«Пис достлар јахшы әхлагы позур» (1 КОР. 15:33).

НӘҒМӘ: 73, 119

1. Биз һансы дөврдә јашајырыг?

ЈАШАДЫҒЫМЫЗ зәманә чох пис зәманәдир. Мүгәддәс Китаб 1914-ҹү илдән башлајан бу дөврү «ахырзаман» адландырыр. 1914-ҹү илә кими дүнја белә чәтинликләрлә үзләшмәмишди. Буна ҝөрә дә Мүгәддәс Китабда ахырзаманын «сон дәрәҹә чәтин бир вахт» олдуғу дејилир (2 Тим. 3:1—5). Үстәлик, дүнјанын вәзијјәти ҝетдикҹә лап писләшәҹәк, чүнки Мүгәддәс Китабда пејғәмбәрлик олунмушду ки, «пис адамлар вә фырылдагчылар... ҝет-ҝедә даһа бетәр ишләр ҝөрәҹәкләр» (2 Тим. 3:13).

2. Бу ҝүн инсанлар неҹә әјләнирләр? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

2 Бир чох инсанларын әјләнҹә мәгсәдилә бахдыглары шејләр, етдикләри һәрәкәтләр Аллаһа гәтијјән мәгбул дејил. Белә ки, бу әјләнҹәләр өзүндә зоракылығы, әхлагсызлығы, ҹиндарлығы вә Аллаһын бәјәнмәдији диҝәр ишләри әкс етдирир. Мисал үчүн, Интернетдә, телевизија програмларында, филмләрдә, романларда, журналларда чох вахт зоракылыг вә әхлагсызлыг јахшы бир шеј кими гәләмә верилир. Бир вахтлар пис сајылан һәрәкәтләр бәзи өлкәләрдә һәтта гануниләшдирилиб. Анҹаг бу, о демәк дејил ки, Аллаһ да һәмин һәрәкәтләри бәјәнир. (Ромалылара 1:28—32 ајәләрини охујун.)

3. Аллаһын јолу илә ҝедән инсанлара бу дүнјада неҹә бахырлар?

 3 Биринҹи әсрдә Исанын давамчылары натәмиз әјләнҹәләрдән узаг дурурдулар. Һәм буна ҝөрә, һәм дә Аллаһа мәгбул һәјат сүрдүкләринә ҝөрә онлары шәрләјир, тәгиб едирдиләр. Һәвари Бутрус јазмышды: «Онлар мәәттәл галырлар, ахы сиз [мәсиһиләр] артыг онларла бирликдә һәмин позғунлуг ҝирдабына гачмырсыныз. Буна ҝөрә дә барәниздә пис данышырлар» (1 Бут. 4:4). Бу ҝүн дә Аллаһын јолу илә ҝедән инсанлара «алагарға» кими бахырлар. Бундан башга, «Мәсиһ Исанын шаҝирди кими мөмин һәјат сүрмәк истәјәнләрин һамысы» тәгиб олунур (2 Тим. 3:12).

«ПИС ДОСТЛАР ЈАХШЫ ӘХЛАГЫ ПОЗУР»

4. Биз бу дүнјаја гаршы һансы мөвгеји тутмалыјыг?

4 Әҝәр биз Аллаһы разы салмаг истәјириксә, дүнјаны вә онун ишләрини севмәмәлијик. (1 Јәһја 2:15, 16 ајәләрини охујун.) Дин, сијасәт, коммерсија, еләҹә дә информасија каналлары «бу дөврүн аллаһы» Шејтанын әлиндәдир (2 Кор. 4:4; 1 Јәһ. 5:19). Биз бу дүнјанын тәсири алтына дүшмәк истәмирик, она ҝөрә дә киминлә отуруб-дурдуғумуза фикир вермәлијик. Аллаһын Кәламында данылмаз бир һәгигәт јазылыб: «Алданмајын! Пис достлар јахшы әхлагы позур» (1 Кор. 15:33).

5, 6. Кимләрлә отуруб-дурмамалыјыг вә нәјә ҝөрә?

