Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ефеслиләрә 5:1—33

МҮНДӘРИҸАТ

  • Тәмиз данышыг вә рәфтар (1—5)

  • Нур өвладлары кими јашајын (6—14)

  • Руһла долун (15—20)

    • Вахтын гәдрини билин (16)

  • Әрләрә вә арвадлара мәсләһәтләр (21—33)

5  Беләликлә, Аллаһын севимли өвладлары кими Она бәнзәмәјә чалышын,+  мәһәббәт јолунда јеријин,+ неҹә ки Мәсиһ бизи* севди+ вә өз ҹаныны бизим јолумузда* Аллаһа хош әтирли тәгдимә вә гурбан кими верди.+  Әхлагсызлығын, һәр ҹүр натәмизлијин, аҹҝөзлүјүн адыны белә, чәкмәјин,+ ахы бунлар мүгәддәсләрә јарашмыр.+  Һәмчинин аранызда абырсыз һәрәкәтләрә, ахмаг сөһбәтләрә вә әдәбсиз зарафатлара јер вермәјин+ (бунлар налајиг шејләрдир), әксинә, Аллаһа шүкүр един.+  Ахы сиз јахшы билирсиниз вә баша дүшүрсүнүз ки, нә әхлагсыз+, нә натәмиз, нә дә аҹҝөз адамын,+ башга сөзлә, бүтпәрәстин Мәсиһин вә Аллаһын Падшаһлығында пајы јохдур.+  Гој һеч кәс сизи пуч сөзләрлә алдатмасын, чүнки итаәтсиз адамлар садаладығым бу шејләрә ҝөрә Аллаһын гәзәбинә дүчар олаҹаглар.  Буна ҝөрә дә онларла алыб-верәҹәјиниз олмасын.  Чүнки сиз бир вахтлар зүлмәт идиниз, амма инди Ағаја мәхсус+ олдуғунуз үчүн нурсунуз,+ нур өвладлары кими дә јашајын.  Нурун бәһрәси исә һәр ҹүр јахшылыг, салеһлик вә һәгигәтдир.+ 10  Рәббә нәјин мәгбул+ олдуғуна даима әмин олун, 11  зүлмәтин јарарсыз ишләриндә әлиниз олмасын,+ әксинә, онлары ифша един, 12  чүнки онларын хәлвәтдә ҝөрдүјү ишләри адам дилә ҝәтирмәјә белә, утаныр. 13  Ифша едиләси һәр бир шеји нур үзә чыхарыр вә беләҹә, үзә чыхан һәр шеј нур олур. 14  Буна ҝөрә дә јазылыб: «Еј јатан, ојан, өлүләр арасындан галх+ ки, Мәсиһ сәнин үзәринә нур сачсын».+ 15  Диггәтли олун, дүшүнҹәсизләр кими јох, мүдрикләр кими һәрәкәт един вә 16  пис вахтда јашадығымызы нәзәрә алараг, вахтынызын гәдрини билин.+ 17  Буна ҝөрә дә ағылсыз давранмајын, Јеһованын ирадәсини даима гаврајын.+ 18  Һабелә, шәрабдан сәрхош оланаҹан ичмәјин,+ бу, инсаны адамлыгдан чыхарыр, әксинә, мүгәддәс руһла долун, 19  бир-биринизлә* данышанда мәзмурлар, Аллаһа мәдһләр, руһани нәғмәләр сөјләјин.+ Үрәјиниздә Јеһоваја мәдһ нәғмәләри охујун.+ 20  Ағамыз Иса Мәсиһин ады илә+ һәмишә, һәр шеј үчүн Атамыз Аллаһа шүкүр един.+ 21  Мәсиһә бәсләдијиниз еһтирамдан ирәли ҝәләрәк бир-биринизә табе олун.+ 22  Гој арвадлар Ағаја табе олур кими әрләринә табе олсунлар,+ 23  чүнки Мәсиһ јығынҹағын башы,+ бу бәдәнин хиласкары олдуғу кими, әр дә арвадынын башыдыр.+ 24  Бәли, јығынҹаг Мәсиһә табе олдуғу кими, арвадлар да һәр шејдә әрләринә табе олмалыдырлар. 25  Әрләр, арвадларынызы һәмишә севин,+ неҹә ки Мәсиһ дә јығынҹағы севди вә өзүнү онун јолунда фәда етди+ ки, 26  ону су илә, јәни Аллаһын сөзү илә јујуб тәмизләсин вә пак етсин,+ 27  јығынҹағы бүтүн ҝөзәллији илә, ләкәсиз, гырышсыз вә саирәсиз,+ мүгәддәс вә ејибсиз шәкилдә өз һүзуруна чыхарсын.+ 28  Бунун кими әр дә арвадыны өз бәдәнини севдији кими севмәлидир. Арвадыны севән өзүнү севир, 29  ахы елә бир адам јохдур ки, өз бәдәнинә нифрәт етсин, әксинә, инсан өз бәдәнинин гејдинә галыр, ону әзизләјир. Мәсиһ дә јығынҹагла белә рәфтар едир, 30  чүнки биз онун бәдәнинин үзвләријик.+ 31  «Буна ҝөрә дә киши өз ата-анасыны тәрк едиб арвадына бағланаҹаг вә икиси бир бәдән олаҹаг».+ 32  Бу мүгәддәс сирр+ бөјүкдүр. Мән бурада Мәсиһи вә јығынҹағы нәзәрдә тутурам.+ 33  Бунунла белә, һәр кәс арвадыны өзүнү севдији кими севсин,+ арвад да әринә дәрин һөрмәт бәсләсин.+

Һашијәләр

Диҝәр вариант: сизи.
Диҝәр вариант: сизин јолунузда.
Диҝәр вариант: өзүнүзлә.