Мәтта 24:1—51

 • МӘСИҺИН ҺҮЗУРУНА ӘЛАМӘТ (1—51)

  • Мүһарибәләр, әрзаг гытлығы, зәлзәләләр (7)

  • Мүждә тәблиғ едиләҹәк (14)

  • Бөјүк мүсибәт (21, 22)

  • Инсан Оғлунун рәмзи (30)

  • Әнҹир ағаҹы (32—34)

  • Нуһ әјјамы (37—39)

  • Ојаг галын (42—44)

  • Садиг, јарамаз нөкәр (45—51)

24  Иса мәбәддән чыхыб ҝедәркән шаҝирдләри јахынлашыб она мәбәдин биналарыны ҝөстәрмәјә башладылар.  Иса онлара деди: «Бүтүн бунлары ҝөрүрсүнүз? Буну билин ки, бурада даш даш үстә галмајаҹаг, һәр шеј дағылаҹаг».+  Иса Зејтун дағында отураркән шаҝирдләри тәкликдә онун јанына ҝәлиб сорушдулар: «Бизә де, бунлар нә вахт баш верәҹәк? Сәнин һүзуруна*+ вә о дөврүн јекунуна* әламәт нә олаҹаг?»+  Иса онлара ҹаваб верди: «Диггәтли олун ки, һеч кәс сизи алдатмасын.+  Чүнки чохлары мәним адымла ҝәлиб “Мәсиһ мәнәм” дејәҹәк вә чохларыны алдадаҹаг.+  Сиз мүһарибә сәсләри, мүһарибә хәбәрләри ешидәҹәксиниз. Тәшвишә дүшмәјин. Бунлар баш вермәлидир, амма бу, һәлә сон дејил.+  Милләт милләтә гаршы, дөвләт дөвләтә гаршы галхаҹаг.+ Ҝаһ бурада, ҝаһ орада гытлыг,+ зәлзәләләр олаҹаг.+  Бүтүн бунлар бәлаларын* башланғыҹыдыр.  Сизә әзијјәт верәҹәкләр,+ сизи өлдүрәҹәкләр.+ Мәним адыма ҝөрә бүтүн халглар сизә нифрәт едәҹәк.+ 10  Бундан әлавә, чохлары иман јолундан дөнәҹәк, бир-бирини сатаҹаг вә бир-биринә нифрәт едәҹәк. 11  Чохлу јаланчы пејғәмбәр пејда олуб бир чохларыны алдадаҹаг.+ 12  Һәрҹ-мәрҹлик баш алыб ҝетдијиндән әксәр инсанларда мәһәббәт сојујаҹаг. 13  Лакин ахыра кими дөзән хилас олаҹаг.+ 14  Падшаһлыг һаггындакы бу мүждә халгларын һамысына шәһадәт олсун дејә,+ бүтүн јер үзүндә тәблиғ едиләҹәк вә сон о вахт ҝәләҹәк. 15  Буна ҝөрә дә Дәнјал пејғәмбәрин дедији виранәлик ҝәтирән ијрәнҹ шејин мүгәддәс јердә дурдуғуну ҝөрәндә+ (охујан дәрк етсин) 16  гој Јәһудијјәдә оланлар дағлара гачсын.+ 17  Евин дамында олан әшјалары ҝөтүрмәк үчүн евә дүшмәсин. 18  Тарлада олан үст палтарыны ҝөтүрмәк үчүн евә гајытмасын. 19  О ҝүнләрдә һамилә гадынларын, әмзикли аналарын вај һалына! 20  Дуа един ки, гачмағыныз гыша вә ја шәнбә ҝүнүнә тәсадүф етмәсин. 21  Чүнки о вахт елә бөјүк мүсибәт олаҹаг ки,+ беләси дүнја јаранандан бәри олмамышдыр вә бир даһа олмајаҹаг.+ 22  О ҝүнләр гысалдылмасајды, һеч кәс хилас ола билмәзди. Анҹаг сечилмишләрә ҝөрә о ҝүнләр гысалдылаҹаг.+ 23  О вахт сизә десәләр ки, “Мәсиһ бурададыр!”+ јахуд “орададыр!” инанмајын.+ 24  Чүнки јаланчы мәсиһләр вә јаланчы пејғәмбәрләр+ пејда олаҹаг. Онлар бөјүк әламәтләр вә мөҹүзәләр ҝөстәрәҹәкләр ки,+ мүмкүнсә, сечилмишләри дә јолдан чыхартсынлар. 25  Мән сизи хәбәрдар етдим. 