5 Әхлагымыз позулмасын дејә, биз әјри јолун јолчулары илә отуруб-дурмамалыјыг. Бу, јалныз иманымыза шәрик олмајан инсанлара јох, һәмчинин дилдә Јеһоваја ибадәт едән, әмәлдә исә Онун ганунларыны позан мәсиһиләрә дә аиддир. Әҝәр белә мәсиһиләр ҝүнаһ едәр, амма төвбә етмәзсә, биз онларла үнсијјәт етмирик (Ром. 16:17, 18).

6 Аллаһын ганунларына итаәт етмәјән инсанларла отуруб-дурсаг, онлары разы салмаг үчүн әввәл-ахыр биз дә онлар кими давранаҹағыг. Мәсәлән, әхлагсыз инсанла достлуг етсәк, биз дә әхлагсызлыға јол верә биләрик. Бәзи мәсиһиләрлә бу баш вериб. Онлардан бәзиләри төвбә етмәдикләри үчүн јығынҹагдан кәнар едилибләр (1 Кор. 5:11—13). Нә гәдәр ки, төвбә етмәјибләр, һәвари Бутрусун сөзләрини онлара шамил етмәк олар. (2 Бутрус 2:20—22 ајәләрини охујун.)

7. Бизим јахын достларымыз кимләр олмалыдыр?

7 Дүздүр, биз Аллаһын ганунларыны позан инсанларла јахшы мүнасибәт сахлајырыг, амма онларла достлуг етмирик. Буна ҝөрә дә субај мәсиһинин Аллаһа һәср олунмајан, Она садиг галмајан вә Онун әхлаг нормаларына дәјәр вермәјән шәхслә ҝөрүшмәси дүзҝүн олмазды. Јеһованын ганунлары илә јашамајан инсанларын јанында һөрмәтли олмагданса, мәсиһи нөгсансызлығыны горумаг даһа ваҹибдир. Бизим јахын достларымыз Аллаһын ирадәсини јеринә јетирән инсанлар олмалыдыр. Иса Мәсиһ демишди: «Аллаһын ирадәсини јеринә јетирән мәним гардашым, баҹым вә анамдыр» (Марк 3:35).

8. Пис мүһит исраиллиләри нәјә сүрүкләмишди?

8 Пис достлуғун ахыры һәмишә пис гуртарыр. Исраиллиләр буну өз аҹы тәҹрүбәләриндән ҝөрмүшдүләр. Јеһова онлары Мисир әсарәтиндән азад едиб Вәд олунмуш дијара ҝәтирәндә оранын сакинләри илә бағлы онлара демишди: «Бу халгларын аллаһларына сәҹдә гылмајын, ујуб онлара ибадәт етмәјин. Һәмин халгларын әмәлләрини тәкрарламајын. Әксинә, бүт-аллаһларыны сындырыб дағыдын, дик  дашларыны парча-парча един. Сиз Аллаһыныз Јеһоваја ибадәт етмәлисиниз» (Чых. 23:24, 25). Амма исраиллиләрин әксәријјәти Јеһованын әмрләринә әмәл етмәдиләр (Зәб. 106:35—39). Онлар Аллаһа хәјанәт етдиләр. Одур ки, Иса Мәсиһ јер үзүндә јашајанда онлара демишди: «Буна ҝөрә дә Аллаһ бу мәбәди тәрк едәҹәк» (Мәт. 23:38). Јеһова исраиллиләри рәдд етди, јени јаранмыш мәсиһи јығынҹағыны Өзүнә халг сечди (Һәв. 2:1—4).

ӘГЛИНИЗИ НӘ ИЛӘ ГИДАЛАНДЫРЫРСЫНЫЗ?

9. Нәјә ҝөрә бу дүнјанын медиа вә әјләнҹә сәнајеси тәһлүкәлидир?

