 49  Сән ҝөјләрдән, мәскәниндән онларын дуасыны, лүтф диләјини ешит,+ онлар үчүн әдаләти бәргәрар ет. 50  Сәнә гаршы ҝүнаһ едән халгыны бағышла, Сәнә гаршы етдикләри бүтүн тәгсирләрин үстүндән кеч. Онлары әсир апаранларын үрәјинә рәһм сал ки, онларла мәрһәмәтлә даврансынлар,+ 51  чүнки онлар Мисирдән, дәмирәридән собадан чыхардығын+ халгын, ирсиндир.+ 52  Гулунун, халгын Исраилин лүтф диләјинә нәзәр сал,+ һәр дәфә Сәни чағыранда ешит.+ 53  Чүнки Сән, еј Күлли-Ихтијар Јеһова, әҹдадларымызы Мисирдән чыхаранда гулун Муса васитәсилә бәјан етдијин кими, онлары дүнјанын бүтүн халгларындан ајырыб Өзүнә ирс етмишдин».+ 54  Сүлејман Јеһоваја бу дуаны едиб лүтф диләјәндән сонра Јеһованын гурбанҝаһынын өнүндән, диз чөкүб әлләрини ҝөјә ачдығы јердән галхды.+ 55  Сонра дуруб уҹадан бүтүн Исраил иҹмасына хејир-дуа верди: 56  «Јеһоваја алгыш олсун! О вәд етдији кими, халгы Исраилә динҹлик верди,+ гулу Муса васитәсилә вердији ҝөзәл вәдләрин бир кәлмәси дә боша чыхмады.+ 57  Гој Аллаһымыз Јеһова ата-бабаларымыза јар олдуғу кими, бизә дә јар олсун!+ Гој О, һеч вахт бизи атмасын, тәрк етмәсин.+ 58  Гој О, үрәјимизи Өзүнә сары дөндәрсин+ ки, Онун јоллары илә ҝедәк, ата-бабаларымыза бујурдуғу әмрләрә, гајда-ганунлара, һөкмләрә риајәт едәк. 59  Гој лүтфүнү алмаг үчүн Јеһоваја етдијим бу јалварышлар ҝеҹә-ҝүндүз Аллаһымыз Јеһованын хатириндә олсун. Гој О, гулу вә халгы Исраил үчүн ҝүнбәҝүн әдаләти бәргәрар етсин вә 60  дүнјанын бүтүн халглары билсин ки, Јеһова Аллаһ тәкдир,+ Ондан башга Аллаһ јохдур!+ 61  Гој бу ҝүн олдуғу кими, үрәјиниз бүтүнлүклә Аллаһымыз Јеһоваја бағлы олсун,+ Онун гајда-ганунлары илә јеријиб әмрләринә бојун әјин». 62  Падшаһ вә онунла олан исраиллиләр Јеһованын һүзурунда чохлу сајда гурбан ҝәтирдиләр.+ 63  Сүлејман Јеһоваја үнсијјәт гурбанлары тәгдим етди.+ О, 22 000 гарамал вә 120 000 гојун гурбан ҝәтирди. Беләликлә, падшаһ вә исраиллиләр Јеһованын евинин ачылышыны етдиләр.+ 64  О ҝүн падшаһ Јеһованын евинин гаршысындакы һәјәтин ортасыны пак етди ки, јандырма гурбанларыны, тахыл тәгдимәләрини, үнсијјәт гурбанларынын пијини орада тәгдим етсин. Чүнки јандырма гурбанлары, тахыл тәгдимәләри, үнсијјәт гурбанларынын пији+ Јеһованын өнүндәки мис гурбанҝаһа+ јерләшмирди. 65  Һәмин вахт Сүлејман бүтүн Исраиллә, Ләбу-Һәмәсдән тутмуш Мисир вадисинәдәк+ өлкәнин һәр јериндән ҝәлән бөјүк иҹма илә Аллаһымыз Јеһованын өнүндә бајрам етди.+ Бајрам једди ҝүн вә даһа једди ҝүн, үмумиликдә он дөрд ҝүн давам етди. 66  Бајрамдан сонракы ҝүн о, халгы јола салды. Халг падшаһа алгыш охуја-охуја евинә ҝетди. Һамы Јеһованын гулу Давуда вә халгы Исраилә ҝөстәрдији кәрамәтә ҝөрә севиниб-шадланырды.+

Һашијәләр

Чардаглар бајрамы.