Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әшија 49:1—26

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јеһованын гулунун тапшырығы (1—12)

    • Халглар үчүн нур (6)

  • Исраил үчүн тәсәлли (13—26)

49  Еј адалар, Мәни динләјин,Еј узаг елләр, Мәнә диггәт верин!+ Мән һәлә доғулмамыш Јеһова мәни чағырды.+ Мән һәлә анамын бәтниндә икән О, адымы чәкди.   О, дилими* ити гылынҹтәк етди;Мәни әлинин көлҝәсиндә ҝизләтди.+ О, мәни ҹилаланмыш ох етди,Охданында ҝизләтди.   Мәнә деди: «Еј Исраил, сән Мәним гулумсан,+Сәнин үзәриндә ҹалалымы ҝөстәрәҹәјәм».+   Мән дедим: «Бош јерә зәһмәт чәкмишәм. Ҝүҹүмү һеч нәјә, һәдәр јерә сәрф етмишәм. Анҹаг мәним һакимим Јеһовадыр,Һаггымы Аллаһым верәҹәк».+   Инди исә анамын бәтниндә мәнә шәкил вериб өз гулу едән ЈеһоваМәнә Јагубу ҝери гајтармағы бујуруб ки,Исраил Онун јанына топлашсын.+ Мән Јеһованын ҝөзүндә шан-шөһрәтә јүксәләҹәјәм,Аллаһым мәним гүввәтим олаҹаг.   О деди: «Јагубун гәбиләләрини ајаға галдырмаг,Исраилдән сағ галанлары ҝери ҝәтирмәк үчүнГулум олмағын кифајәт дејил. Сәни һәм дә халглар үчүн нур етмишәм ки,+Вердијим ниҹат јерин нәһајәтләринә кими јетишсин».+  Һөкмдарларын гулу олан, инсанларын һәгарәт етдији,+ халгын нифрәт бәсләдији шәхсә Исраилин Гуртарыҹысы вә Мүгәддәси+ Јеһова дејир: «Сәни сечмиш Исраилин Мүгәддәсинә,+Садиг Аллаһ Јеһоваја ҝөрә+Падшаһлар ҝөрдүкләри гаршысында ајаға галхаҹаг,Әјанлар диз чөкәҹәк».   Јеһова белә дејир: «Илтифат вахты сәнә ҹаваб вердим,+Хилас ҝүнү сәнә көмәк етдим.+Сәни горудум ки, сәни халг үчүн әһд едим,+Горудум ки, өлкәни дирчәлдәсән,Виран галмыш ирсләри саһибләринә гајтарасан,+   Мәһбуслара: “Чыхын!”,+ Зүлмәтдә оланлара:+ “Ишыға чыхын!” — дејәсән. Онлар јоллар кәнарында отлајаҹаг,Бүтүн ҝедиш-ҝәлишли ҹығырлар* боју онлар үчүн отлаг олаҹаг. 10  Онлар аҹ, сусуз галмајаҹаглар,+Онлары гызмар ҝүнәш вурмајаҹаг,+ Чүнки онлара мәрһәмәт ҝөстәрән онлары јөнәлдәҹәк,+Онлары су гајнагларына апараҹаг.+ 11  Мән бүтүн дағларымы јола дөндәрәҹәјәм,Јолларым һүндүрлүкдән кечәҹәк.+ 12  Будур, узаглардан ҝәлирләр.+Кими шималдан, кими гәрбдән,Кими Синим дијарындан ҝәлир».+ 13  Еј ҝөјләр, севинҹ сәдалары јүксәлдин, еј јер, шадлан!+ Гој дағлар севиниб сәсини уҹалтсын,+ Чүнки Јеһова халгына тәсәлли верди,+Мәзлум бәндәләринә мәрһәмәт ҝөстәрди.+ 14  Сион исә дејирди: «Јеһова мәни атыб,+ Јеһова мәни унудуб».+ 15  Һеч ана сүдәмәр көрпәсини унудар?Мәҝәр бәтниндә дашыдығы баласына јазығы ҝәлмәз? Ана ушағыны унутса белә, Мән сәни һеч вахт унутмарам.+ 16  Бах, адыны овҹумун ичинә һәкк етдим. Сәнин диварларын даим ҝөзүмүн габағындадыр. 17  Оғулларын јејин-јејин ҝәлир. Сәни дағыдыб виран едәнләр сәндән кәнар олаҹаг. 18  Башыны галдырыб әтрафа бах. Һамысы топлашыб Јанына ҝәлир.+ Јеһова бәјан едир: «Варлығыма анд олсун,Онларла өзүнү бәзәјәҹәксән,Онлары ҝәлин кими үстүнә тахаҹагсан. 19  Бир вахт торпагларын виранә, бомбош галса да, харабалыға дөнсә дә,+Инди орада јашајанлара дарлыг едәҹәк,+Сәни тар-мар едәнләр+ сәндән узаг олаҹаг.+ 20  Мәһрумијјәт дөврүндә доғулан оғуллар сәнә дејәҹәк:“Бу јер мәнә дарлыг едир, Јашамаг үчүн бизә јер вер”.+ 21  Үрәјиндә дејәҹәксән:“Бунларын атасы кимдир?Ахы мән өвладларындан мәһрум олмуш сонсуз гадынам,Сүрҝүндәјәм, мәһбусам. Бунлары ким боја-баша чатдырыб?+ Ахы мән тәк галмышдым,+Бунлар һарадан чыхды?”»+ 22  Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: «Мән әлими галдырыб халглара,Бајрағымы галдырыб үммәтләрә ишарә едәҹәјәм.+ Онлар сәнин оғулларыны гуҹагларында,Гызларыны чијинләриндә ҝәтирәҹәкләр.+ 23  Падшаһлар гуллуғунда дураҹаг,+Шаһзадә гызлар сәнә дајә олаҹаг. Онлар өнүндә үз үстә дүшүб тәзим едәҹәк,+Ајағынын тозуну јалајаҹаглар,+Онда биләҹәксән ки, Мән Јеһовајам;Мәнә тәвәккүл едәнләр хәҹил олмаз».+ 24  Һеч ҝүҹлү адамын әлиндән әсирләри чыхартмаг олар?Залымын әлиндән әсирләри гуртармаг олар? 25  Јеһованын исә сөзү будур: «Ҝүҹлүнүн белә, әлиндән әсирләр чыхарылаҹаг,+Залымын белә, әлиндән әсирләр гуртарылаҹаг.+ Сизә гәним кәсиләнләрә гәним кәсиләҹәјәм.+Сизин оғулларынызы Мән хилас едәҹәјәм. 26  Сизә зүлм едәнләрә өз бәдәнләринин әтини једирдәҹәјәм,Ширин шәраб ичмиш кими өз ганларындан сәрхош олаҹаглар. Онда һамы биләҹәк ки, Мән Јеһовајам,+Сәнин хиласкарын+, гуртарыҹын+,Јагубун гүдрәтли Аллаһыјам».+

Һашијәләр

Һәрфән: ағзымы.
Диҝәр вариант: бүтүн чылпаг тәпәләр.