9 Бу дүнјанын медиа вә әјләнҹә сәнајесинин истеһсал етдији шејләрин чоху мәсиһиләрин руһанилији үчүн тәһлүкәдир. Бу кими материаллар инсанда Јеһоваја вә Онун вәдләринә иман һасил етмир. Әксинә, Шејтанын шәр дүнјасындакы аб-һаваны, бу дүнјаја мәхсус мәгсәдләри әкс етдирир. Буна ҝөрә дә биз сон дәрәҹә еһтијатлы олмалыјыг, охумаға, бахмаға, гулаг асмаға елә шејләр сечмәлијик ки, биздә дүнјаја хас истәкләр ојанмасын (Тит. 2:12).

10. Зәрәрли медиа вә әјләнҹә сәнајеси илә нә баш верәҹәк?

10 Тезликлә зәрәрли медиа вә әјләнҹә сәнајеси мөвҹуд олмајаҹаг, Шејтанын дүнјасы илә бирликдә мәһв олаҹаг. Аллаһын Кәламында дејилир: «Дүнја өз истәкләри илә бәрабәр кечиб ҝедир, Аллаһын истәјини јеринә јетирән исә әбәди јашајыр» (1 Јәһ. 2:17). Мәзмурчу да демишди: «Писләрин көкү кәсиләҹәк, Јеһоваја ҝүвәнәнләр исә јер үзүнә саһиб олаҹаг. Һәлимләр јер үзүнә саһиб олаҹаг, әмин-аманлығын боллуғундан һәзз алаҹаглар». Бәс бу нә гәдәр сүрәҹәк? Елә мәзмурчунун өз дили илә десәк, «салеһләр јерә саһиб олаҹаг, орада әбәди јашајаҹаглар» (Зәб. 37:9, 11, 29).

11. Аллаһ Өз халгыны руһани гида илә неҹә тәмин едир?

11 Бу дүнјада медианын истеһсал етдији шејләрдән фәргли олараг, Јеһованын тәшкилатынын дәрҹ етдији нәшрләр бизә әбәди јашамағымыз үчүн дүзҝүн һәјат сүрмәји өјрәдир. Јеһова Аллаһа дуа едәркән Иса Мәсиһ демишди: «Әбәди һәјат одур ки, Сәни, тәк ҝерчәк Аллаһы вә ҝөндәрдијин Иса Мәсиһи танысынлар» (Јәһ. 17:3). Сәмави Атамыз Өз тәшкилаты васитәсилә бизә бол руһани гида верир. Биз неҹә дә хошбәхтик ки, журналлар, брошүрләр, китаблар, видеолар, веб-сәһифәләр тимсалында олан бу руһани гида бизә Аллаһа ибадәт етмәјә көмәк едир. Һәмчинин Аллаһын тәшкилаты бүтүн дүнјада 110 000-дән чох јығынҹаг тәшкил едиб вә мүнтәзәм олараг бу јығынҹагларын ҝөрүшләри кечирилир. Һәмин ҝөрүшләрдә вә бөјүк топлантыларда биз Мүгәддәс Китаба әсасланан вә Аллаһа, Онун вәдләринә иманымызы мөһкәмләндирән мөвзулары арашдырырыг (Ибр. 10:24, 25).

«АҒАНЫН ЈОЛУНДА» ОЛАНЛА АИЛӘ ГУРУН

12. «Ағанын јолунда» олан адам дејилдикдә ким нәзәрдә тутулур?

12 Аилә гурмаг истәјән субај мәсиһиләр киминлә отуруб-дурдугларына хүсусилә диггәт јетирмәлидирләр. Аллаһын Кәламында дејилир: «Имансызларла ејни бојундуруға ҝирмәјин. Ахы салеһликлә ганунсузлуг арасында нә әлагә ола биләр? Јахуд нурла зүлмәт арасында нә ортаглыг ола биләр?» (2 Кор. 6:14). Аилә гурмаг истәјән мәсиһиләрә Мүгәддәс Китабда мәсләһәт ҝөрүлүр ки, онлар јалныз «Ағанын јолунда» олан, јәни өзүнү  Јеһоваја һәср едиб вәфтиз олунан вә Мүгәддәс Китаб тәләбләринә ујғун јашајан инсанла аилә гурсунлар (1 Кор. 7:39). Һәмиманлысы илә аилә гуран мәсиһи Јеһоваја һәср олунмуш вә иман јолунда она дајаг олаҹаг һәмдәм газаныр.

