Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) август 2015

Бу сајда 2015-ҹи ил сентјабрын 28-дән октјабрын 25-дәк арашдырылаҹаг тәлим мәгаләләри јерләшир.

LIFE STORY

«Адалар шадлансын»

Рәһбәрлик Шурасында хидмәт едән Ҹефри Ҹексонун биографијасыны охујун.

Јеһованын сарсылмаз мәһәббәти барәдә дүшүнҹәләрә далын

Һәтта чәтин вахтларда да Јеһованын сизинлә олдуғуна неҹә әмин ола биләрсиниз?

Ҝөзләјин!

Бу дүнјанын сонуна јахынлашдыгҹа ојаг галмағымыз үчүн ики тутарлы сәбәбимиз вар.

Јени дүнјаја һазырлашаг

Аллаһын халгы, башга өлкәјә көчмәји планлашдыран адама бәнзәјир.

Ахырзаманда өзүнүзү пис достлугдан ҝөзләјин

Достлар садәҹә вахт кечирдијимиз адамлар дејил.

Мөмин гадын Јуһәннә

Исанын архасынҹа ҝетмәк үчүн о, һәјатыны неҹә дәјишмишди?

FROM OUR ARCHIVES

«Јеһова сизи Франсаја һәгигәти өјрәнмәјә ҝәтириб»

1919-ҹу илдә Франса илә Полша арасында бағланан иммиграсија илә бағлы сазишинин нәтиҹәләри ҝөзләнилмәз олду.