26  Буна ҝөрә дә сизә: “Бахын, о, чөллүкдәдир”, — десәләр, ҝетмәјин. “Бахын, о, ичәри отаглардадыр”, — десәләр, инанмајын.+ 27  Неҹә ки шимшәк шәргдә чахыб гәрбә кими ҝөјүн үзүнү ишыгландырыр, инсан Оғлунун һүзуру заманы да белә олаҹаг.+ 28  Ҹәсәд һарададырса, гарталлар да ора јығышаҹаг.+ 29  О ҝүнләрдәки мүсибәтдән дәрһал сонра ҝүнәш зүлмәтә гәрг олаҹаг,+ ај ишыг сачмајаҹаг, улдузлар ҝөјдән дүшәҹәк вә ҝөјләрин гүввәләри сарсылаҹаг.+ 30  Сонра ҝөјдә инсан Оғлунун рәмзи пејда олаҹаг. Јер үзүнүн бүтүн гәбиләләри кәдәр ичиндә синә дөјәҹәк,+ инсан Оғлунун+ гүдрәтлә, ҹалал ичиндә булудларын үзәриндә ҝәлдијини ҝөрәҹәк.+ 31  О, ҝүҹлү кәрәнај сәси илә өз мәләкләрини ҝөндәрәҹәк вә онлар дүнјанын дөрд тәрәфиндән, ҝөјүн бир уҹундан о бири уҹунадәк Онун сечдикләрини јығаҹаглар.+ 32  Нүмунә үчүн әнҹир ағаҹыны ҝөтүрәк. Онун будаглары тумурҹуглајыб јарпаглары ҝөрүнәндә билирсиниз ки, јај јахындыр.+ 33  Сиз дә бүтүн бунлары ҝөрәндә билин ки, инсан Оғлу јахында, гапынын ағзындадыр.+ 34  Јадынызда сахлајын ки, бүтүн бунлар бу нәсил кечиб ҝетмәмиш баш верәҹәк. 35  Јер-ҝөј јох олуб ҝедәҹәк, амма мәним сөзләрим галаҹаг.+ 36  О ҝүнү вә сааты һеч кәс билмир:+ нә ҝөјдәки мәләкләр, нә дә Оғул. Буну јалныз Ата билир.+ 37  Чүнки Нуһун вахтында+ неҹә идисә, инсан Оғлунун һүзуру заманы да елә олаҹаг.+ 38  О вахт, дашгындан әввәл, Нуһ ҝәмијә минәнә гәдәр ҹамаат јејир, ичир, евләнир, әрә ҝедирди.+ 39  Дашгын ҝәлиб онларын һамысыны апармајынҹа һеч нәјә мәһәл гојмурдулар.+ Инсан Оғлунун һүзуру заманы да белә олаҹаг. 40  О вахт ики нәфәр тарлада олаҹаг, бири ҝөтүрүләҹәк, о бириси галаҹаг. 41  Ики гадын әлдәјирманында дән үјүдәҹәк, бири ҝөтүрүләҹәк, о бириси галаҹаг.+ 42  Буна ҝөрә дә ојаг галын, чүнки Ағанызын һансы ҝүн ҝәләҹәјини билмирсиниз.+ 43  Буну да билин ки, ев саһиби оғрунун нә вахт ҝәләҹәјини билсәјди,+ ојаг галарды вә евинин јарылмасына јол вермәзди.+ 44  Бунун үчүн сиз дә һазыр олун,+ чүнки инсан Оғлу ҝөзләмәдијиниз саатда ҝәләҹәк. 45  Евиндәки гуллугчулара вахтлы-вахтында јемәк вермәк үчүн ағанын онларын үзәринә гојдуғу садиг вә ағыллы* нөкәр, ҝөрәсән, кимдир?+ 46  Ағасы ҝәләндә ону иш башында тапса, хош онун һалына!+ 47  Әмин олун, ағасы бүтүн әмлакынын идарәсини она тапшыраҹаг. 48  Јох әҝәр о нөкәр јарамазлыг едиб үрәјиндә: “Ағам ҝеҹикир”,+ — дејәрсә, 49  галан нөкәрләри дөјәр вә әјјашларла јејиб-ичәрсә, 50  ағасы онун ҝөзләмәдији бир ҝүндә вә билмәдији саатда ҝәлиб+ 51  она ағыр ҹәза верәҹәк вә ону икиүзлүләрин јанына атаҹаг. Јарамаз нөкәр орада һөнкүр-һөнкүр ағлајыб дишләрини гыҹајаҹаг.+

Һашијәләр

Һүзур — мүәјјән јердә олма. Лүғәтә бах.
Һәрфән: доғум санҹыларынын.
Јахуд мүдрик, узагҝөрән, тәдбирли.