13. Јеһова никаһла бағлы исраиллиләрә нә әмр етмишди?

13 Јеһова хидмәтчиләри үчүн нәјин јахшы олдуғуну билир. «Ағанын јолунда» олан адамла аилә гурмаг әмри јени бир шеј дејил. Ҝөрүн О, Муса пејғәмбәр васитәсилә бирмәналы шәкилдә исраиллиләрә нә демишди. Јеһоваја ибадәт етмәјән әтраф халгларла бағлы О, исраиллиләрә әмр етмишди: «О халгларла гоһум олмајын, нә онлара гыз верин, нә онлардан гыз алын. Чүнки онлар өвладларынызы Мәним јолумдан дөндәриб башга аллаһлара гуллуг етмәјә сөвг едәҹәкләр. Онда Јеһованын сизә гәзәби күкрәјәҹәк вә О, сизи тез бир заманда мәһв едәҹәк» (Ган. 7:3, 4).

14, 15. Сүлејманын Јеһованын әмрини гулагардына вурмасынын нәтиҹәси нә олду?

14 Давуд падшаһын оғлу Сүлејман һакимијјәтинин илкин чағларында Аллаһдан һикмәт диләмишди. Аллаһ да ону бөјүк һикмәт саһиби етмишди. Беләҹә, Сүлејман падшаһ чичәкләнән өлкәнин һикмәтли падшаһы кими һәр јанда танынырды. Сүлејман падшаһы ҝөрмәјә ҝәлән Сәба мәликәси демишди: «Ҝәлиб өз ҝөзләримлә ҝөрмәјинҹә инанмағым ҝәлмирди. Сән демә, мәнә ҝөрдүкләримин һеч јарысыны да данышмајыблар. Сән ешитдијимдән гат-гат һикмәтли, зәнҝин имишсән!» (1 Пад. 10:7). Амма тәәссүфләр олсун ки, Сүлејман чох пис нүмунә гојду. Онун нүмунәсиндән ҝөрмәк олар ки, иманда олмајан кәслә аилә гурмамаг әмрини гулагардына вурмағын ахыры неҹә гуртарыр (Ваиз 4:13).

15 Аллаһын она етдији јахшылыглара бахмајараг, Сүлејман әтраф халглардан олан, Јеһоваја ибадәт етмәјән гадынларла аилә гурмамаг әмринә итаәт етмәди. О, јаделли гадынлара көнүл верди. Ахырда онун 700 арвады, 300 ҹаријәси вар иди. Бунун нәтиҹәси чох пис олду. Гоҹа вахтында бүтпәрәст арвадлары «Сүлејманын үрәјини башга аллаһлара тәрәф дөндәрдиләр... О, Јеһованын бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрдү» (1 Пад. 11:1—6). Пис мүһит Сүлејманын һикмәтини пуч етди вә ону һәгиги ибадәтдән дөндәрди. Јеһоваја ибадәт етмәјән кәслә аилә гурмаг истәјән мәсиһиләр ондан өзләринә ибрәт ҝөтүрмәлидирләр!

16. Һәјат јолдашы иманына шәрик олмајан кәсләрә Мүгәддәс Китаб нә мәсләһәт ҝөрүр?

16 Амма елә диндашларымыз да вар ки, һәгигәтә ҝәләндә артыг аиләли олублар вә һәјат јолдашлары онларын иманына шәрик дејил. Бәс белә олан һалда нә етмәли? Мүгәддәс Китабда дејилир: «Сиз дә, еј гадынлар, әрләринизә табе олун ки, Аллаһын сөзүнә итаәт етмәјән әрләриниз... давранышынызла сөзсүз фәтһ едилсинләр» (1 Бут. 3:1, 2). Бу сөзләр мәсиһи гадынлара үнванланса да, онлары мәсиһи кишиләрә дә аид етмәк олар. Мүгәддәс Китаб ајдын шәкилдә дејир: јахшы һәјат јолдашы олун вә Мүгәддәс Китабда никаһла бағлы дејиләнләрә ујғун јашајын. Бәлкә дә һәјат јолдашыныз сиздәки дәјишиклији ҝөрүб һәгигәти гәбул едәҹәк. Белә һаллар аз олмајыб.

ЈЕҺОВАНЫ СЕВӘНЛӘРЛӘ ДОСТ ОЛУН

17, 18. Нуһ вә биринҹи әсрдәки мәсиһиләр нәјин сајәсиндә фәлакәтдән гуртулмушдулар?

17 Пис достлуг јахшы әхлагы поздуғу  һалда, јахшы достлар инсана јахшы кејфијјәтләр ашылајыр. Ҝөтүрәк Нуһ пејғәмбәри. О, шәр дүнјада јашаса да, әтрафындакы инсанларла достлуг етмирди. Һәмин вахт јер үзүндә инсанлар тамам позулмушду, үрәкләриндәки фикирләр вә нијјәтләр анҹаг пислијә мејилли иди (Јар. 6:5). Елә буна ҝөрә дә Аллаһ дашгын ҝөндәриб һәмин пис дүнјаны мәһв етмәк гәрарына ҝәлмишди. Лакин «Нуһ салеһ инсан иди. Зәманәсинин адамларындан фәргли олараг, о, ејибсиз адам иди. Нуһ Аллаһын јолу илә ҝедирди» (Јар. 6:7—9).

18 Сөзсүз ки, Нуһ аллаһсыз инсанларла отуруб-дурмурду. О, аиләсинин үзвләри илә бирликдә Аллаһын бујурдуғу кими, ҝәми тикирди. О, һәм дә «салеһлик ҹарчысы» иди (2 Бут. 2:5). Нуһ, үстәлик, аиләси илә дә вахт кечирирди. Беләликлә, онун башы бүтүнлүклә Аллаһа мәгбул олан ишләрә гарышмышды. Бунун сајәсиндә, Нуһ аилә үзвләри илә бирликдә Дашгындан хилас олду. Биз онлара миннәтдар олмалыјыг, чүнки һамымыз Јеһоваја сәдагәтлә хидмәт едән Нуһун, арвадынын, оғулларынын вә ҝәлинләринин нәслијик. Биринҹи әсрдә јашајан садиг вә итаәткар мәсиһиләр дә аллаһсыз инсанлардан узаг дурурдулар. Беләликлә, ерамызын 70-ҹи илиндә Јерусәлим дармадағын едиләндә онлар сағ галмышдылар (Лука 21:20—22).

Диндашларымызла үнсијјәт едәндә биз јени дүнјадакы һәјаты дадырыг (19-ҹу абзаса бахын)

19. Аллаһын рәғбәтини газанмаг үчүн биз нә етмәлијик?

19 Јеһованын хидмәтчиләри олан бизләр Нуһдан, онун аиләсиндән вә биринҹи әсрдәки итаәткар мәсиһиләрдән нүмунә ҝөтүрәрәк бу шәр дүнјаја гарышмамалыјыг. Бизим милјонларла садиг баҹы-гардашларымыз вар. Биз онлардан өзүмүзә дост сечмәлијик. Аллаһын вердији һикмәтлә јашајан достлар бу чәтин зәманәдә бизә иман јолунда дәјанәтли олмаға көмәк едәҹәк (1 Кор. 16:13; Мәс. 13:20). Бизи ҝөзләјән ҝөзәл ҝәләҹәк барәдә бир дүшүнүн. Инди өзүмүзү пис достлугдан ҝөзләсәк, бу шәр дүнјанын сүрәтлә јахынлашан сонундан сағ чыхыб Јеһованын вәд етдији јени дүнјада јашајаҹағыг.